Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bistro

Ubon

Bistro Ubon, Kuweýt şäheriniň merkezinde ýerleşýän Taý bistro. Birnäçe gün bäri söwda bilen meşgullanýan Fahad Al salim köçesine seredýär. Bu bistronyň kosmos programmasy aşhana, ammar we tualet meýdançalarynyň hemmesi üçin netijeli dizaýny talap edýär; giň nahar meýdanyna mümkinçilik berýär. Munuň amala aşmagy üçin içerki bar bolan gurluş elementleri bilen sazlaşykly birleşdirilmeli ýerlerde işleýär.

Söwda Meýdançasy We Vip Garaşylýan Otag

Commercial Area, SJD Airport

Söwda Meýdançasy We Vip Garaşylýan Otag Bu taslama dünýädäki ýaşyl dizaýn howa menzilleriniň täze tendensiýasyna goşulýar, terminalyň içindäki dükanlary we hyzmatlary öz içine alýar we ýolagçyny görelde alýar. REaşyl howa menziliniň dizaýn tendensiýasy has ýaşyl we has ygtybarly aeroportuar dizaýn bahasynyň giňişliklerini öz içine alýar, uçuş-gonuş zolagynyň üstündäki ägirt uly aýna fasadyň kömegi bilen täjirçilik meýdançasynyň umumy mukdary tebigy gün şöhlesi bilen ýakylýar. VIP Lounge organiki we awangard öýjük dizaýny düşünjesini göz öňünde tutup döredildi. Fasad, daşky görnüşi petiklemän otagda gizlinlige mümkinçilik berýär.

Ýaşaýyş Jaýy

Trish House Yalding

Ýaşaýyş Jaýy Jaýyň dizaýny, saýta we ýerleşýän ýerine göni jogap hökmünde ösdi. Binanyň gurluşy, agaç sütünleriniň we şahalarynyň tertipsiz burçlaryny görkezýän sütün sütünleri bilen töweregindäki tokaý ýerlerini görkezmek üçin düzülendir. Aýnanyň uly giňişligi gurluşyň arasyndaky boşluklary doldurýar we peýzacapey we agaçlaryň şahalarynyň we şahalarynyň arasyndan seredýän ýaly baha bermäge mümkinçilik berýär. Adaty Kentiş gara we ak howa tagtasy binany örtýän we içindäki boşluklary ýapýan ýapraklary aňladýar.

Resmi Dükan, Bölek Satuw

Real Madrid Official Store

Resmi Dükan, Bölek Satuw Dükanyň dizaýn düşünjesi, söwda tejribesine we täsir döretmäge gönükdirilen Santýago Bernabeu şäherindäki tejribä esaslanýar. Kluby hormatlaýan, öwýän we ölmez-ýitmez edýän şol bir wagtyň özünde üstünlikleriň zehin, zähmet, göreş, yhlas we tutanýerliligiň netijesidigini aýdýan düşünje. Taslama konsepsiýa dizaýny we täjirçilik durmuşa geçiriş, marka, gaplama, grafiki çyzyk we senagat mebel dizaýnyny öz içine alýar.

Ýaşaýyş Jaýy

Tempo House

Ýaşaýyş Jaýy Bu taslama, Rio de Janeaneýrodaky iň özüne çekiji etraplaryň birinde kolonial stil jaýyny doly abatlamakdyr. Ekzotik agaçlardan we ösümliklerden doly (ajaýyp landşaft arhitektory Burle Marksyň özboluşly landşaft meýilnamasy) adatdan daşary ýerde gurlan esasy maksat, uly penjireleri we gapylary açmak bilen daşky bagy içerki giňişlikler bilen birleşdirmekdi. Bezegde möhüm italýan we braziliýa markalary bar we düşünjesi, müşderi (sungat kolleksiýasy) halaýan eserlerini görkezip biler ýaly, kanwada bolmagydyr.

Galereýaly Dizaýn Studiýasy

PARADOX HOUSE

Galereýaly Dizaýn Studiýasy Bölünen derejeli ammar ajaýyp multimediýa dizaýn studiýasyna öwrüldi, “Paradox House”, eýesiniň özboluşly tagamyny we ýaşaýyş durmuşyny görkezmek bilen, işlemegiň we stiliň arasynda ajaýyp deňagramlylygy tapýar. Mezzaniniň üstünde görnükli sary reňkli aýna gutyny görkezýän arassa, burçly çyzyklar bilen ajaýyp multimediýa dizaýn studiýasy döretdi. Geometrik şekiller we çyzyklar döwrebap we haýran galdyryjy, ýöne täsin iş ýerini üpjün etmek üçin ajaýyp ýerine ýetirilýär.