Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi

LuYu

Sergi Sungat durmuşa we durmuşa täsir edýär, sungata çuňňur pikirlenýär we düşündirýär. Sungat bilen durmuşyň arasyndaky aralyk gündelik gatnawda bolup biler. Her nahary üns bilen iýseňiz, durmuşyňyzy sungata öwrüp bilersiňiz. Dizaýneriň döredijiligi, öz pikirleri bilen döredilen sungatdyr. Tehnikalar gural, aňlatmalar bolsa netijeler. Diňe pikirler bilen hakykatdanam gowy eserler bolar.

Ýaşaýyş Jaý Lobbi We Salon

Light Music

Ýaşaýyş Jaý Lobbi We Salon “Light Music”, ýaşaýyş jaýy we salonyň dizaýny üçin Nýu-Yorkorkda ýerleşýän “A + A” studiýasyndan Armand Graham we Aaron assassin bu giňişligi Waşington şäherindäki Adams Morganyň dinamiki mähellesine, gijeki durmuş we aýdym-saz sahnasy jazdan birleşdirmek islediler. Go-go to punk rock we elektron hemişe merkezi bolupdyr. Bu olaryň döredijilik ylhamy; Netijede, sanly ýasama usullaryny adaty senetçilik usullary bilen birleşdirip, DC-iň janly özboluşly sazyna hormat goýýan öz impulsy we ritmi bilen çuňňur dünýä döretmek üçin özboluşly giňişlik bar.

Täjirçilik Içerki

Nest

Täjirçilik Içerki Pol, dürli iýerarhiki sargytlary talap edýän iki sany täsin hünärmen - aklawçy we arhitektor tarapyndan paýlaşylýar. Elementleri saýlamak we jikme-jiklik etmek, umumy görnüşi ýerlikli, toprakly saklamak we ýerli çeperçilik we gurluşyk materiallaryny janlandyrmak synanyşygydy. Ekologiýa taýdan arassa materiallaryň garyşmagy we ulanylmagy, açylýan ululyklaryň hemmesi, ýerli tejribäni ýada salmak bilen, ýitirilen tejribeleri täzeden dikeltmek üçin amatly tejribe döretmek üçin döredildi.

Myhmanhana

LiHao

Myhmanhana Tebigata, şäheriň medeni merkezi. Arassa durmuş ýörelgesini dörediň. Diňe asuda we asuda lezzet alyň. Myhmanhana Baoding ýokary tehnologiýaly ösüş zolagynyň köp ýerinde ýerleşýär. Dizaýner, çylşyrymly, tebigy we amatly myhmanhana giňişligini döretmek üçin daş-töweregi, arhitekturany, peýza .y we içki ýeri täzeden birleşdirmek arkaly şäher kurort myhmanhanasyny täzeden kesgitleýär. Businessarym günlük dynç alyşy ogurlap, syýahatçylara rahatlyk duýsunlar.

Satuw Ofisleri

Suzhou·Merchants Great Lakes Century

Satuw Ofisleri Suwuň ýüzüni aýna ýaly, binanyň beýiklik şekili goýulýar; heýkeltaraşlyk we ekmek bilen element hökmünde suwuň gyzyklanmasy bezeg arkaly emele gelýär; ýüzýän ekiş we üýtgeýän çüwdürimler we çeper çyralar bilen gyzyklanma emele gelýär water Suw ýaly jan bilen sungat bilen funksiýanyň utgaşmasy kosmosyň öwrüm nokady arkaly çykarylýar; giň howuz, gün şöhlesinde, açyk we aç-açan, ýalpyldawuk, ýagty suwuň üsti bilen her bir kafeliň garaýşyny aýdyň görüp bilýär, umuman adam aňyny arassalaýan ýaly.

Köp Bölümli Jaý

Best in Black

Köp Bölümli Jaý “Black in Best” täze görnüşli ýaşaýyş jaýyny döretmegi maksat edinýän taslama. Kwartiralaryň içki dizaýny, Meksikanyň arhitekturasyna laýyk gelýän senagat dizaýnyny aňladýar, saýlanan materiallar köpçülik ýerlerinde täsinlik duýgusyny we kwartiralary gyzgyn gözlemek üçin niýetlenendir, bu arassa, seresap fasaddan tapawutlylykda. Dört fasad, binanyň diwarlaryny we penjirelerini emele getirýän, ulanyjy üçin rahatlyk döredýän ýagty atmosferalary döredýän Tetris oýun şekilleriniň tötänleýin ýerleşdirilmeginde ylham alýar.