Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
46 "hd Ýaýlymyny Goldaýan Öňdebaryjy Telewizor

V TV - 46120

46 "hd Ýaýlymyny Goldaýan Öňdebaryjy Telewizor Highokary ýalpyldawuk şöhlelendiriji ýüzlerden we aýna effektlerinden ylham aldy. Öňdäki yzky gapak, plastmassa sanjym galyndy tehnologiýasyndan ýasaldy. Orta bölegi metaldan guýulmakdan öndürilýär. Goldaw stendi, arka tarapdan boýalan aýna we hrom bilen örtülen halka jikme-jiklikleri bilen trasnparent boýn bilen ýörite bezelendir. Surüzlerde ulanylýan ýalpyldawuk dereje ýörite boýag amallary arkaly gazanyldy.

Gurşunly Parazol We Uly Bag Fakeli

NI

Gurşunly Parazol We Uly Bag Fakeli Täze NI Parasol, yşyklandyryşy ýagty obýektden has köp bolup biler ýaly kesgitleýär. Parazol bilen bag fakelini täzelik bilen birleşdirip, NI howuzuň ýakasynda ýa-da beýleki açyk meýdançalarda gün otaglarynyň ýanynda akylly görünýär. Barmak duýgusy bolan OTC (bir sensorly dimmer) ulanyjylara 3 kanally yşyklandyryş ulgamynyň islenýän yşyklandyryş derejelerine rahatlyk bilen sazlamaga mümkinçilik berýär. NI, şeýle hem, az mukdarda ýylylyk öndürýän pes woltly 12V LED sürüjini kabul edýär, bu ulgam üçin 2000pc-den gowrak 0.1W LED bilen energiýa tygşytly elektrik üpjünçiligini üpjün edýär.

Yşyklandyryjy

Yazz

Yşyklandyryjy “Jazz”, ulanyjynyň keýpine laýyk islendik görnüşe ýa-da görnüşe egilmäge mümkinçilik berýän eplenýän ýarym gaty simlerden ýasalan gyzykly yşyklandyryjy. Mundan başga-da, birden köp bölümi birleşdirmegi aňsatlaşdyrýan jak bilen gelýär. Jaz hem estetiki taýdan özüne çekiji, ulanyjy üçin amatly we tygşytly. Bu düşünje, estetiki täsir yşyklandyryşyny ýitirmän, gözelligiň iň esasy aňlatmasy hökmünde yşyklandyryşy azaltmak pikirinden gelip çykypdyr, sebäbi senagat minimalizminiň özi sungatdyr.

Oturgyç

Kagome

Oturgyç Grafiki dizaýnda fon bolan Şinn Asano tarapyndan döredilen Sen, 2D hatary 3D görnüşe öwürýän polat mebelleriň 6 bölegi. “Kagome tabagy” ýaly her bir eser, adaty ýapon senetleri we nagyşlary ýaly täsin çeşmelerden ylham alyp, dürli programmalarda görnüşini we işleýşini aňlatmak üçin artykmaçlygy azaldýan setirler bilen döredildi. Kagome tabagy biri-birini goldaýan 18 sag burçly üçburçlukdan ýasalýar we ýokardan seredeniňde adaty ýapon senet nagşy kagome moyou emele gelýär.

Özbaşdak Düzülip Bilinýän Kompýuter

BENT

Özbaşdak Düzülip Bilinýän Kompýuter Köpçülikleýin özleşdirmek ýörelgesi bilen döredilen, köpçülikleýin önümçiligiň çäginde ulanyjylaryň isleglerini has gowy ýerine ýetirmek. Bu taslamadaky esasy kynçylyk, köpçülikleýin önümçiligiň çäginde dört ulanyjy toparynyň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrjak dizaýny çykarmakdy. Üç esasy özleşdirme elementi bu ulanyjy toparlary üçin önümi tapawutlandyrmak üçin kesgitlenýär we ulanylýar: 1. ekran paýlaşmak2 .skran beýikligini sazlamak3.keyboard-kalkulýator kombinasiýasy.

Lampa

Hitotaba

Lampa Grafiki dizaýnda fon bolan Şinn Asano tarapyndan döredilen Sen, 2D hatary 3D görnüşe öwürýän polat mebelleriň 6 bölegi. “Hitotaba çyrasy” ýaly her bir eser, adaty ýapon senetleri we nagyşlary ýaly özboluşly çeşmelerden ylham alyp, dürli programmalarda görnüşini we işleýşini aňlatmak üçin artykmaçlygy azaldýan çyzyklar bilen döredildi. Hitotaba çyrasy, hasyl ýygnalandan soň guratmak üçin bir topar tüwi sypalyny aşak asýan Japaneseaponiýanyň oba ýerleriniň ajaýyp görnüşinden ylham alýar.