Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Usb Fleş Disk

Frohne eClip

Usb Fleş Disk “eClip” dünýädäki ilkinji kagyz klip USB ölçegli dolandyryjy. eClip Kümüş iDA we Altyn A 'dizaýn baýragyna mynasyp boldy. eClip ýeňil, açarlaryňyza laýyk gelýär we kagyzlaryňyzy, kwitansiýalaryňyzy we puluňyzy tertiplemek üçin kagyz klip ýaly funksiýalara laýyk gelýär. eClip şahsy maglumatlary, intellektual eýeçiligi, iş berijiniň maglumatlary, lukmançylyk maglumatlary we söwda programmalaryny howpsuzlyk programma üpjünçiligi bilen goraýar. eClip, Florida ştatynda Frohne tarapyndan döredildi. Altyn ýadyň birleşdirijisi şoka çydamly, çyzmaga çydamly, suwa çydamly, alkogola çydamly, tozana çydamly, posa we elektromagnit çydamly.

Tok

Rotation Saw

Tok Güýç zynjyry aýlanýan tutawaç bilen gördi. Bu zynjyryň 360 ° aýlanýan we öňünden kesgitlenen burçlarda saklanýan tutawajy bar. Umuman alanyňda, agaçlary keseligine ýa-da dikligine kesýärler, arralaryny belli bir burçlara öwrüp ýa-da beden agzalaryna egilip ýa-da egip. Gynansagam, arra köplenç ulanyjynyň elinden süýşýär ýa-da ulanyjy şikes ýetmegine sebäp bolup biljek oňaýsyz ýagdaýda işlemeli bolýar. Şeýle kemçilikleriň öwezini dolmak üçin, ulanyjy kesiş burçlaryny sazlap biler ýaly, aýlanýan tutawaç aýlanýan tutawaç bilen üpjün edilendir.

Çaý Toplumy

Wavy

Çaý Toplumy Tebigatda trawertin terasyndan ylham alan Wavy, özboluşly çaý tejribesini getirjek çaý toplumydyr. Innowasiýa tutawaçlary eliňize amatly bolar ýaly işlenip düzüldi. Kubogy eliňiz bilen höwürtgedip, suw liliýasy ýaly bolup, sizi rahatlyk pursatyna alyp barjakdygyna göz ýetirersiňiz.

Kreslo

Baralho

Kreslo Baralho kreslosy arassa görnüşlerden we göni çyzyklardan düzülen ajaýyp häzirki zaman dizaýnyna eýedir. Çotga alýumin plastinkasynda eplençlerden we kebşirlerden ýasalan bu kreslo, materialyň berkligini kynlaşdyrýan batyrgaýlygy bilen tapawutlanýar. Bir elementde gözelligi, ýeňilligi we çyzyklaryň we burçlaryň takyklygyny bir ýere jemlemegi başarýar.

Açyk Gap-Gaç Ulgamy

Osoro

Açyk Gap-Gaç Ulgamy OSORO-nyň täzeçillik häsiýeti, ýokary derejeli witrifirlenen farfor we adaty pil süňkünden ýasalan ýalpyldawuk deriniň sowadyjyda ýa-da doňduryjyda iýmit saklamak we bug peç ýa-da mikrotolkun bilen bişirmek üçin amatly funksiýany birleşdirmekdir. Dürli elementleri bolan ýönekeý, modul görnüşi, ýeriňi tygşytlamak üçin ýygnalyp bilner, çeýe birleşdirilip, köp reňkli silikon O-Sealer ýa-da O-Connector bilen ýapylyp, iýmitiň içinde gowy möhürlener. OSORO gündelik durmuşymyza bolan zerurlygy aradan aýyrmak üçin ähliumumy ulanylyp bilner.

Kranlar

Electra

Kranlar Aýry tutawajy bolmadyk elektra, nepisligi we akylly görnüşi sebäpli hemmeleri özüne çekýär, aşhanalar üçin özboluşly bolmagy aýgytly. Sanly çeňňek mikserini çekiň, ulanyjylara iki dürli akym funksiýasyny hödürlemek bilen aşhanalarda hereket erkinligini üpjün edýär. Elektranyň öň tarapynda, pürküji pyçak bilen gurlanda ýa-da dolandyryp boljak barmagyňyzyň ujy bilen eliňizde ähli funksiýalara girmäge mümkinçilik berýär.