Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Yşyklandyryş Elementleri Yşyklandyryşyň

Collection Crypto

Yşyklandyryş Elementleri Yşyklandyryşyň Kripto modully yşyklandyryş ýygyndysy, sebäbi her gurluşy düzýän ýeke aýna elementleriniň paýlanyşyna baglylykda dikligine we keseligine giňelip bilýär. Dizaýny ylhamlandyrýan pikir, esasanam buz stalaktitlerini ýada salýan tebigatdan gözbaş alýar. Kripto önümleriniň aýratynlygy, ýagtylygyň köp tarapa ýumşak görnüşde ýaýramagyna mümkinçilik berýän joşgunly aýnasynda dur. Önümçilik doly elde işlenip düzülen prosesiň netijesinde ýüze çykýar we ahyrky ulanyjynyň her gezek başgaça görnüşde nähili düzüljekdigini ahyrky ulanyjy çözýär.

Çilim

Bridal Veil

Çilim Bu sungat - yşyklandyrylan sungat obýekti. Çumulus bulutlary ýaly çylşyrymly profiliň üçegi bolan giň otag. Çilim öňdäki diwardan potologa rahat akýan giňişlige laýyk gelýär. Kristal we ak emal ýapraklary inçe turbalaryň elastik egilmegi bilen bilelikde dünýäde uçýan perdäniň keşbini döredýär. Lightagty we altyn öwüşginli uçýan guşlaryň köp bolmagy giňlik we şatlyk duýgusyny döredýär.

Aşhana

KITCHEN TRAIN

Aşhana Aşhana gurallarynyň dürli görnüşlerini ulanmak, wizual gahar-gazapdan başga-da, arassa nahar gurşawyny döredýär. Gysgaça aýtsam, ähli öýlerde köplenç ulanylýan bu meşhur aşhananyň bitewi toplumyny döretmäge synanyşdym. Bu dizaýn diňe döredijilik bilen ylham aldy. "Formeke-täk görnüş" we "ýakymly görnüş" onuň iki häsiýetidir. Mundan başga-da, innowasiýa görnüşi sebäpli bazar tarapyndan garşylanar. Bu öndüriji we müşderi üçin bir gapda 6 gap-gaç satyn alynmagy üçin mümkinçilik bolar.

Awtomatiki Immigrasiýa Terminaly

CVision MBAS 2

Awtomatiki Immigrasiýa Terminaly MBAS 2 howpsuzlyk önümleriniň tebigatyna garşy çykmak we tehnologiki we psihologiki taraplardan gorkuzmagy we gorkyny azaltmak üçin döredildi. Onuň dizaýny, Taýland serhediniň töweregindäki oba raýatlaryna ulanyjylara amatly görünmek üçin tanyş öý kompýuter elementlerini täzeden düşündirýär. Ekrandaky ses we wizuallar ilkinji gezek ulanyjylar bu ädimden ädim ätýärler. Barmagyň çap panelindäki goşa reňk äheňi skaner zolaklaryny anyk görkezýär. MBAS 2, dürli dillere we dostlukly tapawutlandyrmaýan ulanyjy tejribesine mümkinçilik berýän serhetlerden geçişimizi üýtgetmegi maksat edinýän özboluşly önüm.

Oturgyç

SERENAD

Oturgyç Her dürli oturgyçlara hormat goýýaryn. Meniň pikirimçe, içerki dizaýnda iň möhüm we nusgawy we aýratyn zatlaryň biri oturgyç. Serenad oturgyjynyň pikiri, ýüzüni ganatlaryň arasynda goýup, suwuň üstündäki ak guşdan gelýär. Dürli we ýörite dizaýnly Serenad oturgyjynda ýalpyldawuk we ýalpyldawuk ýüz, diňe aýratyn we üýtgeşik ýerler üçin ýasalandyr.

Kreslo

The Monroe Chair

Kreslo Ajaýyp nepislik, ideýada ýönekeýlik, durnuklylygy göz öňünde tutup döredilen rahat. Monro oturgyjy, kreslo ýasamak bilen baglanyşykly önümçilik prosesini düýpgöter ýönekeýleşdirmek synanyşygydyr. CNC tehnologiýalarynyň MDF-den tekiz elementi birnäçe gezek kesmek mümkinçiliginden peýdalanýar, bu elementler çylşyrymly egri kreslo döretmek üçin merkezi okuň daşyna aýlanýar. Yzky aýak kem-kemden arka tarapa we goltugyň öň aýagyna öwrülýär we önümçilik prosesiniň ýönekeýligi bilen doly kesgitlenýän özboluşly estetiki döredýär.