Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Diwan Düşegi

Umea

Diwan Düşegi Umea, üç adama çenli we iki adam uklap ýatan iki adam üçin gaty seksi, görüş ýeňil we ajaýyp divan düşegi. Apparat klassiki basmak ulgamy bolsa-da, munuň hakyky täzeligi, özüne çekiji mebel bölegi edýän seksi çyzyklardan we konturlardan gelýär.

Zal

YO

Zal YO amatly oturmagyň ergonomiki ýörelgelerine we abstrakt “YO” harplaryny emele getirýän arassa geometrik çyzyklara eýerýär. Bu ullakan, “erkek” agaç gurluşyk bilen 100% gaýtadan işlenen materialdan ýasalan oturgyç we arka ýeňil, aç-açan “aýal” birleşdirilen mata arasynda tapawut döredýär. Matanyň dartylmagy süýümleriň (“korset” diýilýär) biri-birine aralaşmagy arkaly gazanylýar. Zal oturgyjy 90 ° aýlananda gapdal stola öwrülýän tabur bilen doldurylýar. Reňk saýlamalarynyň ikisi, ikisine-de dürli stiliň interýerlerine aňsatlyk bilen girmäge mümkinçilik berýär.

Doly Awtomatiki Çaý Maşyny

Tesera

Doly Awtomatiki Çaý Maşyny Doly awtomatiki Tesera, çaý taýýarlamak işini ýönekeýleşdirýär we çaý taýýarlamak üçin atmosfera basgançagyny düzýär. Boş çaý ýörite bankalara doldurylýar, onda demlemegiň wagty, suwuň temperaturasy we çaýyň mukdary aýratynlykda sazlanyp bilner. Enjam bu sazlamalary ykrar edýär we ajaýyp aýna kamerasynda ajaýyp çaýy doly awtomatiki taýýarlaýar. Çaý dökülenden soň, awtomatiki arassalama prosesi bolýar. Integrirlenen tarelka hyzmat etmek üçin aýrylyp, kiçijik peç hökmünde hem ulanylyp bilner. Bir käse ýa-da gazana garamazdan, çaýyňyz ajaýyp.

Lampa

Tako

Lampa Tako (ýapon dilinde sekiz) ispan aşhanasyndan ruhlanan stol çyrasy. Iki esas “pulpo a la gallega” hyzmat edilýän agaç tabaklary ýada salýar, görnüşi we elastik zolagy adaty ýapon nahar gutusy bento döredýär. Onuň bölekleri nurbatsyz ýygnalyp, birleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Böleklere gaplamak gaplamak we saklamak çykdajylaryny hem azaldar. Çeýe polipropen çyranyň birleşmesi elastik zolagyň aňyrsynda gizlenýär. Esasy we ýokarky böleklerde burawlanan deşikler zerur howa akymynyň aşa gyzmagynyň öňüni almaga mümkinçilik berýär.

Radiator

Piano

Radiator Bu dizaýnyň ylhamy, Saza bolan söýgi. Üç dürli ýyladyş elementi birleşdirilip, hersi bir Pianino düwmesine meňzeýär, Pianino klawiaturasyna meňzeş kompozisiýa döredýär. Radiatoryň uzynlygy, kosmosyň aýratynlyklaryna we tekliplerine baglylykda üýtgäp biler. Düşünjeli ideýa önümçilige ösdürilmedi.

Şem Tutýanlar

Hermanas

Şem Tutýanlar Hermanas agaç şemleri maşgalasy. Olar size oňaýly atmosfera döretmäge kömek etmäge taýyn bäş aýal dogan (herman) ýalydyr. Her bir şemdanyň özboluşly beýikligi bar, şonuň üçin olary birleşdirseňiz, adaty çaý çyralaryny ulanyp, dürli ululykdaky şemleriň yşyklandyryş täsirini simulasiýa edip bilersiňiz. Bu şem eýeleri öwrüli bugdan ýasalýar. Halaýan ýeriňize laýyk kombinasiýa döretmäge mümkinçilik berýän dürli reňkler bilen boýalýar.