Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gämi Dolandyryş Ulgamy

GE’s New Bridge Suite

Gämi Dolandyryş Ulgamy GE-iň modully gämi dolandyryş ulgamy, uly we ýeňil gämilere laýyk bolup, içgin gözegçilik we aýdyň wizual seslenme üpjün edýär. Täze ýerleşiş tehnologiýasy, hereketlendiriji dolandyryş ulgamlary we gözegçilik enjamlary gämileri çäklendirilen ýerlerde takyk dolandyrmaga mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde çylşyrymly el dolandyryşlary täze sensor ekran tehnologiýasy bilen çalşylanda operatora edilýän stressi azaldýar. Düzülip bilinýän ekran şöhlelenmeleri azaldýar we ergonomikany optimizirleýär. Conshli konsollarda gödek deňizlerde ulanmak üçin birleşdirilen tutawaçlar bar.

Palto

Lande

Palto Palto stendi ýokary bezegli we işleýän ofis heýkeltaraşlygy, sungatyň we funksiýanyň birleşmegi ýaly dizaýn boldy. Kompozisiýa ofis giňişligini bezemek we häzirki wagtda iň ajaýyp korporasiýa eşigi Blazer-i goramak üçin estetiki görnüş hasaplanýar. Ahyrky netije gaty gujurly we çylşyrymly eser. Önümçilik we bölek satuw paýhasly, ýeňil, güýçli we köpçülikleýin öndürip boljak dizaýn.

Gurşun Maýatnik Çyrasy

Stratas.07

Gurşun Maýatnik Çyrasy Jikme-jikliklerde ýokary derejeli gaýtadan işlemek we kämillik bilen ýönekeý, arassa we wagtlaýyn dizaýny döretmäge çalyşýarys. Esasanam ajaýyp simmetrik görnüşi bolan “Stratas.07” bu spesifikasiýanyň düzgünlerine düýbünden eýerýär. Gurlan Xicato XSM Aýdymçy seriýasy LED modulynda reňk görkeziji indeks> / = 95, ýagtylygy 880lm, kuwwaty 17W, reňk temperaturasy 3000 K - ýyly ak (isleg boýunça 2700 K / 4000 K) bar . LED modullaryň ömri öndüriji tarapyndan 50,000 sagat - L70 / B50 bilen kesgitlenýär we reňki ömrüň dowamynda yzygiderli (ömrüň dowamynda 1x2 ädim MacAdams).

Elektrik Welosiped

ICON E-Flyer

Elektrik Welosiped “ICON” we “Vintage Electric” bu wagtlaýyn elektrik tigirini dizaýn etmek üçin hyzmatdaşlyk etdiler. Kaliforniýada pes göwrümli dizaýn edilen we gurlan ICON E-Flyer, üýtgeşik we başarnykly şahsy transport çözgüdini döretmek üçin üzüm dizaýnyny häzirki zaman funksiýasy bilen durmuşa çykarýar. Aýratynlyklary 35 mil aralygy, 22 MPH iň ýokary tizlik (ýaryş re iniminde 35 MPH!) We iki sagat zarýad wagtyny öz içine alýar. Daşarky USB birleşdirijisi we zarýad birikdiriş nokady, regeneratiw tormoz we iň ýokary hilli komponentler. www.iconelectricbike.com

Şäher Oturgyjy

Eternity

Şäher Oturgyjy Suwuk daşdan ýasalan iki oturgyç. Iki sany berk bölüm rahat we özüne çekiji oturgyç üpjün edýär we şol bir wagtyň özünde ulgamyň durnuklylygy barada alada edýär. Oturgyjyň ujy, sähelçe hereketi zyýansyzlandyrýan görnüşde ýerleşýär. Bu şäher gurşawynyň bar bolan infra gurluşyna hormat goýýan skameýkadyr. Sahypada aňsat gurnama girizilýär. Gämi nokatlary indi ýok, taşlaň we ýatdan çykaryň. Seresap boluň, Bakylyk ýakyn. hawa.

Çekme, Oturgyç We Stol Kombisi

Ludovico Office

Çekme, Oturgyç We Stol Kombisi “Ludovico” esasy mebellerinde bolşy ýaly, bu ofis wersiýasy hem şol bir ýörelgä eýedir, esasy oturgyjyň bir bölegi hökmünde görlüp, oturgyçda doly oturgyjy çekişde gizlemekdir. Köpler oturgyçlary ýene iki sany çekiji diýip pikir ederler. Diňe yza çekilende, çyzgylar bilen doldurylan şeýle köp adamly ýerden göni oturgyç çykýandygyny görýäris. Ylham, Pittamiglio kastasyna we ähli simwoliki, gizlin habarlara, gizlin we garaşylmadyk gapylara ýa-da doly otaglara baryp görmekden geldi.