Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gurşunly Parazol

NI

Gurşunly Parazol Parazol bilen bag fakeliniň innowasiýa kombinasiýasy NI, häzirki zaman mebelleriniň uýgunlaşmagyny görkezýän täze dizaýn. Klassiki parazoly köptaraply yşyklandyryş ulgamy bilen birleşdiren NI Parasol, irden agşama çenli köçe gurşawynyň hilini ýokarlandyrmakda öňdebaryjy rol oýnar diýlip garaşylýar. Barmak duýgusy bolan OTC (bir sensorly dimmer) adamlara 3 kanally yşyklandyryş ulgamynyň ýagtylygyny rahatlyk bilen sazlamaga mümkinçilik berýär. Pes woltly 12V LED sürüjisi, az mukdarda ýylylyk öndürýän 2000pc-den gowrak 0,1W yşyklandyryjy bilen energiýa tygşytly elektrik üpjünçiligini üpjün edýär.

Şişa, Çeňňek, Nargile

Meduse Pipes

Şişa, Çeňňek, Nargile Elegant organiki çyzyklar suwasty deňiz durmuşyndan ylham alýar. Her dem alyş bilen diri galýan syrly haýwan ýaly şişa turbasy. Dizaýn baradaky pikirim, turbada köpürjiklemek, tüsse akymy, miwe mozaikasy we yşyk oýnamak ýaly gyzykly prosesleriň hemmesini açmakdy. Aýna paýyny ulaltmak we esasan ýer derejesinde gizlenýän adaty şişa turbalarynyň ýerine, iş meýdanyny göz derejesine çykarmak arkaly ýetdim. Kokteýller üçin aýna korpusyň içindäki hakyky miwe böleklerini ulanmak tejribäni täze derejä çykarýar.

Hammam Ýygnamak

Up

Hammam Ýygnamak Upokarda, Emanuele Pangrazi tarapyndan taýýarlanan hammam kolleksiýasy ýönekeý düşünjäniň täzelik döredip biljekdigini görkezýär. Başlangyç pikir, sanitariýanyň oturýan tekizligini birneme egip rahatlygy gowulandyrmakdyr. Bu pikir esasy dizaýn mowzugyna öwrüldi we kolleksiýanyň ähli elementlerinde bar. Esasy tema we berk geometrik gatnaşyklar kolleksiýa Europeanewropanyň tagamyna laýyklykda häzirki zaman stilini berýär.

Oturgyç

5x5

Oturgyç 5x5 oturgyç adaty dizaýn taslamasy bolup, çäklendirme kynçylyk hökmünde ykrar edilýär. Oturgyjyň oturgyjy we arkasy ksilitden ýasalan, şekillendirmek gaty kyn. Ksilit ýeriň aşagyndan 300 metr tapylyp bilinýän we kömür bilen birleşdirilen çig maldyr. Häzirki wagtda çig malyň köp bölegi zyňylýar. Daşky gurşaw nukdaýnazaryndan bu material ýer ýüzünde galyndylar döredýär. Şonuň üçin oturgyç dizaýny baradaky pikir gaty öjükdiriji we kyn ýalydy.

Tabaklar

Musketeers

Tabaklar Pleönekeý. Elegant. Funksional. Musketeers, lazer bilen kesilen agaç aýaklary bilen şekillendirilen poroşok bilen örtülen metaldan ýasalan üç aýakly tabakdyr. Üç aýakly binanyň geometrik taýdan hakykatdanam has durnuklydygy we dört bolanyndan has az pese gaçmak mümkinçiligi bar. Ajaýyp deňagramlylyk we işleýiş bilen Musketeersiň modernistik keşbinde nepisligi ony otagyňyzda iň oňat eser edýär. Has giňişleýin maglumat: www.rachelledagnalan.com

Pol Plitalary

REVICOMFORT

Pol Plitalary REVICOMFORT aýrylýan we gaýtadan ulanylýan pol. Çalt we ulanmak aňsat. Ulanmaga taýýar. Täzeden düzmek üçin amatly. Producteke-täk önümde doly göwrümli farfor plitalarynyň tehniki aýratynlyklaryny, wagt tygşytlaýan ýönekeýleşdirmegiň ykdysady artykmaçlyklaryny, hereketiň aňsatlygyny we dürli ýerlerde gaýtadan ulanmagy birleşdirýär. REVICOMFORT birnäçe “Revigrés” kolleksiýalarynda amala aşyrylyp bilner: dürli effektler, reňkler we ýüzler.