Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kranlar

Electra

Kranlar Armatura pudagynda sanly ulanylyş wekili hasaplanýan “Electra”, sanly döwrüň dizaýnlaryny nygtamak üçin tehnologiýany dizaýn bilen birleşdirýär. Aýry tutawajy bolmadyk kranlar, nepisligi we akylly görnüşi sebäpli hemmeleri özüne çekýär, çygly ýerlerde özboluşly bolmagy aýgytlydyr. “Electra” -yň duýgur ekran düwmeleri ulanyjylara has ergonomiki çözgüt hödürleýär. Kranlaryň “Eko Mind” ulanyjyny tygşytlamakda iň ýokary netijeliligi üpjün edýär. Bu aýratynlyk esasanam geljekki nesillere gymmatlyk goşýar

Köçe Skameýkasy

Ola

Köçe Skameýkasy Eko-dizaýn strategiýalaryna laýyklykda döredilen bu oturgyç, köçe mebellerini täze derejä çykarýar. Şäherde ýa-da tebigy ýerlerde öýde deň derejede suwuk çyzyklar bir skameýkada dürli oturgyçlary döredýär. Ulanylan materiallar esas üçin gaýtadan işlenen alýumin we oturgyç üçin polat, gaýtadan ulanylýan we çydamly aýratynlyklary üçin saýlanýar; ähli howa şertlerinde açyk ulanmak üçin ajaýyp we çydamly poroşok örtükli gutarnykly görnüşi bar. Meksika şäherinde Daniel Olwera, Hiroşi Ikenaga, Elis Pegman we Karime Toska tarapyndan dizaýn edildi.

Kran

Amphora

Kran Amphora seriýasy geçmişi we geljegi birleşdirmek üçin döredilip, gadymy döwürleriň esasy we işleýiş görnüşlerini başdan geçirmäge mümkinçilik berýär. Şol günlerdäki durmuş çeşmesine suw getirmek şu günki ýaly aňsat däldi. Kranyň adaty däl görnüşi şu günki asyrlardan gelip çykýar, ýöne suw tygşytlaýan kartrij ertir getirýär. Kran retro gadymy döwürleriň köçe çüwdürimlerinden dizaýn edilip, hammamyňyza estetiki getirýär.

Ýuwulýan

Serel Wave

Ýuwulýan SEREL Tolkun ýuwulýan, häzirki zaman hammamlarynda nominatiw setirleri, funksional çözgütleri we täsirli hili bilen öz ornuny alýar. SEREL Tolkun ýuwulýan; üýtgeşik jam görnüşi bilen häzirki goşa ýuwulýan çüýşäni kabul edişini üýtgedýän bolsa, estetiki görnüşi bilen ulularyň we çagalaryň ulanylmagyny hem öz içine alýar. Çagalar basseýni hökmünde ulanmakdan başga-da, yslam medeniýetinde ulanylýan taharet we aýakgap arassalamak funksiýasyny üpjün edýär. Kir ýuwulýan çüýşäniň dizaýnynda umumy çemeleşme modernizm we funksionalizmdir. Bu çemeleşme dizaýna gaty möhüm täsir edýär.

Hammam

LOTUS

Hammam Lotus gülleriniň hammamlaryna oýlanmak ... Lotus hammamy, Lotus gülüniň ýapraklarynyň görnüşinden ylham almak arkaly amala aşyryldy, Konfusiý filosofiýasyny öwredýän Zhou Dýuni "Lotus gülüni palçykda ösýär we hiç haçan hapalanmaýar" -diýdi. çykyşy. Lotus ýapraklary, şu ýerde aýdylyşy ýaly hapa garşydyr. Lotus gülüniň ýaprak gurluşy seriýa önümçiliginde nusga alyndy

Içerde Yşyklandyryş Yşyklandyryşyň

Jordan Apotheke

Içerde Yşyklandyryş Yşyklandyryşyň Dermanhananyň içerki ajaýyp arhitekturasyny goldaýan, işleýän çyraçylar daşky görnüşi bilen göze ilmeýär, armatura dizaýnynyň ýerine ýagtylygyň täsirine ünsi çekýär. Esasy yşyklandyryş üçin yşyklandyryjylar ýa-da mebeliň görnüşini yzarlaýan maýatnik çyralary bilen birleşdirilen ýa-da asma potolokyň gyralaryna oturdylyp, mümkin boldugyça yşyklardan uzak saklanýar. Şeýlelik bilen, ulanyjylar şol bir dinamiki arka hasaplaýjylaryň reňkine gabat gelýän RGB-LED-arka plitkalardan ybarat dermanhanada geçýän ýagtylyk ýoluna ünsi jemläp bilerler.