Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Düşege Öwrülýän Stol

1,6 S.M. OF LIFE

Düşege Öwrülýän Stol Esasy düşünje, ofisimiziň çäklerine laýyk bolmak üçin durmuşymyzyň kiçelýändigini düşündirmekdi. Ahyrynda, her bir siwilizasiýanyň sosial kontekstine baglylykda zatlara başgaça düşünip biljekdigine düşündim. Mysal üçin, bu stol dynç alyş üçin ýa-da kimdir biri bellenilen möhletleri ýerine ýetirmek üçin kynçylyk çekýän günlerinde gije birnäçe sagat uklamak üçin ulanylyp bilner. Taslama prototipiň (uzynlygy 2,00 metr we ini 0,80 metr = 1,6 sm) ölçegleri we işiň durmuşymyzda has köp ýer tutmagy bilen atlandyryldy.

Gapylary Açmak Üçin Biometrik Giriş Enjamy

Biometric Facilities Access Camera

Gapylary Açmak Üçin Biometrik Giriş Enjamy Irisleri we tutuş ýüzi özüne çekýän diwarlara ýa-da kiosklara gurlan biometrik enjam, soňra ulanyjy artykmaçlyklaryny kesgitlemek üçin maglumat bazasyna salgylanýar. Gapylary açmak ýa-da ulanyjylara girmek arkaly giriş mümkinçiligini berýär. Ulanyjynyň seslenme aýratynlyklary öz-özüňi deňleşdirmek üçin gurulýar. Leds gözleri göze görünmeýän ýagtylandyrýar we pes yşyk üçin çyra bar. Öň tarapynda goşa reňkli iki sany plastmassa bölegi bar. Kiçijik bölegi gözleri inçe jikme-jiklikler bilen çekýär. Forma has öňdäki 13 komponenti has estetiki önüme öwürýär. Korporatiw, senagat we öý bazarlary üçin.

Duýgur Kran

miscea KITCHEN

Duýgur Kran “Miscea KITCHEN” ulgamy dünýäde ilkinji hakykatdanam elýeterli köp suwuk paýlaýjy aşhana kranydyr. 2 dispenseri we krany bir täsin we ulanmaga aňsat ulgam bilen birleşdirip, aşhana iş meýdanynyň töwereginde aýratyn dispenserleriň zerurlygyny aradan aýyrýar. Kran, el arassaçylygynyň iň ýokary peýdasy üçin işlemek üçin doly el degirýär we zyýanly bakteriýalaryň ýaýramagyny azaldýar. Ulgam bilen dürli ýokary hilli we täsirli sabynlar, ýuwujy serişdeler we dezinfeksiýa serişdeleri ulanylyp bilner. Takyk öndürijilik üçin bazardaky iň çalt we ygtybarly datçik tehnologiýasy bar.

Duýgur Kran

miscea LIGHT

Duýgur Kran Sensor işjeňleşdirilen kranlaryň ýalňyş LIGHT diapazony, amatlylygy we el arassaçylygynyň artykmaçlyklary üçin gönüden-göni krana işlenip düzülen integral sabyn dispenserine eýe. Çalt we ygtybarly datçik tehnologiýasyny ulanyp, arassaçylyk we ergonomiki el ýuwmak tejribesi üçin sabyn we suw paýlaýar. Gurlan sabyn dispenseri, ulanyjynyň eli sabyn pudagyndan geçende işjeňleşdirilýär. Soňra sabyn diňe ulanyjynyň eli kranyň rozetkasynyň aşagyna goýlanda paýlanýar. Suwy rozetkanyň aşagynda tutup, içgin kabul edip bolýar.

Awtomatiki Immigrasiýa Terminaly

CVision MBAS 1

Awtomatiki Immigrasiýa Terminaly MBAS 1 howpsuzlyk önümleriniň tebigatyna garşy çykmak we tehnologiki we psihologiki taraplardan gorkuzmagy we gorkyny azaltmak üçin döredildi. Dizaýn, skanerden ekrana yzygiderli garyşýan arassa çyzyklar bilen dostlukly görünýär. Ekrandaky ses we wizual ulanyjylar ilkinji gezek immigrasiýa prosesi boýunça ädim ädýärler. Barmagy çap edýän skaner paneli aňsat tehniki hyzmat etmek ýa-da çalt çalyşmak üçin aýrylyp bilner. MBAS 1, köp dilleriň özara täsirleşmegine we dostlukly tapawutlandyrmaýan ulanyjy tejribesine mümkinçilik berýän serhetlerden geçişimizi üýtgetmegi maksat edinýän özboluşly önüm.

Pyçak

a-maze

Pyçak Labirint pyçak dizaýny, akyl we görüş duýgularymyzy deň derejede höweslendirmegi maksat edinýär. Pyçaklary saklamak we tertiplemek usuly, hemmämiziň bilýän çagalyk oýnumyzdan özboluşly ylham alýar. Estetikany we işleýşi bir ýere jemläp, labirent öz maksadyna hyzmat edýär we has möhümi, bilesigelijilik we gyzykly duýgulary döredýän baglanyşyk gurýar. “Labirent” görnüşindäki arassa, azlygy bilen has köp zat edýän ýönekeýligine göz ýetirmäge mümkinçilik berýär. Şol sebäpli, labirent, ýatdan çykmajak ulanyjy tejribesi we gabat gelýän görnüşi bilen hakyky önüm täzeligini döredýär.