Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Içerde Yşyklandyryş Yşyklandyryşyň

Jordan Apotheke

Içerde Yşyklandyryş Yşyklandyryşyň Dermanhananyň içerki ajaýyp arhitekturasyny goldaýan, işleýän çyraçylar daşky görnüşi bilen göze ilmeýär, armatura dizaýnynyň ýerine ýagtylygyň täsirine ünsi çekýär. Esasy yşyklandyryş üçin yşyklandyryjylar ýa-da mebeliň görnüşini yzarlaýan maýatnik çyralary bilen birleşdirilen ýa-da asma potolokyň gyralaryna oturdylyp, mümkin boldugyça yşyklardan uzak saklanýar. Şeýlelik bilen, ulanyjylar şol bir dinamiki arka hasaplaýjylaryň reňkine gabat gelýän RGB-LED-arka plitkalardan ybarat dermanhanada geçýän ýagtylyk ýoluna ünsi jemläp bilerler.

Diwar Asylan Wc Pan

SEREL Purity

Diwar Asylan Wc Pan Arassa hajathana çüýşesi ýumşak geçişleriň agdyklyk etmegine girse-de, daşky gurşawda ýönekeý we minimal şemallary galdyrýar. Diňe estetikasy bilen ulanyjysyna täsir etmän, arassaçylyk we bigünälik bilen hem duşuşýar we tebigata hormat goýýar. Oturgyç örtüginiň toplumynyň dizaýny, aňsat sökülip bilinýän, gulplama mehanizminiň tualet oturgyçlarynyň dizaýny, gapak toplumynyň içki bölegine salynjak funksiýa dolandyryş düwmeleri. Ulanyjy bilen habarlaşýan düwmeler hapa bolmak iň kyn ýerlere ýerleşdirilýär, şonuň üçin bu arassaçylyk meselesinde goşmaça artykmaçlygy üpjün edýär.

Hammam Toplumy

FRACTURE

Hammam Toplumy Keramiki sanitariýa enjamlarynyň täsin stili, döwük aýna çyzyklarynyň ajaýyp dizaýny Düşündiriş Dekonstruktiwizm ... döwük önümleriň daşky görnüşi ýaly geometrik dizaýn elementlerini ýasamak we desonstruktiwistik stili herekete getirmek üçin gurluşyň bölekleriniň bitewiliginiň dargamagy. döwük Bieniň mysaly hökmünde iň ajaýyp seriýalardan birine duş geldi.

Agşamlyk Nahary

Baan

Agşamlyk Nahary "baan", agşamlyk naharyny ulanmak maksady bilen ýörite döredilen şkafyň bir görnüşidir. Bu üýtgeşik görnüş we güýç, funksiýa bilen baglanyşykly kyssa. Kabinet ulgamlarynyň birnäçe tapawutlandyryjy aýratynlygy bar. “Cutlery insert” we dokumalar gutusy ýaly hekaýa bilen bölünen şkafyň dürli funksiýalary we aýratynlyklary kamin we baca bilen aňladylýar. Mundan başga-da, çakyr äýnegi çilim bilen, basgançaklar bolsa basgançak bilen aňladylýar. Jaýyň dört esasy bölegi bar, olarda kyssa ideýalary bar.

Lampa

Muse

Lampa Universelemimizde mutlak häsiýetleriň ýokdugyny aýdyp, 'Buddizmiň ýeňmegi' bilen ylham alyp, oňa 'fiziki barlyk' bermek bilen 'ýagtylyga' paradoksal hil berdik. Höweslendirýän meditasiýa ruhy, bu önümi döretmek üçin ulanýan güýçli ylham çeşmesi boldy; “wagt”, “materiýa” we “ýagtylyk” häsiýetlerini bir önüme şekillendirýär.

Keramika

inci

Keramika Elegance aýnasy; Inci, ak we ak reňkli merjeniň gözelligini görkezýär we giňişliklere asyllylygy we nepisligi görkezmek isleýänler üçin dogry saýlawdyr. Inci çyzyklary 30 x 80 sm ululykda öndürilýär we ak we gara synpy ýaşaýyş ýerlerine alyp barýar. Üç ölçegli dizaýn sanly çaphana tehnologiýasy arkaly öndürilýär.