Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Modully Içki Dizaýn Ulgamy

More _Light

Modully Içki Dizaýn Ulgamy Embygnalyp bilinýän, sökülip bilinýän we ekosustinaly modully ulgam. “More_Light” -yň ýaşyl ruhy bar we ulanmak gaty aňsat. Kwadrat modullarynyň çeýeligi we bilelikdäki ulgamy sebäpli gündelik zerurlyklarymyzy kanagatlandyrmak üçin innowasiýa we ideal. Dürli ululykdaky we çuňlukdaky kitapçalar, tekjeler, panel diwarlary, ekran stendleri, diwar bölümleri ýygnalyp bilner. Elýeterli dürli görnüşleriň, reňkleriň we dokumalaryň kömegi bilen onuň şahsyýeti has ýöriteleşdirilen dizaýn bilen hasam ösüp biler. Öý dizaýny, iş ýerleri, dükanlar üçin. Içindäki lişaýnikler bilen hem bar. caporasodesign.it

Şişa, Çeňňek, Nargile

Meduse Pipes

Şişa, Çeňňek, Nargile Elegant organiki çyzyklar suwasty deňiz durmuşyndan ylham alýar. Her dem alyş bilen diri galýan syrly haýwan ýaly şişa turbasy. Dizaýn baradaky pikirim, turbada köpürjiklemek, tüsse akymy, miwe mozaikasy we yşyk oýnamak ýaly gyzykly prosesleriň hemmesini açmakdy. Aýna paýyny ulaltmak we esasan ýer derejesinde gizlenýän adaty şişa turbalarynyň ýerine, iş meýdanyny göz derejesine çykarmak arkaly ýetdim. Kokteýller üçin aýna korpusyň içindäki hakyky miwe böleklerini ulanmak tejribäni täze derejä çykarýar.

Gurşunly Parazol

NI

Gurşunly Parazol Parazol bilen bag fakeliniň innowasiýa kombinasiýasy NI, häzirki zaman mebelleriniň uýgunlaşmagyny görkezýän täze dizaýn. Klassiki parazoly köptaraply yşyklandyryş ulgamy bilen birleşdiren NI Parasol, irden agşama çenli köçe gurşawynyň hilini ýokarlandyrmakda öňdebaryjy rol oýnar diýlip garaşylýar. Barmak duýgusy bolan OTC (bir sensorly dimmer) adamlara 3 kanally yşyklandyryş ulgamynyň ýagtylygyny rahatlyk bilen sazlamaga mümkinçilik berýär. Pes woltly 12V LED sürüjisi, az mukdarda ýylylyk öndürýän 2000pc-den gowrak 0,1W yşyklandyryjy bilen energiýa tygşytly elektrik üpjünçiligini üpjün edýär.

Şişa, Çeňňek, Nargile

Meduse Pipes

Şişa, Çeňňek, Nargile Elegant organiki çyzyklar suwasty deňiz durmuşyndan ylham alýar. Her dem alyş bilen diri galýan syrly haýwan ýaly şişa turbasy. Dizaýn baradaky pikirim, turbada köpürjiklemek, tüsse akymy, miwe mozaikasy we yşyk oýnamak ýaly gyzykly prosesleriň hemmesini açmakdy. Aýna paýyny ulaltmak we esasan ýer derejesinde gizlenýän adaty şişa turbalarynyň ýerine, iş meýdanyny göz derejesine çykarmak arkaly ýetdim. Kokteýller üçin aýna korpusyň içindäki hakyky miwe böleklerini ulanmak tejribäni täze derejä çykarýar.

Hammam Ýygnamak

Up

Hammam Ýygnamak Upokarda, Emanuele Pangrazi tarapyndan taýýarlanan hammam kolleksiýasy ýönekeý düşünjäniň täzelik döredip biljekdigini görkezýär. Başlangyç pikir, sanitariýanyň oturýan tekizligini birneme egip rahatlygy gowulandyrmakdyr. Bu pikir esasy dizaýn mowzugyna öwrüldi we kolleksiýanyň ähli elementlerinde bar. Esasy tema we berk geometrik gatnaşyklar kolleksiýa Europeanewropanyň tagamyna laýyklykda häzirki zaman stilini berýär.

Oturgyç

5x5

Oturgyç 5x5 oturgyç adaty dizaýn taslamasy bolup, çäklendirme kynçylyk hökmünde ykrar edilýär. Oturgyjyň oturgyjy we arkasy ksilitden ýasalan, şekillendirmek gaty kyn. Ksilit ýeriň aşagyndan 300 metr tapylyp bilinýän we kömür bilen birleşdirilen çig maldyr. Häzirki wagtda çig malyň köp bölegi zyňylýar. Daşky gurşaw nukdaýnazaryndan bu material ýer ýüzünde galyndylar döredýär. Şonuň üçin oturgyç dizaýny baradaky pikir gaty öjükdiriji we kyn ýalydy.