Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sumka, Agşam Sumkasy

Tango Pouch

Sumka, Agşam Sumkasy Tango halta, hakykatdanam innowasiýa dizaýny bilen ajaýyp sumka. Eliňi boşatmaga mümkinçilik berýän bilek tutawajy tarapyndan geýilýän geýilýän sungat eseri. Içinde ýeterlik ýer bar we bukulýan magnit ýapylyşy garaşylmadyk aňsat we giň açyş berýär. Torba tutawajyň ajaýyp ýakymly täsir etmegi we ýumşak gaplanan göle deri derisinden ýasalyp, syrçaly deri diýlip atlandyrylýan has köp gurlan esasy beden bilen bilkastlaýyn tapawutlanýar.

Öwrüp Boljak Palto

Eco Furs

Öwrüp Boljak Palto 7-den 1 bolup bilýän palto, özboluşly, ekologiki we işleýän gündelik şkafy saýlaýan işli zenanlardan ylham alýar. Onda köne, ýöne täzeden moda, elde tikilen Skandinawiýa Rya Rug dokma önümçiligi häzirki zaman görnüşinde gaýtadan düşündirilýär, netijede öndürijilik taýdan sütük ýaly ýüň eşikler ýerleşdirilýär. Tapawut jikme-jik we haýwan we daşky gurşaw dostlugy. “Eco Furs” köp ýyllaryň dowamynda Europeanewropanyň gyş howa şertlerinde synag edildi, bu paltanyň we beýleki soňky bölekleriň hilini kämilleşdirmäge kömek etdi.

Eşikler

Bamboo lattice

Eşikler Wýetnamda gaýyk, mebel, towuk kapasalary, çyralar ýaly köp önümde bambuk panjara tehnikasyny görýäris ... Bambuk panjarasy güýçli, arzan we ýasamak aňsat. Meniň gözýetim, tolgundyryjy we nepis, çylşyrymly we özüne çekiji kurort geýim modasyny döretmek. Bu bambuk panjara jikme-jigini çig, gaty yzygiderli panjarany ýumşak materiallara öwrüp, käbir keşplerime ulandym. Dizaýnlarym, däp-dessurlary häzirki zaman görnüşi, panjara nagşynyň gatylygy we inçe matalaryň çäge ýumşaklygy bilen birleşdirýär. Esasy ünsüm forma we jikme-jikliklere, geýýänlere özüne çekiji we aýallyk getirýär.

Göwher Ýüzük

The Great Goddess Isida

Göwher Ýüzük Isida, özüne çekiji görnüş döretmek üçin barmagyňyza süýşýän 14K altyn halka. Isida halkasynyň fasady göwher, ametistler, sitrinler, tsavorit, topaz ýaly üýtgeşik elementler bilen bezelip, ak we sary altyn bilen doldurylýar. Her eseriň özboluşly materialy bar we ony bir-birine öwürýär. Mundan başga-da, dilimlenen daşlaryň üstündäki aýna meňzeş fasad, dürli gurşawda dürli ýagtylyk şöhlelerini görkezýär we halka aýratyn aýratynlyk goşýar.

Monjuk

Scar is No More a Scar

Monjuk Dizaýnyň aňyrsynda gaty agyr bir hekaýa bar. Bedenimdäki ýatdan çykmajak utandyryjy yzym, 12 ýaşymda güýçli feýerwerk bilen ýakyldy. Tatuirovka bilen örtmäge synanyşan tatuçy, gorkyny ýapmagyň has erbet boljakdygyny duýdurdy. Her kimiň yzy bar, her kimiň ýatdan çykmajak agyryly hekaýasy ýa-da taryhy bar, bejeriş üçin iň oňat çözgüt, örtülmek ýa-da ondan gaçmaga synanyşmak däl-de, nädip garşy durmalydygyny öwrenmekdir. Şonuň üçin şaý-seplerimi geýýän adamlar özlerini has güýçli we oňyn duýup bilerler diýip umyt edýärin.

Birikdirilen Sagat

COOKOO

Birikdirilen Sagat Analog hereketi sanly displeý bilen birleşdirýän dünýäde ilkinji dizaýner akylly sagady COOKOO ™. Ultra arassa çyzyklary we akylly işleýşi üçin ajaýyp dizaýn bilen, sagat smartfonyňyzdan ýa-da “iPad” -dan ileri tutulýan habarnamalary görkezýär. COOKOO App ™ ulanyjylary, bileklerine haýsy habarnamalary we duýduryşlary almak isleýändiklerini saýlap, baglanyşyk durmuşyna gözegçilik edýärler. Düzülip bilinýän COMMAND düwmesini basmak, kamerany uzakdan işletmäge, uzakdan dolandyrylýan aýdym-saz çalmagy, bir düwmejik Facebook-a girmek we başga-da köp mümkinçilikleri döreder.