Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şaý-Sepleri Ýygnamak

Future 02

Şaý-Sepleri Ýygnamak Taslamanyň geljegi 02, tegelek teoremalardan ylham alýan gyzykly we joşgunly şaý-sepler ýygyndysy. Her bir bölek, “Computer Aided Design” programma üpjünçiligi bilen döredilip, “Selective Laser Sintering” ýa-da “Steel 3D” çaphana tehnologiýasy bilen doly ýa-da bölekleýin gurlan we adaty kümüşden ýasalan usullar bilen tamamlanan. Collectionygyndy tegelegiň görnüşinden ylham alýar we ucewklid teoremalaryny geýip bolýan sungatyň nagyşlaryna we görnüşlerine şekillendirmek üçin seresaplylyk bilen döredilip, bu görnüşde täze başlangyjy alamatlandyrýar; tolgundyryjy geljege başlangyç nokat.

Çukur Palto

Renaissance

Çukur Palto Söýgi we köp taraplylyk. Kolleksiýanyň beýleki eşikleri bilen birlikde matada, tikinçilikde we bu çukur paltosynyň düşünjesinde owadan hekaýa. Bu eseriň özboluşlylygy, şäher dizaýny, minimalistik täsir, ýöne bu ýerde hakykatdanam geň galdyrýan zat, köp taraplylygy bolup biler. Gözleriňizi ýumuň, haýyş. Ilki bilen, çynlakaý işine gidýän çynlakaý adamy görmeli. Indi kelläňizi silkitiň we öňüňizde käbir magnit pikirleri ýazylan gök çukur paltosyny görersiňiz. El bilen ýazylan Söýgi bilen!

Bukulýan Äýnek

Blooming

Bukulýan Äýnek Sonjanyň äýnek dizaýny gülleýän güllerden we irki tomaşa çarçuwalaryndan ylham aldy. Dizaýner, tebigatyň organiki görnüşlerini we tomaşa çarçuwalarynyň funksional elementlerini birleşdirip, birnäçe dürli görnüş bermek bilen aňsatlyk bilen dolandyrylyp bilinýän öwrülişik elementini döretdi. Önüm daşaýjylar sumkasynda mümkin boldugyça az ýer alyp, amaly bukulma mümkinçiligi bilen hem döredildi. Linzalar Orkide gül yzlary bilen lazer bilen kesilen pleksiglasdan we çarçuwalar 18k altyn çaýylan bürünçden elde ýasalýar.

Köpugurly Gulakhalkalar

Blue Daisy

Köpugurly Gulakhalkalar Daýza, iki gül bilen birleşdirilen güller, içki bölüm we daşarky ýaprak bölegi. Hakyky söýgini ýa-da ahyrky baglanyşygy aňladýan ikisiniň birleşmegini alamatlandyrýar. Dizaýn, papatika gülüniň özboluşlylygy bilen garyşýar, geýýän adama Mawy daýza köp görnüşde geýmäge mümkinçilik berýär. Gül ýapraklary üçin gök sapfirleri saýlamak, umyt, isleg we söýgi üçin ylham bermekdir. Merkezi gül ýapragy üçin saýlanan sary sapfirler, geýenine şatlyk we buýsanç duýgusyny gurşap alýar, geýenine rahatlygy we ajaýyplygyny görkezmäge ynam döredýär.

Maýatnik

Eternal Union

Maýatnik Zergär dizaýnçysynyň täze karýerasyny dowam etdirmegi ýüregine düwen hünärmen taryhçy Olga atsatskaeriň “Baky bileleşik” ýönekeý, ýöne manyly görünýär. Käbirleri “Seltik” şaý-seplerine ýa-da “Herakles” düwünlerine degip bilerler. Bu eser, biri-birine bagly iki görnüşe meňzeýän bir çäksiz şekili aňladýar. Bu täsir, bölejigiň üstünde oýulan gözenege meňzeş çyzyklar arkaly döredilýär. Başgaça aýdylanda - ikisi biri ýaly birleşdirilýär, biri ikisiniň birleşmesi.

Şaý-Sepler

Ataraxia

Şaý-Sepler Taslama moda we ösen tehnologiýa bilen utgaşyp, köne got elementlerini häzirki zaman kontekstinde däp bolan potensialy ara alyp maslahatlaşyp, köne got elementlerini täze stilde edip biljek şaý-sepleri döretmegi maksat edinýär. Gotik wibleriň tomaşaçylara nähili täsir edýändigi bilen gyzyklanmak bilen, taslama dizaýn bilen geýýänleriň arasyndaky gatnaşyklary öwrenip, oýnawaç täsirleşmek arkaly özboluşly şahsy tejribe döretmäge synanyşýar. Sintetiki daşlar, aşaky eko-yz materialy hökmünde özara täsirini güýçlendirmek üçin reňklerini derä öwürmek üçin adatdan daşary tekiz ýüzlere bölünipdi.