Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kolýer

Eves Weapon

Kolýer How Enäniň ýaragy 750 karat gül we ak altyndan ýasaldy. 110 göwher (20.2ct) we 62 segmentden ybarat. Olaryň hemmesiniň düýbünden başga iki görnüşi bar: Gapdal görnüşde segmentler alma şekilli, ýokarky görnüşde V görnüşli çyzyklar görünýär. Göwherleri saklaýan bahar ýük effektini döretmek üçin her segment gyrada bölünýär - göwher diňe dartgynlylyk bilen saklanýar. Bu, göwheriň ýagtylygyny, parlaklygyny aýratyn nygtaýar we göwheriň görünýän şöhlelerini hasam artdyrýar. Boýnuň ululygyna garamazdan, gaty ýeňil we düşnükli dizaýna mümkinçilik berýär.

Halka

Wishing Well

Halka Düýşünde gül bagyna baryp gören Tippi, güller bilen gurşalan arzuw guýusyna geldi. Ol ýerde guýa seredip, gijeki ýyldyzlaryň şöhlelenmesini gördi we arzuw etdi. Gijeki ýyldyzlar göwher bilen şekillendirilýär, ýakut bolsa iň çuňňur hyjuwyny, arzuwlaryny we arzuw edýän guýusynda eden umytlaryny alamatlandyrýar. Bu dizaýnda, 14K gaty altyndan ýasalan gül kesilen, altyburç ýakut dyrnagy bar. Tebigy ýapraklaryň gurluşyny görkezmek üçin kiçijik ýapraklar oýulýar. Halka zolagy tekiz ýokarsy goldaýar we içerde birneme egrelýär. Halkanyň ululyklary matematiki taýdan hasaplanmalydyr.

Sumka

Totepographic

Sumka Topografiki ylhamlanan dizaýn sumka, aňsat daşamak üçin hyzmat etmek üçin, esasanam söwda ýa-da iş bilen meşgullanýan şol iş günlerinde. Tote sumkasynyň kuwwaty dag ýalydyr we köp zady saklap ýa-da göterip biler. “Oracle” süňkü sumkanyň umumy gurluşyny, topografiki kartanyň görnüşi, edil dagyň deňsiz ýeri ýaly ýerüsti material bolup durýar.

Maýatnik

Taq Kasra

Maýatnik Kasra arkasyny aňladýan Taq Kasra, häzirki Yrakda ýerleşýän Sasani Patyşalygynyň ýatlamasydyr. Taq kasranyň geometriýasy we gurluşy we subýektiwligi bilen baglanyşykly öňki özygtyýarlylyklaryň beýikligi bilen ylhamlanan bu maýatnik, bu binagärlik usulynda ulanylýar. Iň möhüm aýratynlyk, gapdal görnüşi tunel ýaly görünýän we subýektiwligi getirýän we ýaýly giňişlik döreden daşky görnüşini emele getirýän häzirki zaman dizaýnydyr.

Aýal Eşiklerini Ýygnamak

Utopia

Aýal Eşiklerini Ýygnamak Bu ýygyndyda Yina Hwang, esasan, ýerasty aýdym-saz medeniýeti bilen simmetrik we assimetrik şekillerden ylham aldy. Ol bu kolleksiýany başdan geçiren pursatlaryna esaslanyp, başdan geçiren wakalaryny beýan etmek üçin işleýän, ýöne abstrakt eşikler we esbaplar ýygyndysyny döretdi. Taslamadaky her bir çap we mata özboluşly bolup, esasan matalaryň düýbi üçin PU deri, Satin, Power Mash we Spandex ulandy.

Monjuklar We Gulakhalkalar

Ocean Waves

Monjuklar We Gulakhalkalar Okean tolkunlarynyň monjugy häzirki zaman şaý-sepleriniň ajaýyp bölegi. Dizaýnyň esasy ylhamy okeandyr. Bu giňlik, janlylyk we arassalyk monjukda görkezilen esasy elementlerdir. Dizaýner, ummanyň tolkunlaryny çaýkamak görnüşini görkezmek üçin gök we ak deňagramlylygy ulandy. 18K ak altyndan elde ýasalan we göwher we gök ýakut bilen bezelendir. Monjuk gaty uly, ýöne näzik. Egin-eşikleriň ähli görnüşlerine gabat gelmek üçin döredilen, ýöne bir-biriniň üstünden düşmejek boýun bilen jübütlenmäge has laýykdyr.