Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Halka

Doppio

Halka Bu mistiki tebigatyň tolgundyryjy gymmatlygydyr. “Doppio”, aýlaw görnüşinde erkekleriň wagtyny alamatlandyrýan iki ugra gidýär: geçmişini we geljegini. Ruhda adamzat ruhunyň ajaýyplyklarynyň ösüşini görkezýän kümüşi we altyny göterýär.

Halka We Maýatnik

Natural Beauty

Halka We Maýatnik Tebigy gözellik ýygyndysy Amazon tokaýyna, diňe Braziliýa däl, eýsem bütin dünýä miras hökmünde döredildi. Bu ýygyndy, şaý-sepleriň şekillendirýän we aýalyň bedenine ideg edýän zenan egrileriniň duýgurlygy bilen tebigatyň gözelligini birleşdirýär.

Monjuk

Sakura

Monjuk Boýnuň gaty çeýe we aýallaryň boýnunda owadan kaskad etmek üçin yzygiderli lehimlenen dürli böleklerden ýasalýar. Sag tarapdaky merkezi güller aýlanýar we monjugyň çep gysga bölegini broşka hökmünde aýratyn ulanmaga rugsat bar, bölejigiň 3D görnüşi we çylşyrymlylygy sebäpli monjuk gaty ýeňil. Onuň umumy agramy 362,50 gram, 18 karat, 518,75 karat daş we göwher

Ýüpek Foulard

Passion

Ýüpek Foulard "Höwes" "Hormat" obýektleriniň biridir. Küpek şarfyny jübüsine owadan edip epläň ýa-da ony çeper eser hökmünde düzüň we ömürboýy dowam etdiriň. Oýun ýaly - her bir obýektiň birden köp funksiýasy bar. "Hormat bilen" köne senetler bilen häzirki zaman dizaýn desgalarynyň arasynda ýumşak arabaglanyşygy öz içine alýar. Her dizaýn özboluşly sungat eseri bolup, başga bir wakany aýdýar. Her bir ownuk jikme-jigiň hekaýa aýdýan, hiliň durmuşyň gymmaty we iň uly kaşaňlygyň özüňe bagly bolan ýerini göz öňüne getir. Ine, "Hormatlar" size duşýar. Sungat saňa duşsyn we seniň bilen garrsyn!

Şaý-Sepleri Ýygnamak

Future 02

Şaý-Sepleri Ýygnamak Taslamanyň geljegi 02, tegelek teoremalardan ylham alýan gyzykly we joşgunly şaý-sepler ýygyndysy. Her bir bölek, “Computer Aided Design” programma üpjünçiligi bilen döredilip, “Selective Laser Sintering” ýa-da “Steel 3D” çaphana tehnologiýasy bilen doly ýa-da bölekleýin gurlan we adaty kümüşden ýasalan usullar bilen tamamlanan. Collectionygyndy tegelegiň görnüşinden ylham alýar we ucewklid teoremalaryny geýip bolýan sungatyň nagyşlaryna we görnüşlerine şekillendirmek üçin seresaplylyk bilen döredilip, bu görnüşde täze başlangyjy alamatlandyrýar; tolgundyryjy geljege başlangyç nokat.

Çukur Palto

Renaissance

Çukur Palto Söýgi we köp taraplylyk. Kolleksiýanyň beýleki eşikleri bilen birlikde matada, tikinçilikde we bu çukur paltosynyň düşünjesinde owadan hekaýa. Bu eseriň özboluşlylygy, şäher dizaýny, minimalistik täsir, ýöne bu ýerde hakykatdanam geň galdyrýan zat, köp taraplylygy bolup biler. Gözleriňizi ýumuň, haýyş. Ilki bilen, çynlakaý işine gidýän çynlakaý adamy görmeli. Indi kelläňizi silkitiň we öňüňizde käbir magnit pikirleri ýazylan gök çukur paltosyny görersiňiz. El bilen ýazylan Söýgi bilen!