Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Wizual Şahsyýet

Imagine

Wizual Şahsyýet Maksat ýoga pozalary bilen ylhamlanan şekilleri, reňkleri we dizaýn tehnikasyny ulanmakdy. Içeri we merkezi ajaýyp dizaýn edip, gelýänlere energiýasyny täzelemek üçin asuda tejribe hödürleýär. Şonuň üçin logotip dizaýny, onlaýn metbugat, grafika elementleri we gaplaýyş merkezi gatnaşyjylara merkeziň sungaty we dizaýny arkaly aragatnaşykda uly tejribe toplamagyna garaşylşy ýaly ajaýyp wizual şahsyýetiň bolmagy üçin altyn gatnaşyga eýerýärdi. Dizaýner, oýlanmak we ýoga dizaýnynyň tejribesini özünde jemledi.

Eşik Asmak

Linap

Eşik Asmak Bu ajaýyp eşik asmak, iň uly meseleleriň çözgüdini tapýar - dar ýakasy bilen eşik salmagyň kynlygy, içki eşikleri asmagyň kynlygy we berkligi. Dizaýn üçin ylham, üznüksiz we çydamly kagyz klipden gelip çykdy we materialyň soňky görnüşi we saýlanylmagy bu meseleleriň çözgüdi sebäpli boldy. Netijede, ahyrky ulanyjynyň gündelik durmuşyny ýeňilleşdirýän ajaýyp önüm we butik dükanynyň ajaýyp esbaplary.

Ýaşaýyş Jaýy

House of Tubes

Ýaşaýyş Jaýy Taslama iki binanyň, 70-nji ýyllaryň taşlanan binasynyň häzirki döwrüň binasy bilen birleşmegidir we olary birleşdirmek üçin döredilen element howuzdyr. Iki esasy ulanylyşy bolan 1-nji, 5 agzadan ybarat maşgalanyň ýaşaýyş jaýy, 2-njisi sungat muzeýi hökmünde, giň meýdany we beýik diwarlary 300-den gowrak adamy kabul edýän taslama. Dizaýn, şäheriň nyşanly dagynyň arka görnüşini şekillendirýär. Diwarlarda, pollarda we potoloklarda görkezilen boşluklary tebigy ýagtylygyň üsti bilen ýagtylandyrmak üçin taslamada diňe 3 sany ýeňil äheň ulanylýar.

Kofe Stoly

Sankao

Kofe Stoly Japaneseapon dilinde “üç ýüz” bolan Sankao kofe stoly, häzirki zaman ýaşaýyş jaý giňişliginiň möhüm keşbine öwrülmegi üçin ajaýyp mebel bölegi. Sankao janly-jandar hökmünde ösýän we ösýän ewolýusiýa düşünjesine esaslanýar. Material saýlamak diňe durnukly ekin meýdanlaryndan gaty agaç bolup biler. Sankao kofe stoly iň ýokary önümçilik tehnologiýasyny adaty ussatlyk bilen deň derejede birleşdirip, her bir eseri özboluşly edýär. Sankao Iroko, dub ýa-da kül ýaly dürli agaç görnüşlerinde bar.

Tws Gulak

PaMu Nano

Tws Gulak PaMu Nano ýaş ulanyjylar üçin niýetlenen we has köp ssenariýa üçin “gulakda görünmeýän” gulakhalkalary ösdürýär. Dizaýn, 5000-den gowrak ulanyjynyň gulak maglumatlary optimizasiýasyna esaslanýar we iň soňunda gulaklaryňyzyň köpüsiniň, hatda gapdalda ýatanyňyzda hem rahat bolmagyny üpjün edýär. Zarýad beriş korpusynyň üstünde integral gaplama tehnologiýasy arkaly görkezijiniň ýagtylygyny gizlemek üçin ýörite elastik mata ulanylýar. Magnit siňdiriş aňsat işlemäge kömek edýär. BT5.0 çalt we durnukly baglanyşygy saklamak bilen işlemegi ýönekeýleşdirýär we aptX kodek has ýokary ses hilini üpjün edýär. IPX6 Suw çydamlylygy.

Tws Gulak

PaMu Quiet ANC

Tws Gulak “PaMu Quiet ANC”, bar bolan ses meselelerini netijeli çözüp bilýän hakyky simsiz nauşnikleri işjeň ses çykarýan toplumdyr. Iki sany “Qualcomm” flagman bluetooth we sanly garaşsyz işjeň ses ýatyryş çipseti bilen işleýän PaMu Quiet ANC-iň umumy dykyzlygy 40dB-e ýetip biler, bu bolsa sesleriň ýetirýän zyýanyny azaldyp biler. Ulanyjylar gündelik durmuşda ýa-da iş ýagdaýlarynda dürli ssenariýalara görä geçiş funksiýasy bilen işjeň sesiň ýatyrylmagy arasynda geçip bilerler.