Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Aýdym-Saz Maslahat Beriş Hyzmaty

Musiac

Aýdym-Saz Maslahat Beriş Hyzmaty “Musiac” saz maslahat beriji hereketlendiriji bolup, ulanyjylary üçin takyk wariantlary tapmak üçin işjeň gatnaşmagy ulanyň. Algoritm awtokratiýasyna garşy çykmak üçin alternatiw interfeýsleri teklip etmegi maksat edinýär. Maglumat süzgüji gutulgysyz gözleg çemeleşmesine öwrüldi. Şeýle-de bolsa, “echo kamera” effektlerini döredýär we amatly zolakdaky ulanyjylary öz isleglerine berk eýermek bilen çäklendirýär. Ulanyjylar passiw bolýarlar we enjamyň berýän wariantlaryny sorag etmekden saklanýarlar. Wariantlary gözden geçirmek üçin wagt sarp etmek ägirt uly bio-çykdajylary artdyryp biler, ýöne manyly tejribe döredýän tagalladyr.

Ýaşaýyş Prototipi

No Footprint House

Ýaşaýyş Prototipi NFH, prefabrik ýaşaýyş tipologiýalarynyň has uly gural gutusyna esaslanyp, yzygiderli önümçilik üçin işlenip düzüldi. Ilkinji prototip Kosta-Rikanyň günorta-günbataryndaky Gollandiýaly maşgala üçin guruldy. Polat gurluşy we sosna agaçdan ýasalan iki otagly konfigurasiýany saýladylar, bir ýük awtoulagynda maksatly ýerine ugradyldy. Bina ýygnamak, hyzmat etmek we ulanmak bilen baglanyşykly maddy-tehniki netijeliligi gowulandyrmak üçin merkezi hyzmat merkeziniň töwereginde bezelendir. Taslama ykdysady, daşky gurşaw, sosial we giňişlik görkezijileri boýunça bitewi durnuklylygy gözleýär.

Myhmanhana

LiHao

Myhmanhana Tebigata, şäheriň medeni merkezi. Arassa durmuş ýörelgesini dörediň. Diňe asuda we asuda lezzet alyň. Myhmanhana Baoding ýokary tehnologiýaly ösüş zolagynyň köp ýerinde ýerleşýär. Dizaýner, çylşyrymly, tebigy we amatly myhmanhana giňişligini döretmek üçin daş-töweregi, arhitekturany, peýza .y we içki ýeri täzeden birleşdirmek arkaly şäher kurort myhmanhanasyny täzeden kesgitleýär. Businessarym günlük dynç alyşy ogurlap, syýahatçylara rahatlyk duýsunlar.

Satuw Ofisleri

Suzhou·Merchants Great Lakes Century

Satuw Ofisleri Suwuň ýüzüni aýna ýaly, binanyň beýiklik şekili goýulýar; heýkeltaraşlyk we ekmek bilen element hökmünde suwuň gyzyklanmasy bezeg arkaly emele gelýär; ýüzýän ekiş we üýtgeýän çüwdürimler we çeper çyralar bilen gyzyklanma emele gelýär water Suw ýaly jan bilen sungat bilen funksiýanyň utgaşmasy kosmosyň öwrüm nokady arkaly çykarylýar; giň howuz, gün şöhlesinde, açyk we aç-açan, ýalpyldawuk, ýagty suwuň üsti bilen her bir kafeliň garaýşyny aýdyň görüp bilýär, umuman adam aňyny arassalaýan ýaly.

Köp Bölümli Jaý

Best in Black

Köp Bölümli Jaý “Black in Best” täze görnüşli ýaşaýyş jaýyny döretmegi maksat edinýän taslama. Kwartiralaryň içki dizaýny, Meksikanyň arhitekturasyna laýyk gelýän senagat dizaýnyny aňladýar, saýlanan materiallar köpçülik ýerlerinde täsinlik duýgusyny we kwartiralary gyzgyn gözlemek üçin niýetlenendir, bu arassa, seresap fasaddan tapawutlylykda. Dört fasad, binanyň diwarlaryny we penjirelerini emele getirýän, ulanyjy üçin rahatlyk döredýän ýagty atmosferalary döredýän Tetris oýun şekilleriniň tötänleýin ýerleşdirilmeginde ylham alýar.

Lýuks Gibrid Pianino Lýuksyň

Exxeo

Lýuks Gibrid Pianino Lýuksyň EXXEO häzirki zaman ýerleri üçin Elegant gibrid pianino. Özboluşly görnüş, ses tolkunlarynyň üç ölçegli birleşmegini öz içine alýar. Müşderiler pianinosyny bezeg sungaty eseri hökmünde daş-töweregi bilen sazlaşykly düzüp bilerler. Bu ýokary tehnologiýaly fortepýano, Uglerod süýümi, premium Awtoulag deri we Aerokosmos derejeli Alýumin ýaly ekzotik materiallardan ýasaldy. 200 watt, 9 ses çykaryjy ses ulgamy arkaly Grand pianino giň dinamiki diapazonyny döredýär. Içerki batareýa, fortepianony bir zarýadda 20 sagada çenli ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.