Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şahsyýet, Marka

Merlon Pub

Şahsyýet, Marka “Merlon Pub” taslamasy, XVIII asyrda strategiki taýdan berkidilen şäherleriň uly ulgamynyň bir bölegi hökmünde gurlan köne Barok şäher merkezi bolan Osijekdäki Tvrda täze naharhana desgasynyň markasyny we şahsyýet dizaýnyny görkezýär. Goranyş arhitekturasynda Merlon ady synçylaryň we galanyň ýokarsyndaky harbylary goramak üçin döredilen berk, dik diwarlary aňladýar.

Taslamanyň ady : Merlon Pub, Dizaýnerleriň ady : STUDIO 33, Müşderiniň ady : Merlon Pivnica.

Merlon Pub Şahsyýet, Marka

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.