Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Korporatiw Dizaýn

Vivifying Minimalism

Korporatiw Dizaýn Elýeterli, klassiki spa bejergisini hödürlemek bilen ösen tehnologiýalara esaslanýan bejeriş usullaryny özleşdirýän häzirki zaman giňişligini döretmekdi. Netijede, ýyly klassiki interýerleriň tanyş manylaryny goşmak bilen ylmy laboratoriýalaryň tygşytlylygyny döredýän dinamiki giňişlik döretmek boldy. Grounder lobbisine ylham zen filosofiýasyndan we kosmosyň ajaýyp tebigatyndan gelip çykypdyr. Kliniki ak we ylmy sebäbini görkezýän ak lavaplaster, klassiki palitradan şokolad goňur, adam islegleriniň ýakymly manylaryny görkezýär.

Lukmançylyk Merkezi

Neo Derm The Center

Lukmançylyk Merkezi Çyzyklaryň mowzugyny rezonanslaşdyrmak üçin niýetlenendir we hek reňkli bellikler, bu aýratyn deri ideg merkezi üçin ajaýyp we gujurly dizaýny görkezmek üçin ýeterlikdir. Ak çyzykly şöhleler ak potolokda hereket edýär we dinamika bilen daş-töweregi giňeldýär. Kabul edişlik bilen ýanaşyk dynç alyş zolagy, mebelden haly çenli hek reňkli hekde goýulýar, bu Wiktoriýa duralgasyna göz aýlamak bilen ýaş we ýaşarýan marka mazmunyny nygtaýar.

Sergi We Gepleşik Meýdançasy

All Love in Town Sales Center

Sergi We Gepleşik Meýdançasy Söwda meýdançasy, teatr we muzeý ýaly sungat we estetika bilen doly işewürlige gönükdirilen iş meýdany bolup biler. Dizaýnerleriň köpüsi, adamlaryň we daş-töweregiň intensiw utgaşmasynyň garaşyşymyzdan has möhüm boljakdygyny hiç wagt pikir etmediler. Içerki giňişlik döretdik, arzan bahaly materiallardan çyra lampalary, Ping Pong we Ro Christmasdestwo bezeg şarlaryndan has köp peýdalanyp, adamlar içeri girip, özüne çekiji täsir galdyrdy. Aýry-aýry dizaýn sebäpli şol döwürde tutuş pudakda.

Halka

Moon Curve

Halka Tebigat tertibi bilen bulam-bujarlygyň arasynda deňagramlylygy saklaýanlygy sebäpli hemişe hereket edýär. Şol bir dartgynlylykdan gowy dizaýn döredilýär. Güýç, gözellik we dinamika häsiýetleri hudo .nigiň döredijilik döwründe bu garşydaşlara açyk bolmak ukybyndan gelip çykýar. Taýýar eser, hudo .nigiň saýlaýan köp sanly saýlawynyň jemi. Thinkhli pikirler we hiç bir duýgy gaty we sowuk işe sebäp bolmaz, ähli duýgy we gözegçilik hiç hili özüni görkezip bilmeýän iş bermez. Ikisiniň biri-biri bilen baglanyşmagy durmuş tansynyň beýany bolar.

Lampa

Capsule Lamp

Lampa Çyra başda çagalar eşik markasy üçin döredildi. Ylham, köplenç dükanlarda ýerleşýän söwda enjamlaryndan çagalaryň alýan kapsula oýunjaklaryndan gelýär. Çyra seredip, bir topar reňkli kapsula oýnawaçlaryny görmek bolýar, hersi ýaşlyk ruhuny oýarýan isleg we lezzet alýar. Kapsulalaryň sany düzedilip bilner we mazmuny isleýşiňiz ýaly çalşyp bolar. Gündelik ownuk-uşak zatlardan başlap, ýörite bezeglere çenli, kapsulalara salýan her bir zadyňyz, özboluşly kyssa bolýar, şeýlelik bilen belli bir wagtda durmuşyňyzy we aňyňyzy kristallaşdyrýar.

Kino

Wuhan Pixel Box Cinema

Kino “Piksel” şekilleriň esasy elementidir, dizaýner bu dizaýnyň mowzugy bolmak üçin hereket we piksel gatnaşyklaryny öwrenýär. “Piksel” kinoteatryň dürli ugurlarynda ulanylýar. Kassanyň uly zalynda 6000-den gowrak poslamaýan polat panellerden emele gelen ägirt uly egri konwert bar. Aýratynlyk diwary diwardan çykýan köp mukdarda inedördül zolaklar bilen bezelip, kinonyň ajaýyp adyny görkezýär. Bu kinoteatryň içinde her kim “Pixel” elementleriniň birleşmegi netijesinde döredilen sanly dünýäniň ajaýyp atmosferasyndan lezzet alardy.