Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Jemgyýetçilik Sungaty Sungatyň

Flow With The Sprit Of Water

Jemgyýetçilik Sungaty Sungatyň Köplenç jemgyýetçilik gurşawy ýaşaýjylarynyň içerki we şahsy düşünişmezlikleri bilen hapalanýar, bu bolsa daş-töwereginde görünýän we görünmeýän bulam-bujarlyga sebäp bolýar. Bu näsazlygyň huşsuz täsiri, ýaşaýjylaryň rahatsyzlyga gaýdyp gelmegidir. Bu adaty we aýlawly agitasiýa bedene, aň we ruh täsir edýär. Heýkeller ýakymly we asuda netijelere ünsi jemläp, giňişligiň polo positiveitel “çaýyny” ugrukdyrýar, ýuwýar, arassalaýar we güýçlendirýär. Daşky gurşawynda inçe üýtgeşiklik bilen halk içerki we daşarky hakykatlaryň arasyndaky deňagramlylyga ugrukdyrylýar.

Marka Dizaýny

Queen

Marka Dizaýny Giňeldilen dizaýn şa aýal we küşt tagtasynyň düşünjesine esaslanýar. Gara we altyn iki reňk bilen dizaýn, ýokary derejeli manylary bermek we wizual şekili üýtgetmek. Önümiň özünde ulanylýan metaldan we altyn çyzyklardan başga-da, sahnanyň elementi küştdäki uruş täsirini ýola goýmak üçin gurulýar we uruş tüssesini we ýagtylygyny döretmek üçin sahna yşyklandyryşyny utgaşdyrýarys.

Heýkeltaraşlyk

Atgbeyond

Heýkeltaraşlyk Si'an Uly küpek ýolunyň başlangyç ýerinde ýerleşýär. Sungatyň döredijilik gözleginde, Si'an W myhmanhana markasynyň häzirki zaman tebigatyny, Sianyň aýratyn taryhy we medeniýetini we Tang neberesiniň ajaýyp sungat hekaýalaryny birleşdirýärler. Pop graffiti sungaty bilen utgaşyp, uly täsir eden W myhmanhanasynyň çeper keşbine öwrülýär.

Duralga Rebrendingi

Hak Hi Kong

Duralga Rebrendingi Teklip ongong-An Balykçylyk porty üçin CI ulgamyny täzeden gurmak üçin üç düşünjäni ulanýar. Birinjisi, Hakka jemgyýetiniň medeni aýratynlyklaryndan alnan aýratyn wizual materiallar bilen döredilen täze logo. Indiki ädim, güýmenje tejribesini täzeden gözlemek, soňra iki sany maskot gahrymany dörediň we syýahatçylary porta ugrukdyrmak üçin täze attraksionlarda peýda boluň. Iň soňkusy, güýmenje çäreleri we lezzetli aşhanalar bilen gurşalan dokuz nokady meýilleşdiriň.

Sergi Dizaýny

Tape Art

Sergi Dizaýny 2019-njy ýylda çyzyklaryň, reňkleriň we floresanlaryň wizual partiýasy Taýpeýi döretdi. FunDesign.tv tarapyndan gurnalan lenta we kollektiw lentasydy. Adaty bolmadyk pikirler we usullar bilen dürli taslamalar 8 lenta çeperçilik gurnamalarynda görkezildi we 40-dan gowrak lenta suratlary, suratkeşleriň geçmişdäki işleriniň wideolary görkezildi. Şeýle hem, çäräni çuňňur sungat eseri etmek üçin ajaýyp sesler we ýagtylyk goşdy we ulanan materiallaryna mata lentalary, kanal lentalary, kagyz lentalary, gaplaýyş ertekileri, plastmassa lentalar we folga goşuldy.

Saç Salony

Vibrant

Saç Salony Botanika keşbiniň düýp manysyny ele alýan asman bagy tutuş geçelgede döredildi, myhmanlary märekäniň arasyndan uzaklaşyp, girelgesinden garşy alyp, derrew basmak üçin garşy alýar. Kosmosa has giňişleýin göz aýlap, daralan düzüliş jikme-jik altyn degirmenler bilen ýokaryk uzalýar. Botanika metaforalary otagda henizem joşgunly beýan edilýär, köçelerden gelýän sesleriň ýerini alýar we bu ýerde gizlin bag bolýar.