Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Özara Täsir Tablisasy

paintable

Özara Täsir Tablisasy Boýagly, hemmeler üçin köp wezipeli stol, adaty stol, çyzgy stoly ýa-da saz guraly bolup biler. Dostlaryňyz ýa-da maşgalaňyz bilen aýdym-saz döretmek üçin stoluň ýüzüne reňk bermek üçin dürli reňkleri ulanyp bilersiňiz, üstü reňk datçikleri tarapyndan saz bolmak üçin çyzgy geçirer. Iki sany çyzgy usuly bar, döredijilik çyzgysy we aýdym-saz belligi, çagalar tötänleýin saz döretmek isleýän zatlaryny çekip bilerler ýa-da çagalar bagynyň rifmasyny düzmek üçin belli bir reňkde reňk doldurmak üçin düzen düzgünimizi ulanyp bilerler.

Stol, Trestle, Plint

Trifold

Stol, Trestle, Plint “Trifold” -yň şekili üçburçluk ýüzleriň we üýtgeşik buklama yzygiderliliginiň kömegi bilen habar berilýär. Minimalist, ýöne çylşyrymly we heýkeltaraş dizaýny bar, her tarapdan özboluşly kompozisiýany açýar. Dizaýn, gurluş bitewiligini bozmazdan dürli maksatlara laýyk ulaldylyp bilner. “Trifold” sanly önümçilik usullarynyň we robot ýaly täze önümçilik tehnologiýalarynyň ulanylyşynyň sergisidir. Önümçilik prosesi, 6 okly robotlar bilen metallary eplemäge ýöriteleşen robot öndürýän kompaniýa bilen hyzmatdaşlykda işlenip düzüldi.

Şaý-Sepler Şaý-Sepleriň

Eclipse Hoop Earrings

Şaý-Sepler Şaý-Sepleriň Özümizi alyp barşymyzy yzygiderli tussag edýän, ýollarymyzda ölmegimizi saklaýan bir hadysa bar. Gün tutulmagynyň astrologiki hadysasy adamzadyň irki döwürlerinden bäri adamlary gyzyklandyrýar. Asmanyň duýdansyz garaňkylygyndan we Günüň öçmegi, hyýallara gorkynyň, şübhelenmegiň we geň galmagyň kölegesini berdi, Gün tutulmagynyň haýran galdyryjy tebigaty hemmämizde ýatdan çykmajak täsir galdyrýar. 18K ak altyn göwher tutulmagy halka gulakhalkalar, 2012-nji ýylyň Gün tutulmagy bilen ylham aldy. Dizaýn, Günüň we Aýyň syrly tebigatyny we gözelligini çekmäge synanyşýar.

Organiki Mebel We Heýkeltaraşlyk

pattern of tree

Organiki Mebel We Heýkeltaraşlyk Içegäniň böleklerini netijesiz ulanýan bölek teklibi; magistralyň ýokarky ýarysynyň inçe bölegi we kökleriniň tertipsiz şekilli bölegi. Organiki ýyllyk halkalara üns berdim. Bölümiň bir-birine gabat gelýän organiki nagyşlary, organiki däl giňişlikde amatly ritm döretdi. Bu aýlawdan emele gelen önümler bilen organiki giňişlik ugry sarp ediji üçin mümkinçilige öwrülýär. Mundan başga-da, her önümiň özboluşlylygy olara has ýokary baha berýär.

Oýunjak

Movable wooden animals

Oýunjak Dürli haýwan oýunjaklary dürli ýollar bilen hereket edýär, ýönekeý, ýöne gyzykly. Abstrakt haýwan şekilleri çagalary göz öňüne getirýär. Toparda 5 haýwan bar: Doňuz, Ördek, irairaf, Ulitka we Dinozawr. Ördekiň kellesi stoldan alanyňyzda sagdan çepe hereket edýär, size "" OK "diýýän ýaly; Irairafyň kellesi ýokardan aşaklygyna hereket edip biler; Doňuz burny, Ulitka we Dinozawryň kelleleri guýruklaryny öwüreniňizde içerden daşyna hereket edýär. Hereketleriň hemmesi adamlary ýylgyrýar we çagalary çekmek, iteklemek, öwürmek we ş.m. ýaly dürli usullarda oýnamaga mejbur edýär.