Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Içerde Yşyklandyryş Yşyklandyryşyň

Jordan Apotheke

Içerde Yşyklandyryş Yşyklandyryşyň Dermanhananyň içerki ajaýyp arhitekturasyny goldaýan, işleýän çyraçylar daşky görnüşi bilen göze ilmeýär, armatura dizaýnynyň ýerine ýagtylygyň täsirine ünsi çekýär. Esasy yşyklandyryş üçin yşyklandyryjylar ýa-da mebeliň görnüşini yzarlaýan maýatnik çyralary bilen birleşdirilen ýa-da asma potolokyň gyralaryna oturdylyp, mümkin boldugyça yşyklardan uzak saklanýar. Şeýlelik bilen, ulanyjylar şol bir dinamiki arka hasaplaýjylaryň reňkine gabat gelýän RGB-LED-arka plitkalardan ybarat dermanhanada geçýän ýagtylyk ýoluna ünsi jemläp bilerler.

Diwar Asylan Wc Pan

SEREL Purity

Diwar Asylan Wc Pan Arassa hajathana çüýşesi ýumşak geçişleriň agdyklyk etmegine girse-de, daşky gurşawda ýönekeý we minimal şemallary galdyrýar. Diňe estetikasy bilen ulanyjysyna täsir etmän, arassaçylyk we bigünälik bilen hem duşuşýar we tebigata hormat goýýar. Oturgyç örtüginiň toplumynyň dizaýny, aňsat sökülip bilinýän, gulplama mehanizminiň tualet oturgyçlarynyň dizaýny, gapak toplumynyň içki bölegine salynjak funksiýa dolandyryş düwmeleri. Ulanyjy bilen habarlaşýan düwmeler hapa bolmak iň kyn ýerlere ýerleşdirilýär, şonuň üçin bu arassaçylyk meselesinde goşmaça artykmaçlygy üpjün edýär.

Hammam Toplumy

FRACTURE

Hammam Toplumy Keramiki sanitariýa enjamlarynyň täsin stili, döwük aýna çyzyklarynyň ajaýyp dizaýny Düşündiriş Dekonstruktiwizm ... döwük önümleriň daşky görnüşi ýaly geometrik dizaýn elementlerini ýasamak we desonstruktiwistik stili herekete getirmek üçin gurluşyň bölekleriniň bitewiliginiň dargamagy. döwük Bieniň mysaly hökmünde iň ajaýyp seriýalardan birine duş geldi.

Agşamlyk Nahary

Baan

Agşamlyk Nahary "baan", agşamlyk naharyny ulanmak maksady bilen ýörite döredilen şkafyň bir görnüşidir. Bu üýtgeşik görnüş we güýç, funksiýa bilen baglanyşykly kyssa. Kabinet ulgamlarynyň birnäçe tapawutlandyryjy aýratynlygy bar. “Cutlery insert” we dokumalar gutusy ýaly hekaýa bilen bölünen şkafyň dürli funksiýalary we aýratynlyklary kamin we baca bilen aňladylýar. Mundan başga-da, çakyr äýnegi çilim bilen, basgançaklar bolsa basgançak bilen aňladylýar. Jaýyň dört esasy bölegi bar, olarda kyssa ideýalary bar.

Tomaşalar

Mykita Mylon, Basky

Tomaşalar “MYKITA MYLON” kolleksiýasy ajaýyp aýratyn sazlanyşy görkezýän ýeňil poliamid materialdan ýasaldy. Bu ýörite material, “Selective Laser Sintering” (SLS) usulynyň kömegi bilen gatlak bilen döredilýär. 1930-njy ýyllarda moda bolan adaty tegelek we ýumurtga görnüşli panto tomaşa görnüşini täzeden düşündirmek bilen, BASKY modeli sportda ulanmak üçin döredilen bu tomaşa kolleksiýasyna täze keşp goşýar.

Kitap

Brazilian Cliches

Kitap "Braziliýaly Kliçes" Braziliýanyň hat ýazuw klişleriniň köne katalogyndan alnan şekilleri ulanyp düzüldi. Itsöne onuň adynyň bolmagy diňe bir illýustrasiýalaryň düzümi üçin ulanylýan klişler bilen baglanyşykly däl. Her sahypanyň nobatynda Braziliýanyň beýleki görnüşlerine girýäris: portugaliýalylaryň gelmegi, ýerli hindileriň katekizasiýasy, kofe we altyn ykdysady sikller ýaly taryhy wakalar ... hatda häzirki dyknyşyklardan doly Braziliýanyň häzirki zaman klişlerini hem öz içine alýar, bergiler, ýapyk prezerwatiwler we daşlaşma - Döwrebap wizual hekaýada suratlandyrylýar.