Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Dynç Günleri Ýaşaýyş Jaýy

Cliff House

Dynç Günleri Ýaşaýyş Jaýy Bu, Jennet derýasynyň kenaryndaky dag görnüşli balyk tutulýan otagdyr (Japaneseapon dilinde 'Tenkawa'). Demir betondan ýasalan görnüşi, uzynlygy alty metr bolan ýönekeý turba. Turbanyň ýoluň gyrasy agyr agramly we çuňluga çümdürilip, kenardan keseligine uzalyp, suwuň üstünde asylýar. Dizaýn ýönekeý, içi giň we derýa kenary asmana, daglara we derýa üçin açykdyr. Leveloluň aşagyndan gurlan, ýoluň gyrasyndan diňe kabinanyň üçegi görünýär, şonuň üçin gurluşyk görnüşi petiklemeýär.

Kitaphananyň Içerki Dizaýny

Veranda on a Roof

Kitaphananyň Içerki Dizaýny Studio Course-den Kalpak Şah, Hindistanyň günbataryndaky Pune şäherindäki çagalar öýüniň ýokarky gatyny düýpli abatlady we üçek bagyny gurşap alýan ýapyk we açyk otaglaryň garyndysyny döretdi. Pune şäherinde ýerleşýän ýerli studiýa, jaýyň ulanylmadyk ýokarky gatyny adaty hindi öýüniň eýwanyna meňzeş meýdana öwürmegi maksat edinýärdi.

Myhmanhana

Shang Ju

Myhmanhana Tebigatyň gözelligi we adamzadyň gözelligi, “City Resort” myhmanhanasynyň kesgitlemesi bilen, onuň ýerli myhmanhanalardan tapawudy aýdyňdyr. Cultureerli medeniýet we ýaşaýyş endikleri bilen utgaşyp, myhman otaglaryna nepislik we rifma goşuň we dürli durmuş tejribelerini beriň. Dynç alyşyň rahat we berk işi, nepislikden, arassa we ýumşak durmuşdan doly. Akyly gizleýän akyl ýagdaýyny açyň we myhmanlara şäheriň rahatlygynda gezmäge rugsat beriň.

Myhmanhananyň Içerki Dizaýny

The MeetNi

Myhmanhananyň Içerki Dizaýny Dizaýn elementleri taýdan çylşyrymly ýa-da minimalist däl. Esasy hökmünde hytaý ýönekeý reňkini alýar, ýöne häzirki zaman estetikasyna laýyklykda gündogar çeper düşünjesini emele getirýän boş ýer goýmak üçin dokma boýag ulanýar. Häzirki zaman gumanistik öý esbaplary we taryhy hekaýalar bilen däp bolan bezegler, kosmosda dynç alýan gadymy we häzirki zaman gepleşikleri bolup, dynç alyş gadymy jadysy bilen görünýär.

Myhmanhananyň Içerki Dizaýny

New Beacon

Myhmanhananyň Içerki Dizaýny Kosmos gapdyr. Dizaýner oňa duýgy we kosmos elementlerini goşýar. Kosmos Noumenonyň aýratynlyklary bilen utgaşyp, Dizaýner, kosmos ýolunyň tertibi arkaly duýgudan yzygiderlilige aýyrmagy tamamlaýar we soňra doly hekaýa döredýär. Ynsan duýgusy tebigy ýagdaýda çökýär we tejribe arkaly köpelýär. Gadymy şäheriň medeniýetini göçürmek üçin häzirki zaman usullaryny ulanýar we müňlerçe ýyllap estetiki paýhas görkezýär. Dizaýn, tomaşaçy hökmünde şäheriň häzirki zaman durmuşyny öz mazmuny bilen nädip iýmitlendirýändigini ýuwaş-ýuwaşdan aýdýar.

Klinika

Chibanewtown Ladies

Klinika Bu dizaýnyň möhüm elementi hassahana gelýän adamlaryň rahatlanmagydy. Spaceeriň aýratynlygy hökmünde, garrylar otagyndan başga-da, garaşylýan otagda çaga üçin süýt öndürip bilmekleri üçin ada aşhanasy ýaly hasaplaýjy gurulýar. Kosmosyň merkezinde ýerleşýän çagalar meýdançasy giňişligiň nyşanydyr we çagalary islendik ýerden synlap biler. Diwara ýerleşdirilen diwanyň göwreli aýalyň oturmagyny aňsatlaşdyrýan beýikligi, arka burçy düzedilýär we ýassygyň gatylygy gaty ýumşak bolmazlygy üçin düzülýär.