Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bilezik

Fred

Bilezik Bilezikleriň we baglaryň dürli görnüşleri bar: dizaýnerler, altyn, plastmassa, arzan we gymmat… ýöne owadan, hemmesi hemişe ýönekeý we diňe bilezikdir. Fred başga bir zat. Simplönekeýligi bilen bu çeňňekler köne döwürleriň asyllylygyny janlandyrýar, ýöne olar häzirki zaman. Olary ýalaňaç ellerde, ýüpek bluzkada ýa-da gara switerde geýip bolýar we geýen adama elmydama synp täsirini ýetirer. Bu bilezikler jübüt bolup gelýändigi üçin özboluşlydyr. Olary geýmegi oňaýsyz edýän gaty ýeňil. Olary geýip, biri-birine üns berer!

Radiator

Piano

Radiator Bu dizaýnyň ylhamy, Saza bolan söýgi. Üç dürli ýyladyş elementi birleşdirilip, hersi bir Pianino düwmesine meňzeýär, Pianino klawiaturasyna meňzeş kompozisiýa döredýär. Radiatoryň uzynlygy, kosmosyň aýratynlyklaryna we tekliplerine baglylykda üýtgäp biler. Düşünjeli ideýa önümçilige ösdürilmedi.

Şem Tutýanlar

Hermanas

Şem Tutýanlar Hermanas agaç şemleri maşgalasy. Olar size oňaýly atmosfera döretmäge kömek etmäge taýyn bäş aýal dogan (herman) ýalydyr. Her bir şemdanyň özboluşly beýikligi bar, şonuň üçin olary birleşdirseňiz, adaty çaý çyralaryny ulanyp, dürli ululykdaky şemleriň yşyklandyryş täsirini simulasiýa edip bilersiňiz. Bu şem eýeleri öwrüli bugdan ýasalýar. Halaýan ýeriňize laýyk kombinasiýa döretmäge mümkinçilik berýän dürli reňkler bilen boýalýar.

Söwda Meýdançasy We Vip Garaşylýan Otag

Commercial Area, SJD Airport

Söwda Meýdançasy We Vip Garaşylýan Otag Bu taslama dünýädäki ýaşyl dizaýn howa menzilleriniň täze tendensiýasyna goşulýar, terminalyň içindäki dükanlary we hyzmatlary öz içine alýar we ýolagçyny görelde alýar. REaşyl howa menziliniň dizaýn tendensiýasy has ýaşyl we has ygtybarly aeroportuar dizaýn bahasynyň giňişliklerini öz içine alýar, uçuş-gonuş zolagynyň üstündäki ägirt uly aýna fasadyň kömegi bilen täjirçilik meýdançasynyň umumy mukdary tebigy gün şöhlesi bilen ýakylýar. VIP Lounge organiki we awangard öýjük dizaýny düşünjesini göz öňünde tutup döredildi. Fasad, daşky görnüşi petiklemän otagda gizlinlige mümkinçilik berýär.

Monjuk We Broşka

I Am Hydrogen

Monjuk We Broşka Dizaýn, kosmosyň ähli derejelerinde birmeňzeş nagyşlary görüp, makrokosmosyň we mikrokosmosyň Neoplatonik pelsepesi bilen ylham alýar. Altyn gatnaşyga we fibonacci yzygiderliligine salgylanyp, monjukda günebakar, papatika we beýleki dürli ösümliklerde görkezilişi ýaly tebigatda syn edilýän filotaks nagyşlaryny meňzeýän matematiki dizaýn bar. Altyn torus, giňişlik wagtynyň matasy bilen örtülen verselemi aňladýar. "Men wodorod" bir wagtyň özünde "Univershliumumy dizaýn yzygiderliligi" we verselemiň özi modelini görkezýär.

Ýaşaýyş Jaýy

Trish House Yalding

Ýaşaýyş Jaýy Jaýyň dizaýny, saýta we ýerleşýän ýerine göni jogap hökmünde ösdi. Binanyň gurluşy, agaç sütünleriniň we şahalarynyň tertipsiz burçlaryny görkezýän sütün sütünleri bilen töweregindäki tokaý ýerlerini görkezmek üçin düzülendir. Aýnanyň uly giňişligi gurluşyň arasyndaky boşluklary doldurýar we peýzacapey we agaçlaryň şahalarynyň we şahalarynyň arasyndan seredýän ýaly baha bermäge mümkinçilik berýär. Adaty Kentiş gara we ak howa tagtasy binany örtýän we içindäki boşluklary ýapýan ýapraklary aňladýar.