Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Iýmitlendiriji

Food Feeder Plus

Iýmitlendiriji Iýmitlendiriji plýus çagalara diňe bir iýmäge kömek etmän, ene-atalar üçin has köp garaşsyzlygy aňladýar. Ene-atalar tarapyndan taýýarlanan iýmitleri ezeniňizden soň, çagalar özleri tutup, emdirip we çeýnäp bilerler. “Food Feeder Plus”, çagalaryň ulalýan işdäsini kanagatlandyrmak üçin has uly, çeýe silikon halta bilen aýratynlyklara eýe. Bu iýmitlenmek zerurdyr we çagalara täze gaty iýmitleri howpsuz öwrenmäge we lezzet almaga mümkinçilik berýär. Iýmitleri arassalamagyň zerurlygy ýok. Iýmitleri silikon halta salyň, gysga gulpy ýapyň we bäbekler täze iýmit bilen öz-özünden iýmitlenip bilerler.

Emeli Topografiýa

Artificial Topography

Emeli Topografiýa Gowak ýaly uly mebel Bu baýrakly taslama, konteýner halkara bäsleşiginde baş sungat baýragyny aldy. Meniň pikirim, gowak ýaly amorf giňişlik gurmak üçin konteýneriň içindäki göwrümi boşatmak. Diňe plastmassa materialdan ýasalýar. 10 mm galyňlykdaky ýumşak plastmassa materialyň takmynan 1000 sahypasy kontur çyzgy görnüşinde kesilip, gatlak ýaly laminirlendi. Bu diňe bir sungat däl, eýsem uly mebel. Allhli bölekler diwan ýaly ýumşak bolany üçin, bu giňişlige giren adam öz bedeniniň görnüşine laýyk ýer tapyp dynç alyp biler.

Içki Giňişlik Içerki

Chua chu kang house

Içki Giňişlik Içerki Bu jaýdaky akupunktur nokady, ýapyk meýdany asudalygyň täze görnüşine birleşdirmekdi. Bulary etmek bilen, jaýyň boşlugyny goramak üçin belli bir taryhy we çig jady dikeldilýär. Täze ýaşaýyş jaýy içerki bir täsinlik bilen tamamlanýar; gury we çyg aşhana aşhananyň içinde we aşhananyň içinde nahar. Livingaşaýyş meýdançasy, elektrik simleriniň şahsy ýaşaýyş jaýyna öwrülen täsirli sungat hüjümi bilen kesildi. Umumy ünsi doldurmak üçin, ähli reňkli diwarlara reňkli yşyk çyralary gerek.

Senenama

Calendar 2014 “Town”

Senenama Şäher, senenama erkin ýygnanyp boljak bölekleri bolan kagyz senet toplumy. Dürli görnüşdäki binalary bir ýere jemläň we öz kiçijik şäheriňizi döretmekden lezzet alyň. Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz Dizaýn bilen Durmuş düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Häzirki Zaman Qipao

The Remains

Häzirki Zaman Qipao Ylham hytaý galyndylaryndan, “Keramika” şa we halkdan tapawudy ýok iň meşhur görnüşdir. Gözlegimde, häzirki wagtda modanyň we Feng Şui-iň esasy hytaý estetiki ülňüleri (içerki we daşky gurşaw dizaýny) üýtgemez. Görmek, gatlak we arzuw etmegi halaýarlar. Keramikanyň täsirini we aýratynlygyny köne dinastiýadan häzirki zaman modasyna ýetirmek üçin “Qipao” dizaýn etmek isleýärin. I-nesilde bolanymyzda medeniýetini we etniki taýdan ýatdan çykarylan adamlary gaharlandyrýar.

Restoran

Osaka

Restoran Itaim Bibi goňşusynda (Sao Paulo, Braziliýa) ýerleşýän Osaka, arhitekturasyna buýsanç bilen görkezýär we dürli ýerlerde ýakyn we amatly gurşaw hödürleýär. Köçäniň gapdalyndaky açyk eýwan, ýaşyl we döwrebap howlynyň girelgesi, içki, daşky we tebigatyň arasyndaky baglanyşykdyr. Hususy we çylşyrymly estetika agaç, daş, demir we dokma ýaly tebigy elementleri ulanmak bilen materiallaşdyryldy. Garaňky yşyklandyryjy Lamella üçek ulgamy we agaçdan ýasalan işler içerki sazlaşykly dizaýny tamamlamak we dürli gurşaw döretmek üçin üns bilen öwrenildi.