Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi Meýdançasy

Ideaing

Sergi Meýdançasy Bu, “C&C Design Co., Ltd.” tarapyndan taýýarlanan 2013-nji ýylyň Guanç Guangzhouou dizaýn hepdeliginde kärhana sergi zalydyr. Lightagtylyk gutusynda görkezilen QR kody kärhananyň web baglanyşyklarydyr. Şol bir wagtyň özünde, dizaýnerler binanyň daşky görnüşi adamlara janlylyk duýgusyny döredip biler diýip umyt edýärler we şonuň üçin dizaýn kompaniýasynyň eýeçiligini, ýagny “garaşsyzlyk ruhuny we erkinlik ideýasyny” görkezýär. .

Taktil Mata

Textile Braille

Taktil Mata Senagat uniwersal quakkard dokma pikiri körler üçin terjimeçi hökmünde pikir edýär. Bu matany gowy görýän adamlar okap bilerler we gözlerini ýitirip başlaýan ýa-da görmekde kynçylyk çekýän körlere kömek etmek üçin niýetlenendir; dostlukly we umumy material bilen braýl ulgamyny öwrenmek üçin: mata. Onda elipbiý, sanlar we dyngy belgileri bar. Hiç hili reňk goşulmady. Lightagtylygy duýmazlyk prinsipi hökmünde çal ölçegdäki önüm. Sosial manyly we täjirçilik dokma önümlerinden has ýokary taslama.

Kranlar

Electra

Kranlar Armatura pudagynda sanly ulanylyş wekili hasaplanýan “Electra”, sanly döwrüň dizaýnlaryny nygtamak üçin tehnologiýany dizaýn bilen birleşdirýär. Aýry tutawajy bolmadyk kranlar, nepisligi we akylly görnüşi sebäpli hemmeleri özüne çekýär, çygly ýerlerde özboluşly bolmagy aýgytlydyr. “Electra” -yň duýgur ekran düwmeleri ulanyjylara has ergonomiki çözgüt hödürleýär. Kranlaryň “Eko Mind” ulanyjyny tygşytlamakda iň ýokary netijeliligi üpjün edýär. Bu aýratynlyk esasanam geljekki nesillere gymmatlyk goşýar

Ofis Meýdany

C&C Design Creative Headquarters

Ofis Meýdany “C&C Design” -yň döredijilik merkezi önümçilikden soňky ussahanada ýerleşýär. Onuň binasy 1960-njy ýyllarda gyzyl kerpiç zawodyndan özgerdi. Binanyň häzirki ýagdaýyny we taryhy ýadyny goramagy göz öňünde tutup, Dizaýn topary içerki bezegdäki asyl binanyň zaýalanmazlygy üçin elinden gelenini etdi. Içki dizaýnda köp arça we bambuk ulanylýar. Açylyş we ýapylmak, boşluklaryň üýtgemegi akylly-başly göz öňüne getirilýär. Dürli sebitler üçin yşyklandyryş dizaýnlary dürli wizual atmosferany görkezýär.

Köçe Skameýkasy

Ola

Köçe Skameýkasy Eko-dizaýn strategiýalaryna laýyklykda döredilen bu oturgyç, köçe mebellerini täze derejä çykarýar. Şäherde ýa-da tebigy ýerlerde öýde deň derejede suwuk çyzyklar bir skameýkada dürli oturgyçlary döredýär. Ulanylan materiallar esas üçin gaýtadan işlenen alýumin we oturgyç üçin polat, gaýtadan ulanylýan we çydamly aýratynlyklary üçin saýlanýar; ähli howa şertlerinde açyk ulanmak üçin ajaýyp we çydamly poroşok örtükli gutarnykly görnüşi bar. Meksika şäherinde Daniel Olwera, Hiroşi Ikenaga, Elis Pegman we Karime Toska tarapyndan dizaýn edildi.

Kran

Amphora

Kran Amphora seriýasy geçmişi we geljegi birleşdirmek üçin döredilip, gadymy döwürleriň esasy we işleýiş görnüşlerini başdan geçirmäge mümkinçilik berýär. Şol günlerdäki durmuş çeşmesine suw getirmek şu günki ýaly aňsat däldi. Kranyň adaty däl görnüşi şu günki asyrlardan gelip çykýar, ýöne suw tygşytlaýan kartrij ertir getirýär. Kran retro gadymy döwürleriň köçe çüwdürimlerinden dizaýn edilip, hammamyňyza estetiki getirýär.