Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sungat Gurnama Dizaýny

Kasane no Irome - Piling up Colors

Sungat Gurnama Dizaýny Japaneseapon tansynyň gurnama dizaýny. Japaneseaponlar mukaddes zatlary beýan etmek üçin köne döwürlerden bäri reňk ýygnaýarlar. Şeýle hem, kagyzy inedördül siluetler bilen ýygnamak mukaddes çuňlugy aňladýan bir zat hökmünde ulanyldy. Nakamura Kazunobu, dürli reňklere üýtgäp, atmosferany üýtgedýän giňişlik döretdi. Tansçylara gönükdirilen howada uçýan paneller, sahnanyň üstündäki asmany gurşap alýar we panellersiz görünmeýän giňişlikden geçýän ýagtylygyň görnüşini görkezýär.

Tortlar Üçin Sowgat Gaplamasy

Marais

Tortlar Üçin Sowgat Gaplamasy Tortlar üçin sowgat gaplamasy (maliýeleşdiriji). Suratda 15 tort ölçegli guty (Iki oktawa) görkezilýär. Adatça, sowgat gutulary ähli tortlary tertipli düzýär. Şeýle-de bolsa, aýratyn gaplanan tortlar gutulary başga. diňe bir dizaýna ünsi jemläp çykdajylary azaldýardylar we alty ýüzüň hemmesini ulanyp, klawiaturanyň her görnüşini döredip bildiler. Bu dizaýny ulanyp, kiçijik klawiaturadan başlap, 88 düwmejik uly pianino we hatda has ulurak islendik klawiatura ululygyny döredip bilerler. Mysal üçin, 13 düwmeden ybarat bir oktawa üçin 8 tort ulanýarlar. 88 açarlyk uly pianino bolsa 52 tortdan ybarat sowgat gutusy bolar.

Marka Şahsyýeti

SioZEN

Marka Şahsyýeti Siozen, kosmos ýüzleriňizi, elleriňizi we howany güýçli mikrob / zäherli hapalanmakdan goramak ulgamyna öwürýän täze ynkylap ýokary derejeli arassaçylyk ulgamyny hödürleýär. Häzirki zaman gurluşyk usullary, has gowy energiýa netijeliligi we amatlylygy üpjün etmek üçin ajaýyp, ýöne bu gymmat. Has berk we desgasyz binalar sansyz hapalaýjy maddalaryň köpelmegine goşant goşýar. Binanyň howa çalşygy ulgamy dogry işlenip düzülen we gowy saklanylsa-da, jaýyň hapalanmagy çynlakaý mesele bolup galýar. Täze çemeleşmeler zerurdyr.

Gaplamak Gaplamanyň

The Fruits Toilet Paper

Gaplamak Gaplamanyň Japanaponiýanyň hemme künjeginde we dükanlarynda müşderilere minnetdarlygyny görkezmek üçin täze sowgat hökmünde hajathana kagyzy berilýär. Miwe hajathana kagyzy, şular ýaly ýagdaýlar üçin ajaýyp stili bilen müşderilere wow etmek üçin döredildi. Kiwi, Strawberry, Garpyz we Orange-den saýlamak üçin 4 dizaýn bar. Önümiň dizaýny we çykarylyşy yglan edileli bäri, 19 ýurduň 23 şäherinde teleýaýlymlar, magazinesurnallar we web sahypalary ýaly 50-den gowrak habar beriş serişdelerinde tanyşdyryldy.

Daga Çykmak

Wisdom Path

Daga Çykmak Işlemeýän suw diňi, daga çykmak üçin täzeden gurmak üçin ussahananyň ýolbaşçylary tarapyndan karar berildi. Daş-töweregindäki iň beýik nokat bolmak ussahananyň daşynda gowy görünýär. Senez kölünde, ussahananyň çäginde we töweregindäki sosna tokaýynda ajaýyp görnüş bar. Okuwy gutarandan soň, talyplar gözegçilik nokady bolan diňiň iň ýokarsyna çykmak dabarasyna gatnaşýarlar. Minaranyň töweregindäki spiral hereketi, tejribe toplamagyň nyşanydyr. Iň ýokary nokat, ahyrsoňy paýhas daşyna öwrülýän durmuş tejribesiniň nyşanydyr.

Küşt Taýagy Tort Gaplamak Gaplamanyň

K & Q

Küşt Taýagy Tort Gaplamak Gaplamanyň Bu bişirilen önümler üçin gaplama dizaýny (taýak tortlary, maliýeleşdirijiler). Uzynlygy we ini 8: 1 bolan bu ýeňleriň gapdallary gaty uzyn we barlag tagtasynyň nagşy bilen örtülendir. Bu nagyş, ýeňiň mazmunyny görüp boljak merkezi ýerleşýän penjiräni öňe sürýär. Bu sowgat toplumyndaky sekiz ýeňiň hemmesi deňleşdirilende, küşt tagtasynyň owadan barlanan nagşy ýüze çykýar. K & amp; S aýratyn pursatyňyzy patyşanyň we şa aýalynyň çaý wagty ýaly ajaýyp edýär.