Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Logo

N&E Audio

Logo N&E nyşanyny täzeden dizaýn etmek prosesinde N, E esaslandyryjylar Nelson we Edisonyň adyny görkezýär. Şeýlelik bilen, täze logotip döretmek üçin N & E nyşanlaryny we ses tolkun formasyny birleşdirdi. El bilen işlenip düzülen HiFi, Gonkongda özboluşly we hünär hyzmatlaryny üpjün ediji. Ol ýokary derejeli hünär markasyny hödürlär we bu pudak üçin ýokary derejede döreder diýip garaşýardy. Adamlar logotipiň manysyna düşünenlerinde düşünip bilerler diýip umyt edýär. Kloris, logotip döretmekdäki kyn meseläniň, çylşyrymly grafikalary ulanman N we E nyşanlaryny tanamagy nädip aňsatlaşdyrmalydygyny aýtdy.

Web Sahypasy

Upstox

Web Sahypasy “Upstox” öň RKSV-iň golçur kärhanasy onlaýn bir stocka söwda platformasydyr. Söwdagärler we işewür adamlar üçin döredilen aýratyn önümler, erkin söwda okuw platformasy bilen birlikde Upstox-yň iň güýçli USP-lerinden biridir. Lollypopyň studiýasynda dizaýn döwründe ähli strategiýa we marka konseptuallaşdyryldy. Çuňňur bäsdeşler, ulanyjylar we bazar gözlegleri web sahypasy üçin aýratyn şahsyýet döredýän çözgütleri bermäge kömek etdi. Dizaýnlar, maglumatlar bilen dolandyrylýan web sahypasynyň ýeke-täkligini bozmaga kömek edýän ýörite suratlar, animasiýalar we nyşanlary ulanmak bilen interaktiw we içgin edildi.

Web Programmasy

Batchly

Web Programmasy Batchly SaaS esasly platforma Amazon Web Services (AWS) müşderilerine çykdajylaryny azaltmaga mümkinçilik berýär. Önümdäki web programmasy dizaýny özboluşly we özüne çekiji, sebäbi ulanyja sahypany terk etmezden bir nokatdan dürli funksiýalary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär we administratorlar üçin möhüm bolan ähli maglumatlary guş gözi bilen görmegi göz öňünde tutýar. Önümi web sahypasy arkaly hödürlemekde hem üns berildi we USP-ni ilkinji 5 sekundyň içinde habarlaşmak üçin döredildi. Bu ýerde ulanylýan reňkler janly we nyşanlar we suratlar web sahypasyny interaktiwleşdirmäge kömek edýär.

Saçak Gaplary

BaMirLa

Saçak Gaplary Bamirla, rak keseli ýa-da beýleki hroniki keselli çagalar üçin düşelge bolan Wengriýaly Bátor Tábor diýmekdir. Bu dizaýnyň maksady, tegelek, oýnawaç şekiller, reňkleri ulanmak we sungat we senetçilik häsiýeti bilen lageriň atmosferasyny ulanyjylara ýetirmek. Bezegler lagere degişlidir we olar aşakdaky üç pikire esaslanýar: lageriň nyşany, çagalar üçin ýaşaýyş jaýlary we jaýlaryň grafikasy. Stol önümleri sagdyn iýmitleniş endiklerini goldaýar, şonuň üçin iýmitlenişde öz ölçeglerinde has az ulanylýar.

Baýrak Gowşurylyşy

Awards show

Baýrak Gowşurylyşy Bu dabaraly sahna özboluşly görnüş bilen döredilip, aýdym-saz şüweleňiniň we birnäçe dürli baýrak gowşurylyşynyň çeýeligini talap etdi. Toplum bölekleri bu çeýelige goşant goşmak üçin içerde yşyklandyryldy we sergi wagtynda uçýan toplumyň bir bölegi hökmünde uçýan elementleri öz içine aldy. Bu, girdeji gazanmaýan gurama üçin tanyşdyryş we ýyllyk baýrak gowşurylyş dabarasy boldy.

Çüýşe

North Sea Spirits

Çüýşe Demirgazyk deňiz ruhlary çüýşesiniň dizaýny, Syltyň täsin tebigatyndan ylham alýar we şol gurşawyň arassalygyny we arassalygyny öz içine alýar. Beýleki çüýşelerden tapawutlylykda Demirgazyk deňiz ruhlary reňksiz ýerüsti örtük bilen doly örtülendir. Logotipde diňe Kampen / Syltda bar bolan Stranddistel bar. 6 tagamyň her biri belli bir reňk bilen kesgitlenýär, 4 garyndy içginiň mazmuny çüýşäniň reňkine meňzeýär. Surfaceeriň örtügi ýumşak we ýyly el elini berýär we agram gymmaty kabul edýär.