Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Awtoulag Dashcam

BlackVue DR650GW-2CH

Awtoulag Dashcam “BLackVue DR650GW-2CH” ýönekeý, ýöne çylşyrymly silindr şekilli gözegçilik awtoulag paneli. Gurluşy gurnamak aňsat we 360 dereje aýlanmagy netijesinde ýokary sazlanyp bilner. Dolandyryş kamerasynyň şemal aýnasyna ýakynlygy titremeleri we ýalpyldawuklygy azaldýar we has ýumşak we has durnukly ýazga geçirmäge mümkinçilik berýär. Aýratynlyklary bilen sazlaşykly gidip bilýän ajaýyp geometrik şekili tapmak üçin düýpli gözleglerden soň, bu taslama üçin durnuklylygyň we sazlamagyň elementlerini üpjün edýän silindr şekili saýlandy.

Oturgyç

Tri

Oturgyç Tebigy kedr gatyndaky oturgyç CNC maşynlary bilen işledi we el bilen gutardy, aýratynlygy, bejerilmedik 50 x 50 gaty agaç kedr blokundan emele gelendigi, el bilen çäge kagyzy bilen örtülip, matanyň ýüzüni ýasaýar we elini degirmek we güýçlendirmek. belli bir kedr agajynyň görnüşleri we reňk shemasy, ony goraýan we işleýiş obýekti we tehniki taýdan peýdaly bolmagy üçin tebigy ýagyň bolmagydyr, dizaýn duýgur degishme hakda gürläp bilersiňiz, ýakymly ys bilen tebigy materialy güýçlendirýän ýumşak dizaýn. , rahatlyk we hoşboý ys.

Waza

Flower Shaper

Waza Wazalaryň bu toplumy, palçyk we özbaşdak gurlan 3D palçyk printeriniň mümkinçilikleri we çäklendirmeleri bilen synag etmegiň netijesidir. Palçyk çygly bolanda ýumşak we ýumşak, ýöne gurak bolanda gaty we döwülýär. Ojakda gyzdyrylandan soň, palçyk çydamly, suw geçirmeýän materiallara öwrülýär. Esasy üns, adaty usullary ulanmak bilen ýasamak kyn ýa-da wagt talap edýän gyzykly şekilleri we dokumalary döretmäge gönükdirilendir. Material we usul gurluşy, gurluşy we görnüşini kesgitledi. Hemmeler bilelikde gülleri emele getirmäge kömek edýärler. Başga materiallar goşulmady.

Oýunjak Oýunjak

Mini Mech

Oýunjak Oýunjak Modul gurluşlaryň çeýe tebigatyndan ylham alan Mini Mech, çylşyrymly ulgamlara ýygnalyp bilinýän aç-açan bloklaryň ýygyndysydyr. Her blokda mehaniki birlik bar. Baglaýjylaryň we magnit birleşdirijileriň ähliumumy dizaýny sebäpli tükeniksiz dürli kombinasiýalar döredilip bilner. Bu dizaýn, şol bir wagtyň özünde bilim we dynç alyş maksatlaryna eýedir. Dörediş güýjüni ösdürmegi maksat edinýär we ýaş inersenerlere ulgamda her bölümiň hakyky mehanizmini aýratyn we köpçülikleýin görmäge mümkinçilik berýär.

Kran

Aluvia

Kran Aluwiýanyň dizaýny, alýuwial eroziýada ylham alýar, wagt we tutanýerlilik bilen gaýalarda ýumşak siluetleri emele getirýär; edil derýa kenaryndaky daşlar ýaly, tutawaç dizaýnynyň ýumşaklygy we dostlukly egrileri ulanyjyny zähmet çekmäge çekýär. Seresaplylyk bilen taýýarlanan geçişler ýagtylygyň üstünde erkin gezmegine mümkinçilik berýär we şeýlelik bilen her önüme sazlaşykly görnüş berýär.

Noutbuk Stoly

Ultraleggera

Noutbuk Stoly Ulanyjynyň ýaşaýyş meýdanynda, kofe stolunyň wezipesini ýerine ýetirip biler we birnäçe obýekti ýatda saklamak, goýmak, goýmak zerurlyklaryny kanagatlandyrar; Diňe noutbuk ulanmak üçin niýetlenmän, noutbuk ulanmak üçin has az bolup biler; Dyz ulanylanda hereketi çäklendirmezden dürli oturgyçlara rugsat berip biler; Gysgaça aýdylanda, dyzlarda ulanmak üçin niýetlenmedik, ýöne gysga möhletli oturgyçlar ýaly oturgyç bölümlerinde tapylan pursatlarda ulanmak maslahat berilýär.