Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kaşaň Aýakgap Aýakgap

Conspiracy - Sandal shaped jewels-

Kaşaň Aýakgap Aýakgap Jianluca Tamburini, “Dildüwşük” diýlip atlandyrylýan “sandal / şekilli şaý-sepler” 2010-njy ýylda esaslandyryldy. Dildüwşük aýakgaplary tehnologiýa we estetikany birleşdirýär. Aýakgaplar we aýakgaplar ýeňil alýumin we titanium ýaly materiallardan ýasalýar, heýkeltaraşlyk görnüşinde guýulýar. Aýakgaplaryň silueti ýarym / gymmat bahaly daşlar we beýleki ajaýyp bezegler bilen tapawutlanýar. Technologyokary tehnologiýa we öňdebaryjy materiallar sandal şekilli, ýöne ökde italýan hünärmenleriniň täsiri we tejribesi henizem görünýän häzirki zaman heýkeli emele getirýär.

Beşik, Çaýkanýan Oturgyçlar

Dimdim

Beşik, Çaýkanýan Oturgyçlar Lisse Wan Cauwenberge, çaýkanýan oturgyç we iki sany Dimdim oturgyjy birleşdirilende bäşlik ýaly köp görnüşli çözgüdi döretdi. Oturan oturgyçlaryň her biri polat diregli agaçdan ýasalýar we hoz şkafynda gutarýar. Çaga oturgyçlaryny emele getirmek üçin oturgyjyň aşagyndaky iki sany gysgyçyň kömegi bilen iki oturgyç biri-birine oturdylyp bilner.

Broşka

"Emerald" - Project Asia Metamorphosis

Broşka Obýektiň häsiýeti we daşky görnüşi bezegiň täze dizaýnyny üýtgetmäge mümkinçilik berýär. Janly tebigatda bir döwür beýlekisine üýtgeýär. Bahar gyşdan soň, ertir bolsa gijeden soň gelýär. Reňkler atmosfera ýaly üýtgeýär. Suratlary çalyşmak, çalyşmak prinsipi, “Aziýa metamorfozynyň” bezeglerine, iki dürli ştatyň, bir obýektde iki sany gözegçiliksiz şekiliň ýygnalýan ýygyndysyna getirilýär. Gurluşygyň hereketli elementleri bezegiň häsiýetini we daşky görnüşini üýtgetmäge mümkinçilik berýär.

Makiýa Collection Kolleksiýasy

Kjaer Weis

Makiýa Collection Kolleksiýasy Kjaer Weis kosmetika liniýasynyň dizaýny, aýallaryň makiýaupynyň esaslaryny üç esasy ugry: dodaklar, ýaňaklar we gözler bilen tapawutlandyrýar. Ösdürmek üçin ulanyljak aýratynlyklary aýna görnüşinde şekillendirilen kompaktlary taýýarladyk: dodaklary üçin inçe we uzyn, ýaňaklary üçin uly we inedördül, gözler üçin kiçi we tegelek. Görnüşi ýaly, kompaktlar kebelegiň ganaty ýaly ýalpyldawuk gapdal hereketi bilen açylýar. Tutuşlygyna doldurylýan bu kompaktlar gaýtadan işlemek däl-de, bilgeşleýin saklanýar.

Analog Sagat

Kaari

Analog Sagat Bu dizaýn, 24 sagatlyk analog mehanizmine (ýarym tizlikli el) esaslanýar. Bu dizaýn, iki sany ark şekilli öl kesikleri bilen üpjün edilýär. Olaryň üsti bilen öwrüm sagady we minutlyk elleri görmek bolýar. Sagadyň eli (disk) dürli reňkleriň iki segmentine bölünýär, olar aýlanyp, AM ýa-da PM wagtyny görüp başlaýan reňkine baglylykda görkezýär. Bir minutlyk el has uly radius ýaýynyň üsti bilen görünýär we 0 minutlyk aýlawyň (arkanyň içki radiusynda ýerleşýär) we 30-60 minutlyk ýeri (daşarky radiusda ýerleşýär) haýsy minut nokadynyň gabat gelýändigini kesgitleýär.

Häzirki Zaman Köýnek Loafer

Le Maestro

Häzirki Zaman Köýnek Loafer “Le Maestro” gönüden-göni metal lazer sintered (DMLS) titanium “matrisa dabany” goşmak bilen köýnek köwşüni öwürýär. “Matrisa topuk” dabany bölüminiň görüş massasyny azaldar we köýnek köwşüniň gurluş bitewiligini görkezýär. Ajaýyp wampy doldurmak üçin, ýokarky asimmetrik dizaýn üçin ýokary däneli deri ulanylýar. Daban bölüminiň ýokarky bölegine birleşmegi indi ýumşak we arassalanan siluetden ybarat.