Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hadysany Işjeňleşdirmek

Home

Hadysany Işjeňleşdirmek Öý şahsy öýüň nostalgiýasyny kabul edýär we köne bilen täzesiniň utgaşmasydyr. “Vintage 1960” suratlary yzky diwary gurşap alýar, kiçijik şahsy ýatlamalar ekrana ýaýrady. Bu zatlar bilelikde bir hekaýa hökmünde emele gelýän köp sanly setirde biri-birine bagly bolup, tomaşaçynyň duran ýerinde habar iberilýär.

Sungat Gurnamasy

The Future Sees You

Sungat Gurnamasy Geljegi görýär Youngaş döredijilik ululary - dünýäňiziň geljekki pikirdeşleri, täzelikçileri, dizaýnerleri we sungat işgärleri tarapyndan kabul edilen optimizmiň gözelligini görkezýärsiňiz. 5 derejeden ýokary 30 penjireden göz öňünde tutulan dinamiki wizual hekaýa, gözler janly reňk spektrinde ýanýar we käwagt gijä ynam bilen seredip, märekäni yzarlaýan ýaly görünýär. Bu gözler bilen geljegi, akyldary, täzelikçini, dizaýner we suratkeşi görýärler: dünýäni üýtgetjek ertiriň döredijileri.

Täjirçilik Içerki Dizaýny

KitKat

Täjirçilik Içerki Dizaýny Dükanyň dizaýny, esasanam Kanada bazary we Yorkorkdel müşderileri üçin düşünjäni we umumy markany innowasiýa görnüşinde görkeziň. Experiencehli tejribäni täzeläp täzeden gözden geçirmek üçin öňki açylan we halkara ýerleriň tejribesini ulanmak. Örän ýokary traffik, çylşyrymly ýer üçin oňat işleýän ultra-funksiýaly dükan dörediň.

Içerki Dizaýn Içerki

Arthurs

Içerki Dizaýn Içerki Torontonyň Midtaun şäherinde ýerleşýän häzirki zaman Demirgazyk Amerikanyň panjarasy, kokteýl otagy we üçek eýwany, arassalanan klassiki menýuny we içgili içgileri belleýär. Artur restoranynda bir wagtyň özünde ýakyn we giň duýulýan lezzet almak üçin üç aýratyn ýer bar (naharhana, bar we üçek eýwany). Şift, otagyň sekizburç görnüşini ýokarlandyrmak we ýokarda asylan kesilen kristalyň görnüşine meňzeýän agaç şkaf bilen örtülen agaç panelleriň dizaýnynda özboluşlydyr.

Çagalar Üçin Gyzykly Jaý

Fun house

Çagalar Üçin Gyzykly Jaý Bu binanyň dizaýny, çagalaryň öwrenmegi we oýnamagy üçin niýetlenendir, bu super kakadan düýbünden gyzykly jaý. Dizaýner ajaýyp we gyzykly ýer döretmek üçin sagdyn materiallary we howpsuzlyk şekillerini birleşdirdi. Çagalar üçin amatly we mylaýym çagalar öýi gurmaga synanyşdylar we ene-atalar bilen gatnaşyklary berkitmäge synanyşdylar. Müşderi dizaýnerlere 3 maksada ýetmegi buýurdy, olar: (1) tebigy we howpsuzlyk materiallary, (2) çagalary we ene-atalary begendirmek we (3) ýeterlik ýer. Dizaýner, çagalaryň giňişliginiň başlangyjy bolan öýdäki maksada ýetmek üçin ýönekeý we düşnükli usul tapdy.

Içki Jaý Içerki

Spirit concentration

Içki Jaý Içerki Jaý üçin boş ýer näme? Dizaýner, dizaýn, kosmosa ýetmek üçin eýesiniň talaplaryndan gelýär diýip hasaplaýar. Şonuň üçin dizaýner kosmos maksadyny owadan jübütler bilen ugrukdyrdy. Eýesiniň ikisi-de ýapon medeniýeti bilen deňeşdirilende materiallary we dizaýn çözgüdini gowy görýärler. Mindatlamalary aňlarynyň arasynda görkezmek üçin jan öýüni döretmek üçin dürli agaç dokumalaryny ulanmagy makul bildiler. Netijede, (1) asuda atmosfera, (2) çeýe we özüne çekiji köpçülik ýerleri we (3) amatly we göze görünmeýän hususy ýerler bolan bu ideal jaýyň 3 sany umumy maksadyny düzdüler.