Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýatlamalar Üçin Jaý

Memory Transmitting

Ýatlamalar Üçin Jaý Bu jaý agaç şöhleleri we ak kerpiçden ýasalan gaplar bilen jaýyň şekillerini berýär. Lightagtylyk, öýüň töweregindäki ak kerpiçlerden bolup, müşderi üçin aýratyn atmosfera döredýär. Dizaýner, kondisionerler we ammar ýerleri üçin bu binanyň çäklendirmelerini çözmek üçin birnäçe usuly ulanýar. Mundan başga-da, materiallary müşderiniň ýady bilen garyşdyryň we bu jaýyň özboluşly stilini birleşdirip, gurluş arkaly ýyly we ajaýyp estetiki görkeziň.

Içki Jaý Içerki

Seamless Blank

Içki Jaý Içerki Bu, grafika dizaýneri we telekeçiniň öýi bolan stýuardessanyň özboluşly durmuş ýörelgesini görkezmek üçin jaý. Dizaýner, stýuardessanyň isleglerini görkezmek we maşgala agzasynyň zatlaryny doldurmak üçin boş ýerleri saklamak üçin tebigy materiallary hödürleýär. Aşhana öýüň merkezidir, stýuardessa üçin daş-töweregi görüp, ene-atalaryň islendik ýerde görüp biljekdigine göz ýetirýär. Ak granit bökdençsiz pol, italýan mineral boýag, aç-açan aýna we materiallaryň ajaýyp jikme-jikliklerini açmak üçin ak poroşok örtük bilen enjamlaşdyrylan jaý.

Içki Jaý Içerki

Warm loft

Içki Jaý Içerki Warmyly materiallar bilen senagat stilindäki jaý. Bu jaý müşderiler üçin durmuş häsiýetlerini wagyz etmek üçin birnäçe funksiýany taýýarlaýar. Dizaýner, müşderileriň durmuşy baradaky wakany suratlandyrmak üçin turbalary her bir boşluga we agaç, polat we ENT turbalaryny birleşdirmäge synanyşdy. Adaty senagat stili bilen birmeňzeş däl, bu jaý diňe birnäçe reňk girizýär we köp sanly ýer taýýarlaýar.

Oturgyç

Ydin

Oturgyç “Ydin” tabagyny ýönekeý gulplama ulgamynyň kömegi bilen ýörite gurallary ulanman özüňiz gurup bilersiňiz. 4 meňzeş aýak belli bir tertipde goýulmaýar we açar daşy hökmünde hereket edýän beton oturgyç hemme zady ýerinde saklaýar. Aýaklar basgançak öndürijisinden gelýän agaç bölekleri bilen ýasalýar, adaty agaç işläp bejermek usullaryny ulanyp aňsat işlenýär we ahyrynda ýaglanýar. Oturgyç diňe dowamly süýümli demir UHP betonda galypdyr. Tekiz gaplanan we ahyrky müşderilere iberilmäge taýyn 5 bölek bölek, başga bir durnuklylyk argumentidir.

Sowadylan Peýnir Trolleýi

Coq

Sowadylan Peýnir Trolleýi Patrik Sarran 2012-nji ýylda “Coq” peýnir trolleýini döretdi. Bu togalanýan zadyň geň bolmagy nahar iýýänleriň bilesigelijiligini tolgundyrýar, ýöne ýalňyşmaň, bu ilkinji nobatda işleýän guraldyr. Bu, kämillik ýaşyna ýeten peýnirleriň görnüşini açmak üçin gapdalda asylyp bilinýän silindr görnüşli gyzyl lak bilen örtülen stil görnüşli lak görnüşli gurluş arkaly gazanylýar. Arabany herekete getirmek, gutyny açmak, tabak üçin ýer açmak üçin tagtany süýşürmek, peýniriň böleklerini kesmek üçin bu diski aýlamak, ofisiant bu prosesi azajyk ýerine ýetiriş sungatyna öwrüp biler.

Sowadylan Çöl Trolleýi

Sweet Kit

Sowadylan Çöl Trolleýi Restoranlarda desertlere hyzmat etmek üçin bu ykjam vitrin 2016-njy ýylda döredilip, K aralygyndaky iň soňky eser. “Sweet-Kit” dizaýny nepislik, hereketlilik, göwrüm we aç-açanlyk talaplaryna laýyk gelýär. Açylyş mehanizmi akril aýna diskiň daşyndan aýlanýan halka esaslanýar. Iki sany galypdan ýasalan çukur halkalary, aýlaw korpusyny açmak we trolleýni restoranyň töwereginde aýlamak üçin tutawaçdyr. Bu toplumlaýyn aýratynlyklar hyzmat üçin sahnany düzmäge we görkezilen önümleri görkezmäge kömek edýär.