Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ösýän Mebel Mebelleriň

dotdotdot.frame

Ösýän Mebel Mebelleriň Jaýlar kiçelýär, şonuň üçin olara köptaraply ýeňil mebel gerek. “Dotdotdot.Frame” bazardaky ilkinji ykjam, özboluşly mebel ulgamydyr. Netijeli we ykjam, çarçuwany diwara berkitmek ýa-da öýüň töwereginde aňsat ýerleşdirmek üçin oňa daýanmak bolýar. Özbaşdaklygy 96 deşikden we olary düzeltmek üçin giňeldilen esbaplardan gelýär. Birini ulanyň ýa-da zerur bolanda birnäçe ulgamy birleşdiriň - çäksiz kombinasiýa bar.

Gaýtadan Ulanylýan Galyndylary Sortlamak Ulgamy

Spider Bin

Gaýtadan Ulanylýan Galyndylary Sortlamak Ulgamy Öýjükli gap, gaýtadan ulanylýan materiallary sortlamak üçin ähliumumy we tygşytly çözgütdir. Öý, ofis ýa-da açyk howada açylýan gaplar topary döredilýär. Bir elementiň iki esasy bölegi bar: çarçuwa we sumka. Bir ýerden başga ýere aňsatlyk bilen göçürilýär, daşamak we saklamak üçin amatly, sebäbi ulanylmaýan wagty tekiz bolup biler. Satyn alyjylar zerurlyklaryna görä ululygyny, Örümçe gaplarynyň sanyny we sumkanyň görnüşini saýlap bilýän ýerinde möý gabyny sargyt edýärler.

Bal Bilen Darçyn Rulony

Heaven Drop

Bal Bilen Darçyn Rulony “Heaven Drop” çaý bilen ulanylýan arassa baldan doldurylan darçyn rulonydyr. Aýry-aýry ulanylýan iki nahary birleşdirip, täze önüm öndürmekdi. Dizaýnerler darçyn rulonynyň gurluşyndan ylham aldylar, rolik görnüşini bal üçin gap hökmünde ulandylar we darçyn rulonlaryny izolirlemek we gaplamak üçin ary mumyny ulandylar. Surfaceer ýüzünde Müsür şekilleri şekillendirilipdir we munuň sebäbi müsürliler darçynyň ähmiýetine düşünen we baly hazyna hökmünde ulanan ilkinji adamlardyr! Bu önüm çaý käseleriňizde jennetiň nyşany bolup biler.

Iýmit

Drink Beauty

Iýmit Içmek Gözelligi, içip boljak owadan şaý-sepler ýalydyr! Çaý bilen aýratyn ulanylýan iki zadyň birleşmesini etdik: Daş süýjüleri we limon dilimleri. Bu dizaýn doly iýip bolýar. Süýji süýüminiň gurluşyna limon dilimlerini goşmak bilen, tagamy ajaýyp gowulaşýar we limonyň witaminleri sebäpli iýmit gymmaty ýokarlanýar. Dizaýnerler diňe süýji süýji kristallarynyň saklanýan taýaklaryny guradylan limonyň bir bölegi bilen çalyşdylar. Içgi gözelligi, gözelligi we netijeliligi birleşdirýän häzirki zaman dünýäsiniň doly mysalydyr.

Içgi

Firefly

Içgi Bu dizaýn, Çia bilen täze kokteýl, esasy ideýa birnäçe tagam fazasy bolan kokteýl dizaýn etmekdi. Bu dizaýn, partiýalara we klublara laýyk gelýän gara çyranyň aşagynda görünýän dürli reňkler bilen hem üpjün edilýär. “Chia” islendik tagamy we reňki siňdirip we saklap biler, şonuň üçin “Firefly” bilen kokteýl ýasasa, ädimme-ädim dürli tagamlary başdan geçirip biler. Bu önümiň iýmitleniş gymmaty beýleki kokteýller bilen deňeşdirilende has ýokarydyr we bularyň hemmesi Çia-nyň ýokumlylygy we pes kaloriýa sebäpli bolýar . Bu dizaýn içgileriň we kokteýlleriň taryhynda täze bir bölüm.

Buz Galyndy

Icy Galaxy

Buz Galyndy Tebigat dizaýnerler üçin elmydama iň möhüm ylham çeşmelerinden biri bolupdy. Bu pikir, kosmosa we Milk Way Galaxy-yň keşbine göz aýlamak bilen dizaýnerleriň aňyna geldi. Bu dizaýnyň iň möhüm tarapy özboluşly bir görnüş döretmekdi. Bazardaky köp dizaýn, iň açyk buz ýasamaga gönükdirilendir, ýöne hödürlenen dizaýnda dizaýnerler, suwuň buzlyga öwrülen mahaly minerallar tarapyndan döredilen görnüşlere bilkastlaýyn üns berdiler, dizaýnerleriň tebigy kemçiligi üýtgedendigi has aýdyň bolar. owadan täsir etdi. Bu dizaýn spiral sferik görnüşini döredýär.