Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bavarian Piwo Gaplaýyş Dizaýny Gaplamanyň

AEcht Nuernberger Kellerbier

Bavarian Piwo Gaplaýyş Dizaýny Gaplamanyň Orta asyrlarda ýerli piwo kärhanalary Nýuremberg galasynyň aşagyndaky 600 ýyldan gowrak daşdan ýasalan ýerzeminlerde piwo ýaşyna rugsat berýärler. Bu taryhy hormatlamak bilen, "AEcht Nuernberger Kellerbier" -iň gaplamasy wagtyň geçmegi bilen hakyky göz bilen seredýär. Piwo etiketkasynda daşlaryň üstünde oturan galanyň el çyzgysy we ýerzemindäki agaç barrel, üzüm görnüşli şriftler bilen çarçuwalanandyr. Kompaniýanyň "Sankt Mawritis" söwda belligi we mis reňkli täç dykylygy bilen möhürleme belgisi ussatlygy we ynamy görkezýär.

Gözellik Salonynyň Markasy

Silk Royalty

Gözellik Salonynyň Markasy Marka etabynyň maksady, makiýaup we derini ideg etmekdäki global tendensiýalara göz aýlamak we duýmak arkaly markany ýokary derejeli kategoriýa ýerleşdirmekdir. Içinde we daşynda ajaýyp, müşderilere täzelenip, öz-özüne ideg etmek üçin yza çekilmek üçin kaşaň ýol hödürleýär. Tejribäni sarp edijilere üstünlikli ýetirmek dizaýn işine ornaşdy. Şonuň üçin “Alharir Salon” aýal-gyzlygy, görüş elementlerini, açyk reňkleri we dokumalary has ynam we rahatlyk goşmak üçin inçe jikme-jikliklere üns berip işlenip düzüldi.

Habarlaşma Oturgyjy

Kepler 186f

Habarlaşma Oturgyjy Kepler-186f goltugynyň gurluş binýady, dubdan oýulan elementleriň bürünç ýeňleriň kömegi bilen berkidilen polat simden lehimlenen panjaradyr. Armaturany ulanmagyň dürli görnüşleri agaç oýmak we zergär elementleri bilen utgaşýar. Bu sungat obýekti dürli estetiki ýörelgeleriň birleşdirilen synagyny görkezýär. Gödek we nepis görnüşleriň birleşdirilen "Barbar ýa-da Täze Barok" hökmünde häsiýetlendirilip bilner. Improwizasiýa netijesinde Kepler köp gatlakly boldy, subtekstler we täze jikme-jiklikler bilen gurşaldy.

Gaplamak Gaplamanyň

KRYSTAL Nature’s Alkaline Water

Gaplamak Gaplamanyň KRYSTAL suw çüýşedäki kaşaňlygyň we sagdynlygyň manysyny görkezýär. 8-den 8,8-e çenli gidroksidi pH bahasy we özboluşly mineral düzümi bolan KRYSTAL suwy, ýalpyldawuk kristala meňzeýän we hiline we arassalygyna zyýan bermeýän şekilli inedördül aç-açan prizma çüýşesine gelýär. KRYSTAL markasynyň nyşany çüýşede inçejik şekillendirilip, kaşaň tejribäniň goşmaça täsirini görkezýär. Çüýşäniň wizual täsirinden başga-da, inedördül şekilli PET we aýna çüýşeler gaýtadan ulanylýar, gaplaýyş meýdançasyny we materiallary optimallaşdyrýar, şeýlelik bilen umumy uglerod aýak yzyny peseldýär.

Arak

Kasatka

Arak "KASATKA" premium arak hökmünde işlenip düzüldi. Dizaýn çüýşe görnüşinde-de, reňklerde-de minimalistdir. Simpleönekeý silindr çüýşesi we çäkli reňkler (ak, çal, gara reňkler) önümiň kristal arassalygyny, minimalistik grafiki çemeleşmäniň nepisligini we stilini nygtaýar.

Optiki Gurnama

Opx2

Optiki Gurnama Opx2 tebigat bilen tehnologiýanyň arasyndaky simbiotik gatnaşygy öwrenýän optiki gurnama. Nagyşlar, gaýtalanmalar we ritmler tebigy emele gelişleri we hasaplaýyş amallarynyň amallaryny beýan edýän gatnaşyk. Gurluşlary öz içine alýan geometriýa, wagtlaýyn aç-açanlyk we / ýa-da dykyzlyk mekgejöwen meýdanynda sürmek hadysasyna meňzeýär ýa-da ikilik koduna seredilende tehnologiýada düşündirilýär. Opx2 çylşyrymly geometriýany döredýär we göwrümi we giňişligi duýmagy kynlaşdyrýar.