Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Fotosurat

Decor

Fotosurat Model binada, özümiziňkini hasaplaýandygymyzy we göz öňüne getirilen ssenariýa hökmünde seredýändigimiz hakda hakykat hakda pikirler bermek isleýärin. Tebigat tarapyndan wagtal-wagtal we çalt zaýalanýan ssenariýa. Munuň aňyrsynda näme ýa-da bezeg galyplary geljek apokalypse däl-de, täze bir prosesiň döredilmegi mümkin. Görkeziş gutarandan soň bolup biläýjek başga bir surat.

Teatr Dizaýny

Crossing the line

Teatr Dizaýny Sebäbi we netijesi, hereketler etmegimize sebäp bolýan, mümkin hasap etmeýän pikirlerimiziň monology. Tomaşaçylary Europeewropanyň korty ýaly tegelek şekilli stoluň töweregine ýerleşdirip, tomaşaçylaryň gatnaşýan, özara täsirleşýän we wakalaryň dowamynda öz bölekleri barada oýlanýan otag döretmek isledim.

Tranzit Sürüjileri Üçin Oturmak

Door Stops

Tranzit Sürüjileri Üçin Oturmak Gapy duralgalary dizaýnerleriň, suratkeşleriň, çapyksuwarlaryň we jemgyýetiň ýaşaýjylarynyň arasynda tranzit duralgalary we boş ýerler ýaly äsgerilmedik köpçülik ýerlerini doldurmak, şäheri has ýakymly etmek üçin oturgyç mümkinçilikleri bilen hyzmatdaşlygydyr. Häzirki bar bolanlara has ygtybarly we estetiki taýdan ýakymly alternatiwany üpjün etmek üçin döredilen bölümlere ýerli suratkeşleriň tabşyran köpçülikleýin sungat eserleri ýerleşdirilip, çapyksuwarlara aňsat kesgitlenýän, howpsuz we ýakymly garaşylýan ýer döredilýär.

Saç

Hairchitecture

Saç DÜZGÜNLIK, bir dellekçi - Gijo bilen arhitektorlar toparynyň - FAHR 021.3 birleşmesiniň netijesi. Guimaraes 2012-de Europeanewropanyň Medeniýet paýtagty tarapyndan höweslendirilip, iki döredijilik usulyýetini, Arhitektura we Saç stilini birleşdirmek pikiri teklip edilýär. Zalym arhitektura temasy bilen netije, arhitektura gurluşlary bilen mutlak arabaglanyşykda üýtgeýän saçlary aňladýan ajaýyp täze saç düzümi. Berlen netijeler, häzirki zaman düşündirişi bilen batyrgaý we eksperimental häsiýetdir. Adaty saç ýaly görünmek üçin toparlaýyn işlemek we ussatlyk möhümdi.

Senenama

NISSAN Calendar 2013

Senenama “Nissan” her ýyl “Beýlekilerden tapawutlylykda tolgundyryş” markasy belligi mowzugy boýunça bir senenama öndürýär. 2013-nji ýyl wersiýasy “SAORI KANDA” tans suratkeşi bilen hyzmatdaşlygyň netijesinde göz açýan we üýtgeşik pikirler we şekiller bilen dolduryldy. Senenamadaky ähli suratlar SAORI KANDA tans suratkeşiniň eserleridir. Ol Nissan ulagynyň beren ylhamyny studiýada ýerleşdirilen gorizont perdesine gönüden-göni çekilen suratlarynda özünde jemledi.

Broşýura

NISSAN CIMA

Broşýura Is Nissan iň häzirki zaman tehnologiýalaryny we paýhasyny, ajaýyp hilli içerki materiallary we ýapon senetçilik sungatyny (ýapon dilinde “MONOZUKURI”) birleşdirdi, deňsiz-taýsyz hilli kaşaň sedan - täze CIMA, Nissanyň ýeke-täk baýdagy.・ Bu kitapça diňe bir CIMA-nyň önüm aýratynlyklaryny görkezmek üçin däl-de, eýsem Nissan-yň ussatlygyna bolan ynamy we buýsanjyny tomaşaçylara ýetirmek üçin döredildi.