Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Heýkeltaraşlyk

Atgbeyond

Heýkeltaraşlyk Si'an Uly küpek ýolunyň başlangyç ýerinde ýerleşýär. Sungatyň döredijilik gözleginde, Si'an W myhmanhana markasynyň häzirki zaman tebigatyny, Sianyň aýratyn taryhy we medeniýetini we Tang neberesiniň ajaýyp sungat hekaýalaryny birleşdirýärler. Pop graffiti sungaty bilen utgaşyp, uly täsir eden W myhmanhanasynyň çeper keşbine öwrülýär.

Duralga Rebrendingi

Hak Hi Kong

Duralga Rebrendingi Teklip ongong-An Balykçylyk porty üçin CI ulgamyny täzeden gurmak üçin üç düşünjäni ulanýar. Birinjisi, Hakka jemgyýetiniň medeni aýratynlyklaryndan alnan aýratyn wizual materiallar bilen döredilen täze logo. Indiki ädim, güýmenje tejribesini täzeden gözlemek, soňra iki sany maskot gahrymany dörediň we syýahatçylary porta ugrukdyrmak üçin täze attraksionlarda peýda boluň. Iň soňkusy, güýmenje çäreleri we lezzetli aşhanalar bilen gurşalan dokuz nokady meýilleşdiriň.

Sergi Dizaýny

Tape Art

Sergi Dizaýny 2019-njy ýylda çyzyklaryň, reňkleriň we floresanlaryň wizual partiýasy Taýpeýi döretdi. FunDesign.tv tarapyndan gurnalan lenta we kollektiw lentasydy. Adaty bolmadyk pikirler we usullar bilen dürli taslamalar 8 lenta çeperçilik gurnamalarynda görkezildi we 40-dan gowrak lenta suratlary, suratkeşleriň geçmişdäki işleriniň wideolary görkezildi. Şeýle hem, çäräni çuňňur sungat eseri etmek üçin ajaýyp sesler we ýagtylyk goşdy we ulanan materiallaryna mata lentalary, kanal lentalary, kagyz lentalary, gaplaýyş ertekileri, plastmassa lentalar we folga goşuldy.

Gurnama Sungaty Sungatyň

Inorganic Mineral

Gurnama Sungaty Sungatyň Tebigata bolan çuňňur duýgulardan we binagär hökmünde tejribeden ylham alan Li Çi, botanika sungat eserleriniň döredilmegine ünsi jemleýär. Sungatyň tebigaty barada oýlanmak we döredijilik usullaryny gözlemek bilen Li durmuş wakalaryny resmi sungat eserlerine öwürýär. Eserleriň bu tapgyrynyň mowzugy materiallaryň tebigatyny we estetiki ulgam we täze perspektiwalar bilen materiallaryň nädip dikeldilip bilinjekdigini öwrenmekdir. Şeýle hem Li ösümlikleriň we beýleki emeli materiallaryň täzeden kesgitlenmegi we täzeden gurulmagy tebigy landşaftyň adamlara duýgudaş täsir edip biljekdigine ynanýar.

Kompaniýanyň Täzeden Markasy

Astra Make-up

Kompaniýanyň Täzeden Markasy Markanyň güýji diňe bir onuň ukybynda we görüşinde däl, eýsem aragatnaşykda-da bolýar. Güýçli önüm suratlary bilen doldurylan katalogy ulanmak aňsat; Onlaýn hyzmatlary we marka önümlerine syn berýän sarp edijä gönükdirilen we özüne çekiji web sahypasy. Şeýle hem, moda surata düşüriş stili we sosial mediýada täze aragatnaşyk liniýasy bilen marka duýgusyny görkezmekde wizual dili ösdürdik, kompaniýa bilen sarp edijiniň arasynda gepleşik gurduk.

Tipografi Grafiki

Monk Font

Tipografi Grafiki Monah, gumanistik sans serifleriniň açyklygy we ygtybarlylygy bilen kwadrat sans serifiniň has tertipleşdirilen häsiýetiniň arasynda deňagramlylyk gözleýär. Ilkibaşda latyn görnüşi hökmünde düzülen hem bolsa, arap dilini goşmak üçin has giň gepleşik gerekdigi barada ir karar berildi. Latyn we Arap dilleri hem birmeňzeş esas we umumy geometriýa ideýasyny düzýär. Paralel dizaýn prosesiniň güýji iki dile deňagramly sazlaşyk we mähirli bolmaga mümkinçilik berýär. Arap we latyn dilleriniň ikisinde-de umumy hasaplaýjylar, baldak galyňlygy we egri görnüşleri bar.