Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Afişa

Cells

Afişa 2017-nji ýylyň 19-njy iýulynda PIY Awstraliýanyň Melburn şäherinde kiçi bina gurdy. Bu 761 bölekden ybarat kiçijik gala bolup, oňa & quot; Öýjükler & quot; diýip at berdiler. Düwünler el bilen öwrülen sapak tenon we göni tenon görnüşinde düzülendir, & quot; Gündogar Tenon & amp; Günbatar Mortise & quot;. Üýtgeýän tekjeler, okuw we aýakgap aýakgaplary we ş.m. önümlerini tapyp bilersiňiz, bularyň hemmesi bölünip, bir organizmde jemlenýär. Soň bolsa, olaryň erkin ösmek islegini duýarsyňyz.

Çaý Üçin

Seven Tea House

Çaý Üçin Çaý zaly markasy, çaýy erkin we rahat ýagdaýda dökmek we dargatmak şekilini alýar, çaý demlemek döwründe çaý boýagynyň elementi hökmünde güýçli ýa-da gowşak çaý demlemek prosesi düşünjesi. Çaýy syýa ýaly kabul etmek we barmagy ruçka ýaly ulanmak, çaý zaly maşgalasynyň giň aňyny peýza. Bilen çekmek. Asyl paket dizaýny, çaý bilen ýaşamagyň ýakymly wagtyny görkezýän amatly atmosferany berýär.

Markany Mahabatlandyrmak

Project Yellow

Markany Mahabatlandyrmak Sary taslama, hemme zadyň sary düşünjesini döredýän giňişleýin sungat taslamasydyr. Esasy görüşe görä, dürli şäherlerde uly açyk ekranlar görkeziler we şol bir wagtyň özünde bir topar medeni we döredijilik önümleri öndüriler. Wizual IP hökmünde, Sary Taslama adamlary ýatdan çykmajak bitewi açar görnüşi döretmek üçin özüne çekiji wizual şekil we gujurly reňk shemasyna eýedir. Uly göwrümli onlaýn we awtonom mahabat we wizual önümleriň çykmagy üçin amatly, bu özboluşly dizaýn taslamasydyr.

Wizual Ip Dizaýny

Project Yellow

Wizual Ip Dizaýny Sary taslama, hemme zadyň sary düşünjesini döredýän giňişleýin sungat taslamasydyr. Esasy görüşe görä, dürli şäherlerde uly açyk ekranlar görkeziler we şol bir wagtyň özünde bir topar medeni we döredijilik önümleri öndüriler. Wizual IP hökmünde, Sary Taslama adamlary ýatdan çykmajak bitewi açar görnüşi döretmek üçin özüne çekiji wizual şekil we gujurly reňk shemasyna eýedir. Uly göwrümli onlaýn we awtonom mahabat we wizual önümleriň çykmagy üçin amatly, bu özboluşly dizaýn taslamasydyr.

Marka Şahsyýetini Täzeden Düzmek

InterBrasil

Marka Şahsyýetini Täzeden Düzmek Markanyň täzeden gözden geçirilmegi we täzeden dizaýn edilmegi üçin ylham, kompaniýanyň medeniýetine modernizasiýa we integrasiýa üýtgeşmeleri boldy. Heartüregiň dizaýny indi marka bilen daşarky bolup bilmez, içerde işgärler bilen däl, müşderiler bilen hem hyzmatdaşlyga ylham berer. Peýdalar, ygrarlylyk we hyzmatyň hiliniň arasyndaky bitewi birleşik. Görnüşinden reňklere çenli täze dizaýn ýüregi B bilen birleşdirdi we T.-de saglyk haçyny birleşdirdi. Iki söz ortada birleşip, nyşany bir söz, bir nyşan ýaly edip, R we B birleşdirýär. ýürek.

Marka Dizaýny

EXP Brasil

Marka Dizaýny “EXP Brasil” markasynyň dizaýny kompaniýalaryň agzybirlik we hyzmatdaşlyk ýörelgelerinden gelýär. Tehnologiýa bilen dizaýnyň arasyndaky garyndyny ofis durmuşynda bolşy ýaly öz taslamalarynda ulanmak. Tipografiýa elementi bu kompaniýanyň birleşmesini we güýjüni görkezýär. X harpy dizaýny berk we birleşdirilen, ýöne gaty ýeňil we tehnologiki. Bu söwda markasy, adamlary we dizaýny birleşdirýän polo positiveitel we otrisatel giňişlikde, tehnologiki, ýeňil we ygtybarly, hünärmen we şahsy birleşdirýän polo positiveitel we otrisatel giňişlikde studiýa durmuşyny aňladýar.