Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hususy Ýaşaýyş Jaýy

City Point

Hususy Ýaşaýyş Jaýy Dizaýner şäher landşaftyndan ylham gözledi. Metropoliten temasy bilen taslamany häsiýetlendirýän, şäher giňişliginiň sahnalary ýaşaýyş meýdanyna “giňeldi”. Ajaýyp wizual effektleri we atmosferany döretmek üçin goýy reňkler ýagtylyk bilen tapawutlanýar. Belent binalar bilen mozaikany, suratlary we sanly yzlary kabul etmek bilen, içerki şäherde häzirki zaman şäheri barada täsir galdyrdy. Dizaýner, esasanam işlemäge gönükdirilen giňişlik meýilnamalaşdyrylyşyna köp tagalla etdi. Netijede, 7 adama hyzmat etmek üçin ýeterlik giň we kaşaň jaý boldy.

Gurnama Sungaty Sungatyň

Inorganic Mineral

Gurnama Sungaty Sungatyň Tebigata bolan çuňňur duýgulardan we binagär hökmünde tejribeden ylham alan Li Çi, botanika sungat eserleriniň döredilmegine ünsi jemleýär. Sungatyň tebigaty barada oýlanmak we döredijilik usullaryny gözlemek bilen Li durmuş wakalaryny resmi sungat eserlerine öwürýär. Eserleriň bu tapgyrynyň mowzugy materiallaryň tebigatyny we estetiki ulgam we täze perspektiwalar bilen materiallaryň nädip dikeldilip bilinjekdigini öwrenmekdir. Şeýle hem Li ösümlikleriň we beýleki emeli materiallaryň täzeden kesgitlenmegi we täzeden gurulmagy tebigy landşaftyň adamlara duýgudaş täsir edip biljekdigine ynanýar.

Oturgyç

Haleiwa

Oturgyç Haleiwa yzygiderli rattany süpürýän egrilere dokap, aýratyn siluet goýýar. Tebigy materiallar, häzirki döwürde ýasalan Filippinlerdäki senetçilik däplerine hormat goýýar. Jübütlenen ýa-da jümle bölegi hökmünde ulanylýan dizaýnyň köp taraplylygy bu oturgyjy dürli stillere uýgunlaşdyrýar. Form we funksiýa, merhemet we güýç, binagärlik we dizaýn arasynda deňagramlylyk döretmek, Haleiwa owadan ýaly rahat.

Kompaniýanyň Täzeden Markasy

Astra Make-up

Kompaniýanyň Täzeden Markasy Markanyň güýji diňe bir onuň ukybynda we görüşinde däl, eýsem aragatnaşykda-da bolýar. Güýçli önüm suratlary bilen doldurylan katalogy ulanmak aňsat; Onlaýn hyzmatlary we marka önümlerine syn berýän sarp edijä gönükdirilen we özüne çekiji web sahypasy. Şeýle hem, moda surata düşüriş stili we sosial mediýada täze aragatnaşyk liniýasy bilen marka duýgusyny görkezmekde wizual dili ösdürdik, kompaniýa bilen sarp edijiniň arasynda gepleşik gurduk.

Tipografi Grafiki

Monk Font

Tipografi Grafiki Monah, gumanistik sans serifleriniň açyklygy we ygtybarlylygy bilen kwadrat sans serifiniň has tertipleşdirilen häsiýetiniň arasynda deňagramlylyk gözleýär. Ilkibaşda latyn görnüşi hökmünde düzülen hem bolsa, arap dilini goşmak üçin has giň gepleşik gerekdigi barada ir karar berildi. Latyn we Arap dilleri hem birmeňzeş esas we umumy geometriýa ideýasyny düzýär. Paralel dizaýn prosesiniň güýji iki dile deňagramly sazlaşyk we mähirli bolmaga mümkinçilik berýär. Arap we latyn dilleriniň ikisinde-de umumy hasaplaýjylar, baldak galyňlygy we egri görnüşleri bar.

Lampa

Pluto

Lampa Pluto ünsi stilde berk saklaýar. Ykjam, aerodinamiki silindr burçly üçburç bazanyň üstünde ýerleşdirilen owadan tutawaç bilen aýlanýar we ýumşak, ýöne gönükdirilen ýagtylygy takyklyk bilen ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Onuň görnüşi teleskoplar bilen ylhamlandy, tersine, ýyldyzlaryň ýerine ýere ünsi jemlemäge çalyşýar. Mekgejöwen esasly plastmassadan peýdalanyp, 3d çap bilen ýasalan bu, diňe bir 3d printerleri senagat görnüşinde ulanmak bilen çäklenmän, ekologiýa taýdan arassa.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.