Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýynyň Içerki Dizaýny

Inside Out

Ýaşaýyş Jaýynyň Içerki Dizaýny Arhitektura dizaýneri, rahat we ýakymly atmosfera döretmek üçin ýapon we nordik aýratyn mebelleriň garyndysyny saýlap, özbaşdak ýeke-täk içerki dizaýn taslamasy. Agaç we mata, esasan, iň az ýagtylyk enjamlary bilen kwartiranyň hemme ýerinde ulanylýar. Düşünjesi & quot; Daşarda & quot; myhman otaga açyk wagty birleşdirilen agaç girelge we koridor bilen açylan agaç guty & quot; Içinde & quot; otaglar bilen & quot; Daşarda & quot; ýaly kitaplary we sungat eserlerini görkezmek; ýaşaýyş funksiýalaryna hyzmat edýän boş ýerler.

Köne Gala Dikeldiş

Timeless

Köne Gala Dikeldiş Eýesi 2013-nji ýylyň aprelinde Şotlandiýanyň Krawfordton öýüni satyn alyp, gadymy Şotland asyllylarynyň asyl tagamyny dikeltmäge synanyşyp, häzirki zaman durmuşyna laýyk gelýär. Gadymy galanyň aýratynlyklary we taryhy ýataklary özboluşly tagam bilen saklanýar. Dürli asyrlaryň dizaýn estetikasy we sebit medeniýeti şol bir giňişlikde çeper uçgunlar bilen çaknyşýar.

Magazineurnalyň Gapagy Üçin Suratlar Suratyň

TimeFlies

Magazineurnalyň Gapagy Üçin Suratlar Suratyň Esasy pikir, adaty müşderi magazinesurnallarynyň köpüsinden tapawutlanmakdy. Ilki bilen adaty bolmadyk gapagyň kömegi bilen. “Nordica” awiakompaniýasy üçin “TimeFlies” magazineurnalynyň başky gapagynda häzirki zaman Eston dizaýny bar we magazineurnalyň adynyň her sanynyň başynda aýratyn eseriň awtory tarapyndan ýazylýar. Magazineurnalyň häzirki zaman we minimalistik dizaýny, täze awiakompaniýanyň döredijiligi, Estoniýanyň tebigatynyň özüne çekijiligi we ýaş Estoniýaly dizaýnerleriň üstünligi barada goşmaça sözler bolmazdan habar berýär.

Lýubka

Thalia

Lýubka Waşbasin güllemäge we doldurmaga taýyn bud ýaly bolup görünýär: şeýle bir gülleýär welin, ýokarky böleginde, beýlekisi aşaky böleginde gaty agaç garynjasy we çeňňek ussat birleşiginden ýasaldy. Dürli däneleriň şadyýan birleşmegi bilen üýtgeşik ýuwulýan gap-gaçlary öndürýän, dürli öwüşginli we reňkli janlylygy üpjün edýän berk we ygtybarly oýun. Bu obýektiň gözelligi, assimetriýa we sazlaşyk bilen dürli şekilleriň we agaçly düýpleriň gabat gelmegi bilen häsiýetlendirilýär.

Baş Edara

Nippo Junction

Baş Edara Nippo Baş Ofisi şäher infrastrukturasynyň, tiz ýoluň we seýilgähiň köp gatly çatrygynda guruldy. Nippo ýol gurluşygynda öňdebaryjy kompaniýa. Japaneseapon dilinde "köçe" diýmegi aňladýan Miçini dizaýn düşünjesiniň esasy hökmünde "dürli komponentleri birleşdirýän zat" diýip kesgitleýärler. Miçi binany şäher şertleri bilen baglanyşdyrýar we aýratyn iş ýerlerini biri-biri bilen baglanyşdyrýar. Miçi döredijilik baglanyşyklaryny döretmek we “Junction Place” -da diňe Nippo-da mümkin bolan täsin iş ýerini durmuşa geçirmek üçin güýçlendirildi.

Hususy Jaý

Bbq Area

Hususy Jaý Bbq meýdançasy taslamasy, açyk howada nahar bişirmäge we maşgalany birleşdirmäge mümkinçilik berýän giňişlikdir. Çilide bbq meýdany adatça jaýdan uzakda ýerleşýär, ýöne bu taslamada, bag giňişliginiň jadysynyň jaýyň içine girmegine mümkinçilik berýän uly yşyklandyryjy penjireleri ulanyp, ony bag bilen birleşdirýän jaýyň bir bölegi. Dört boşluk, tebigat, howuz, naharhana we nahar bişirmek özboluşly dizaýnda birleşdirildi.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.