Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hususy Jaý

Bbq Area

Hususy Jaý Bbq meýdançasy taslamasy, açyk howada nahar bişirmäge we maşgalany birleşdirmäge mümkinçilik berýän giňişlikdir. Çilide bbq meýdany adatça jaýdan uzakda ýerleşýär, ýöne bu taslamada, bag giňişliginiň jadysynyň jaýyň içine girmegine mümkinçilik berýän uly yşyklandyryjy penjireleri ulanyp, ony bag bilen birleşdirýän jaýyň bir bölegi. Dört boşluk, tebigat, howuz, naharhana we nahar bişirmek özboluşly dizaýnda birleşdirildi.

Sosial Media Sanly Reseptler

DIY Spice Blends by Chef Heidi

Sosial Media Sanly Reseptler “Unilever Food Solutions” ýaşaýjysy aşpez Heidi Hekmana (Sebitleýin müşderi aşpezi, Keýptaun) “Robertsons Spice Range” ulanyp, 11 sany “Spice Blends” reseptini döretmegi tabşyrdy. “Syýahatymyz, açyşyňyz” kampaniýasynyň çäginde bu gyzykly Facebook kampaniýasy üçin bu maddalary ulanyp, özboluşly şekilleri we dizaýnlary döretmek pikiri bardy. Her hepde aşpez Heýdiniň özboluşly “Spice Blends” mediýa baý “Facebook Canvas Posts” hökmünde ýerleşdirilýär. Bu reseptleriň her biri UFS.com web sahypasynda “iPad” -i göçürip almak üçin hem elýeterlidir.

Yşyklandyryş We Ses Ulgamy Yşyklandyryşyň

Luminous

Yşyklandyryş We Ses Ulgamy Yşyklandyryşyň Ergonomiki yşyklandyryş çözgüdini we bir önümde daş-töweregi gurşap alýan ses ulgamyny hödürlemek üçin döredilen ýagty. Ulanyjylaryň duýmak isleýän duýgularyny döretmäge we bu maksada ýetmek üçin ses bilen ýagtylygyň utgaşmasyny ulanmaga gönükdirilendir. Ses ulgamy ses şöhlelenmesi esasynda işlenip düzüldi we otagda simli we köp gürleýjini gurnamagyň zerurlygy bolmazdan, otagdaky 3D gurşaw sesini simulasiýa edýär. Maýatnik çyrasy hökmünde Luminous göni we gytaklaýyn yşyklandyryş döredýär. Bu yşyklandyryş ulgamy, ýalpyldawuk we görüş problemalarynyň öňüni alýan ýumşak, birmeňzeş we pes kontrastly ýagtylygy üpjün edýär.

Elektrik Welosiped

Ozoa

Elektrik Welosiped OZOa elektrik welosipedinde üýtgeşik “Z” görnüşli çarçuwa bar. Çarçuwa, tigirler, rul, oturgyç we pedallar ýaly ulagyň esasy funksional elementlerini birleşdirýän döwülmedik çyzyk emele getirýär. “Z” görnüşi, gurluşy tebigy gurlan arka asmany üpjün edip biljek derejede gönükdirilendir. Agramyň tygşytlylygy, ähli böleklerde alýumin profilleriniň ulanylmagy bilen üpjün edilýär. Aýrylyp bilinýän, zarýad berilýän litiý ion batareýasy çarçuwa birleşdirildi.

Fasad Arhitektura Dizaýny Arhitekturanyň

Cecilip

Fasad Arhitektura Dizaýny Arhitekturanyň Sesilipiň konwertiniň dizaýny, binanyň göwrümini tapawutlandyrýan organiki görnüşe ýetmäge mümkinçilik berýän gorizontal elementleriň superpozisiýasyna laýyk gelýär. Her modul, emele gelmeli egrilik radiusynda ýazylan setirleriň bölümlerinden durýar. Bu böleklerde ini 10 sm we galyňlygy 2 mm bolan kümüş anodlaşdyrylan alýuminiň gönüburçly profilleri ulanyldy we birleşdirilen alýumin panelinde ýerleşdirildi. Modul ýygnanandan soň, öň bölegi 22 ölçegli poslamaýan polat bilen örtüldi.

Dükany

Ilumel

Dükany Dört onýyllyk töweregi taryhdan soň, “Ilumel” dükany, mebel, yşyklandyryş we bezeg bazaryndaky Dominikan respublikasynyň iň uly we abraýly firmalarynyň biridir. Iň soňky gatyşma, sergi meýdançalaryny giňeltmegiň we bar bolan kolleksiýalaryň köpüsine baha bermäge mümkinçilik berýän has arassa we has anyk ýol kesgitlemesiniň zerurlygyna jogap berýär.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.