Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Marka Dizaýny

Queen

Marka Dizaýny Giňeldilen dizaýn şa aýal we küşt tagtasynyň düşünjesine esaslanýar. Gara we altyn iki reňk bilen dizaýn, ýokary derejeli manylary bermek we wizual şekili üýtgetmek. Önümiň özünde ulanylýan metaldan we altyn çyzyklardan başga-da, sahnanyň elementi küştdäki uruş täsirini ýola goýmak üçin gurulýar we uruş tüssesini we ýagtylygyny döretmek üçin sahna yşyklandyryşyny utgaşdyrýarys.

Heýkeltaraşlyk

Atgbeyond

Heýkeltaraşlyk Si'an Uly küpek ýolunyň başlangyç ýerinde ýerleşýär. Sungatyň döredijilik gözleginde, Si'an W myhmanhana markasynyň häzirki zaman tebigatyny, Sianyň aýratyn taryhy we medeniýetini we Tang neberesiniň ajaýyp sungat hekaýalaryny birleşdirýärler. Pop graffiti sungaty bilen utgaşyp, uly täsir eden W myhmanhanasynyň çeper keşbine öwrülýär.

Duralga Rebrendingi

Hak Hi Kong

Duralga Rebrendingi Teklip ongong-An Balykçylyk porty üçin CI ulgamyny täzeden gurmak üçin üç düşünjäni ulanýar. Birinjisi, Hakka jemgyýetiniň medeni aýratynlyklaryndan alnan aýratyn wizual materiallar bilen döredilen täze logo. Indiki ädim, güýmenje tejribesini täzeden gözlemek, soňra iki sany maskot gahrymany dörediň we syýahatçylary porta ugrukdyrmak üçin täze attraksionlarda peýda boluň. Iň soňkusy, güýmenje çäreleri we lezzetli aşhanalar bilen gurşalan dokuz nokady meýilleşdiriň.

Sergi Dizaýny

Tape Art

Sergi Dizaýny 2019-njy ýylda çyzyklaryň, reňkleriň we floresanlaryň wizual partiýasy Taýpeýi döretdi. FunDesign.tv tarapyndan gurnalan lenta we kollektiw lentasydy. Adaty bolmadyk pikirler we usullar bilen dürli taslamalar 8 lenta çeperçilik gurnamalarynda görkezildi we 40-dan gowrak lenta suratlary, suratkeşleriň geçmişdäki işleriniň wideolary görkezildi. Şeýle hem, çäräni çuňňur sungat eseri etmek üçin ajaýyp sesler we ýagtylyk goşdy we ulanan materiallaryna mata lentalary, kanal lentalary, kagyz lentalary, gaplaýyş ertekileri, plastmassa lentalar we folga goşuldy.

Saç Salony

Vibrant

Saç Salony Botanika keşbiniň düýp manysyny ele alýan asman bagy tutuş geçelgede döredildi, myhmanlary märekäniň arasyndan uzaklaşyp, girelgesinden garşy alyp, derrew basmak üçin garşy alýar. Kosmosa has giňişleýin göz aýlap, daralan düzüliş jikme-jik altyn degirmenler bilen ýokaryk uzalýar. Botanika metaforalary otagda henizem joşgunly beýan edilýär, köçelerden gelýän sesleriň ýerini alýar we bu ýerde gizlin bag bolýar.

Hususy Ýaşaýyş Jaýy

City Point

Hususy Ýaşaýyş Jaýy Dizaýner şäher landşaftyndan ylham gözledi. Metropoliten temasy bilen taslamany häsiýetlendirýän, şäher giňişliginiň sahnalary ýaşaýyş meýdanyna “giňeldi”. Ajaýyp wizual effektleri we atmosferany döretmek üçin goýy reňkler ýagtylyk bilen tapawutlanýar. Belent binalar bilen mozaikany, suratlary we sanly yzlary kabul etmek bilen, içerki şäherde häzirki zaman şäheri barada täsir galdyrdy. Dizaýner, esasanam işlemäge gönükdirilen giňişlik meýilnamalaşdyrylyşyna köp tagalla etdi. Netijede, 7 adama hyzmat etmek üçin ýeterlik giň we kaşaň jaý boldy.

Günüň dizaýneri

Dünýäniň iň gowy dizaýnerleri, suratkeşleri we binagärleri.

Gowy dizaýn uly ykrar edilmelidir. Her gün özboluşly we innowasion dizaýnlary, ajaýyp binagärçiligi, ajaýyp modany we döredijilik grafikasyny döredýän ajaýyp dizaýnerleri görkezmekden hoşal. Bu gün size dünýäniň iň uly dizaýnerlerinden birini hödürleýäris. Bu gün baýrakly dizaýn portfelini gözden geçiriň we gündelik dizaýn ylhamyňyzy alyň.