Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
6280.ch Iş Merkezi

Novex Coworking

6280.ch Iş Merkezi Ajaýyp Merkezi Şweýsariýada daglaryň we kölleriň arasynda ýerleşýän 6280.ch iş merkezi Şweýsariýanyň oba ýerlerinde çeýe we elýeterli iş ýerlerine barha artýan zerurlyga jogapdyr. Localerli erkin işleýänlere we kiçi kärhanalara 21-nji asyryň iş durmuşynyň tebigatyny berk kabul edip, bukoliki saýtlardan ylham alýan we senagat geçmişine hormat goýýan interýerler bilen häzirki zaman iş ýerini hödürleýär.

Ofis Dizaýny

Sberbank

Ofis Dizaýny Bu taslamanyň çylşyrymlylygy, gaty çäkli wagtyň içinde ägirt uly iş ýerini dizaýn etmek we ofis ulanyjylarynyň fiziki we emosional zerurlyklaryny elmydama dizaýnyň merkezinde saklamakdy. Täze ofis dizaýny bilen Sberbank, iş ýerleriniň düşünjesini döwrebaplaşdyrmak ugrunda ilkinji ädimleri ätdi. Täze ofis dizaýny işgärlere öz işlerini iň amatly iş şertlerinde ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär we Russiýada we Gündogar Europeewropada öňdebaryjy maliýe guramasy üçin täze binagärlik aýratynlygyny döredýär.

Ofis

HB Reavis London

Ofis IWBI-iň WELL Gurluşyk standartyna laýyklykda döredilen HB Reavis UK-nyň ştab-kwartirasy, pudaklaýyn siloslaryň dargamagyny höweslendirýän we dürli toparlaryň üstünde işlemegi has ýönekeý we elýeterli edýän taslama esasly işi öňe sürmäge gönükdirilendir. WELL Gurluşyk standartyna eýerip, iş ýeriniň dizaýny, hereketiň ýoklugy, yşyklandyryşyň erbetligi, howanyň pesligi, azyk önümleriniň saýlanmagy we stres ýaly häzirki zaman ofisleri bilen baglanyşykly saglyk meselelerini çözmäge gönükdirilendir.

Dynç Alyş Öýi

Chapel on the Hill

Dynç Alyş Öýi 40 ýyldan gowrak wagt bäri kemsidilensoň, Angliýanyň demirgazygyndaky könelişen Metodist ybadathanasy 7 adamlyk öz-özi iýmitlenýän dynç alyş öýüne öwrüldi. Binagärler asyl aýratynlyklaryny - beýik Got penjirelerini we esasy ýygnak zalyny sakladylar - ybadathanany gündizine suw basan sazlaşykly we amatly ýere öwürdiler. Bu XIX asyr binasy, iňlis oba ýerlerinde ýerleşip, aýlawly depelere we ajaýyp oba ýerlerine panoramaly görnüşleri hödürleýär.

Ofis

Blossom

Ofis Ofis meýdançasy bolsa-da, dürli materiallaryň batyrgaý kombinasiýasyny ulanýar we gök ekiş gurluşy gündizine perspektiwany berýär. Dizaýner diňe giňişlik berýär, giňişligiň ýaşaýyş güýji tebigatyň güýjüni we dizaýneriň özboluşly stilini ulanyp, eýesine baglydyr! Ofis indi ýekeje funksiýa däl, dizaýn has köpdürli we adamlar bilen daşky gurşawyň arasynda dürli mümkinçilikleri döretmek üçin uly we açyk meýdanda ulanylar.

Ofis

Dunyue

Ofis Gepleşik wagtynda dizaýnerler dizaýna diňe bir içerki giňişlik bölünişigini däl-de, eýsem şäher / kosmos / adamlary birleşdirmek üçin dizaýna ýol açýarlar, şonuň üçin şäherde pes gurşaw we giňişlik gapma-garşy bolmaz, gündiz a köçede gizlin fasad, gije. Soň bolsa şäherdäki aýna çyrasyna öwrülýär.

Günüň dizaýn topary

Dünýäniň iň uly dizaýn toparlary.

Käwagt hakykatdanam ajaýyp dizaýnlary düzmek üçin zehinli dizaýnerleriň uly topary gerek. Her gün aýratyn baýrakly innowasiýa we döredijilik dizaýn toparyny hödürleýäris. Dünýädäki dizaýn toparlaryndan özboluşly we döredijilik arhitekturasyny, oňat dizaýn, moda, grafika dizaýny we dizaýn strategiýasy taslamalaryny öwreniň we tapyň. Uly ussat dizaýnerleriň özboluşly eserlerinden ylham alyň.