Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gurnama Sungaty Sungatyň

Inorganic Mineral

Gurnama Sungaty Sungatyň Tebigata bolan çuňňur duýgulardan we binagär hökmünde tejribeden ylham alan Li Çi, botanika sungat eserleriniň döredilmegine ünsi jemleýär. Sungatyň tebigaty barada oýlanmak we döredijilik usullaryny gözlemek bilen Li durmuş wakalaryny resmi sungat eserlerine öwürýär. Eserleriň bu tapgyrynyň mowzugy materiallaryň tebigatyny we estetiki ulgam we täze perspektiwalar bilen materiallaryň nädip dikeldilip bilinjekdigini öwrenmekdir. Şeýle hem Li ösümlikleriň we beýleki emeli materiallaryň täzeden kesgitlenmegi we täzeden gurulmagy tebigy landşaftyň adamlara duýgudaş täsir edip biljekdigine ynanýar.

Oturgyç

Haleiwa

Oturgyç Haleiwa yzygiderli rattany süpürýän egrilere dokap, aýratyn siluet goýýar. Tebigy materiallar, häzirki döwürde ýasalan Filippinlerdäki senetçilik däplerine hormat goýýar. Jübütlenen ýa-da jümle bölegi hökmünde ulanylýan dizaýnyň köp taraplylygy bu oturgyjy dürli stillere uýgunlaşdyrýar. Form we funksiýa, merhemet we güýç, binagärlik we dizaýn arasynda deňagramlylyk döretmek, Haleiwa owadan ýaly rahat.

Kompaniýanyň Täzeden Markasy

Astra Make-up

Kompaniýanyň Täzeden Markasy Markanyň güýji diňe bir onuň ukybynda we görüşinde däl, eýsem aragatnaşykda-da bolýar. Güýçli önüm suratlary bilen doldurylan katalogy ulanmak aňsat; Onlaýn hyzmatlary we marka önümlerine syn berýän sarp edijä gönükdirilen we özüne çekiji web sahypasy. Şeýle hem, moda surata düşüriş stili we sosial mediýada täze aragatnaşyk liniýasy bilen marka duýgusyny görkezmekde wizual dili ösdürdik, kompaniýa bilen sarp edijiniň arasynda gepleşik gurduk.

Tipografi Grafiki

Monk Font

Tipografi Grafiki Monah, gumanistik sans serifleriniň açyklygy we ygtybarlylygy bilen kwadrat sans serifiniň has tertipleşdirilen häsiýetiniň arasynda deňagramlylyk gözleýär. Ilkibaşda latyn görnüşi hökmünde düzülen hem bolsa, arap dilini goşmak üçin has giň gepleşik gerekdigi barada ir karar berildi. Latyn we Arap dilleri hem birmeňzeş esas we umumy geometriýa ideýasyny düzýär. Paralel dizaýn prosesiniň güýji iki dile deňagramly sazlaşyk we mähirli bolmaga mümkinçilik berýär. Arap we latyn dilleriniň ikisinde-de umumy hasaplaýjylar, baldak galyňlygy we egri görnüşleri bar.

Lampa

Pluto

Lampa Pluto ünsi stilde berk saklaýar. Ykjam, aerodinamiki silindr burçly üçburç bazanyň üstünde ýerleşdirilen owadan tutawaç bilen aýlanýar we ýumşak, ýöne gönükdirilen ýagtylygy takyklyk bilen ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Onuň görnüşi teleskoplar bilen ylhamlandy, tersine, ýyldyzlaryň ýerine ýere ünsi jemlemäge çalyşýar. Mekgejöwen esasly plastmassadan peýdalanyp, 3d çap bilen ýasalan bu, diňe bir 3d printerleri senagat görnüşinde ulanmak bilen çäklenmän, ekologiýa taýdan arassa.

Gaplamak Gaplamanyň

Winetime Seafood

Gaplamak Gaplamanyň “Wintime Deňiz önümleri” seriýasy üçin gaplama dizaýny önümiň täzeligini we ygtybarlylygyny görkezmelidir, bäsdeşlerden gowy tapawutlandyrmaly, sazlaşykly we düşnükli bolmaly. Ulanylýan reňkler (gök, ak we mämişi) kontrast döredýär, möhüm elementleri nygtaýar we markanyň ýerleşişini görkezýär. Işlenip düzülen ýeke-täk düşünje seriýany beýleki öndürijilerden tapawutlandyrýar. Wizual maglumatlaryň strategiýasy seriýanyň önümleriniň dürlüligini kesgitlemäge mümkinçilik berdi we suratlaryň ýerine suratlaryň ulanylmagy gaplamany has gyzykly etdi.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.