Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kwartira

Nishisando Terrace

Kwartira Bu prezerwatiw 4 gatly üç gatly jaýdan ybarat we şäheriň merkezindäki ýerde dur. Binanyň daşyndaky kedr panjarasy şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini goraýar we gün şöhlesiniň göni bolmagy sebäpli binanyň bedeniniň zaýalanmagynyň öňüni alýar. Simpleönekeý kwadrat meýilnamasy bilen hem, dürli derejeli hususy bagy birleşdirip, spiral 3D-gurluşyk, her otag we basgançak zaly bu binanyň göwrümini iň ýokary derejede iýmitlendirýär. Kedr tagtalarynyň fasadynyň we gözegçilik edilýän nisbatlarynyň üýtgemegi bu binanyň organiki bolmagyny we şäherdäki wagtlaýyn üýtgemeler bilen garyşmagyny dowam etdirip biler.

Maşgala Söwda Merkezi

Funlife Plaza

Maşgala Söwda Merkezi “Funlife Plaza” çagalaryň boş wagtlary we okuwy üçin maşgala söwda merkezidir. Ene-atalar söwda wagtynda çagalara awtoulag sürmek üçin ýaryş awtoulag koridoryny, çagalara gözegçilik etmek we oýnamak üçin agaç jaýy, çagalaryň hyýalyny ylhamlandyrmak üçin söwda merkeziniň ady bolan "lego" potolok döretmek maksat edinilýär. Gyzyl, sary we gök reňkli ýönekeý ak fon, çagalara diwarlara, pollara we hajathana reňklemäge rugsat beriň!

Içerki Dizaýn Içerki

Suzhou MZS Design College

Içerki Dizaýn Içerki Bu taslama Hytaýyň adaty bag bezegi bilen tanalýan Suzhou şäherinde ýerleşýär. Dizaýner, modernizm duýgularyny, şeýle hem Suzjou dilini birleşdirmäge çalyşdy. Dizaýn, Sýuçhouou dilini häzirki zaman kontekstinde täzeden göz öňüne getirmek üçin ak reňkli gips diwarlaryny, aý gapylaryny we çylşyrymly bag arhitekturasyny ulanmak bilen adaty Suzhou arhitekturasyndan gözbaş alýar. Mebeller gaýtadan işlenen şahalar, bambuk we saman ýüpleri bilen okuwçylar bilen bilelikde döredildi, bu bilim giňişligine aýratyn many berdi.

Habarlaşma Oturgyjy

Kepler 186f

Habarlaşma Oturgyjy Kepler-186f goltugynyň gurluş binýady, dubdan oýulan elementleriň bürünç ýeňleriň kömegi bilen berkidilen polat simden lehimlenen panjaradyr. Armaturany ulanmagyň dürli görnüşleri agaç oýmak we zergär elementleri bilen utgaşýar. Bu sungat obýekti dürli estetiki ýörelgeleriň birleşdirilen synagyny görkezýär. Gödek we nepis görnüşleriň birleşdirilen "Barbar ýa-da Täze Barok" hökmünde häsiýetlendirilip bilner. Improwizasiýa netijesinde Kepler köp gatlakly boldy, subtekstler we täze jikme-jiklikler bilen gurşaldy.

Parametriki Dizaýn

Titanium Choker

Parametriki Dizaýn Dizaýn görnüşi boýunça, IOU Zaha Hadidiň binagärlik dünýäsinde ýeňiş gazanan stiline meňzeş parametriki modelleri döretmek üçin 3D simulýasiýa programma üpjünçiligini ulanýar. Maddy taýdan, IOU titanda 18ct altyn logotipli aýratyn zatlary hödürleýär. Titan şaý-seplerde iň yssy, ýöne işlemek kyn. Özboluşly häsiýetleri bölekleri diňe bir ýeňil däl, eýsem spektriň islendik reňkine öwürmäge mümkinçilik berýär.

Fokus Mahabatyny Yzarlamak

ND Lens Gear

Fokus Mahabatyny Yzarlamak ND LensGear dürli diametrli linzalara öz-özüne merkezleşdirýär. ND LensGear seriýasy, beýleki elýeterli LensGear ýaly ähli linzalary öz içine alýar. Kesmek we egilmek ýok: Indi nurbat sürüjileri, könelen guşaklar ýa-da gaýyşlaryň bizar ediji galyndylary ýok. Hemme zat özüne çekiji ýaly. Anotherene bir goşmaça, Guralsyz! Akylly dizaýnynyň kömegi bilen özüni obýektiwiň töwereginde ýumşak we berk saklaýar.