Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Daşky Gurşaw

25 Nano

Daşky Gurşaw 25 Nano efemeri we hemişelikligi, dogluşy we ölümi aňladýan çeper yşyk guralydyr. Durnukly gelejek üçin yzygiderli aýna gaýtadan işlemek aýlawyny döredýän “Bahar howuz aýna senagat CO., LTD” bilen işlemek, 25 Nano ideýany öz içine almak üçin gaty aýnadan tapawutlylykda serişde hökmünde birneme gowşak köpügi saýlady. Guralda, köpürjigiň ýaşaýyş sikllerinde ýagty şöhle saçýar, älemgoşara meňzeş reňk we daşky gurşawa kölegeleri proýesirläp, ulanyjynyň töwereginde düýşli atmosfera döredýär.

Iş Çyrasy

Linear

Iş Çyrasy “Linear Light” -yň turbany egmek usuly ulagyň böleklerini öndürmek üçin giňden ulanylýar. Suwuk burç çyzygy Taýwan öndürijisiniň takyk gözegçiligi arkaly amala aşyrylýar, şeýlelik bilen çyzykly ýeňil ýeňil, güýçli we göçme görnüşde iň az material bolýar; islendik häzirki zaman interýerini yşyklandyrmak üçin ideal. Öňki kesgitlenen göwrümde açylýan ýat funksiýasy bilen çyrpylmaz duýgur yşyklandyryjy LED çipleri ulanýar. Çyzykly wezipe, zäherli däl materiallardan düzülen we tekiz gaplamak bilen ulanyjy tarapyndan aňsatlyk bilen ýygnalmak üçin döredildi; daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin elinden gelenini edýär.

Dava

Dava açyk meýdan ofisleri, mekdepler we uniwersitetler üçin işlenip düzüldi, bu ýerde asuda we jemlenen iş tapgyrlary möhümdir. Modullar akustiki we görüş bozulmalaryny azaldýar. Üçburç görnüşi sebäpli mebel giňişlikde tygşytly we dürli tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär. Dawanyň materiallary WPC we ýüň ýüplük bolup, ikisi hem biodegrirlenip bilner. Plagin ulgamy iki diwary planşetiň üstünde düzýär we önümçilikde we işlemekde ýönekeýligi görkezýär.

Ýaşaýyş Jaýy

Brooklyn Luxury

Ýaşaýyş Jaýy Müşderiniň baý taryhy ýaşaýyş jaýlaryna bolan höwesi bilen ylhamlanan bu taslama, funksionalizmiň we däp-dessuryň häzirki niýetlere uýgunlaşmagyny görkezýär. Şeýlelik bilen, häzirki zaman dizaýnynyň we häzirki zaman tehnologiýalarynyň kanonlaryna nusgawy stil saýlandy, uýgunlaşdyryldy we stilleşdirildi, ýokary hilli täze materiallar Nýu-Yorkork arhitekturasynyň hakyky şaý-sepleri bolan bu taslamanyň döredilmegine goşant goşdy. Garaşylýan çykdajylar 5 million amerikan dollaryndan geçer, ajaýyp we ajaýyp interýer döretmäge mümkinçilik döreder, şeýle hem amatly we amatly.

Akylly Mebel

Fluid Cube and Snake

Akylly Mebel Salam Wud, jemgyýetçilik ýerleri üçin akylly funksiýalary bolan açyk mebelleriň hataryny döretdi. Jemgyýetçilik mebelleriniň reanryny täzeden gözden geçirip, gün panelleriniň we batareýalarynyň birleşdirilmegini talap edýän yşyklandyryş ulgamy we USB rozetkalary bilen görnükli we işleýän gurnamalary tasladylar. Akeylan modully gurluşdyr; elementleri berlen sahypa laýyk gelýär. “Fluid Cube” - gün öýjüklerini öz içine alýan aýna üstündäki durnukly birlik. Studiýa dizaýnyň maksady, gündelik ulanylýan makalalary söýgüli zatlara öwürmek diýip hasaplaýar.

Nahar Saçagy

Augusta

Nahar Saçagy Awgusta nusgawy nahar stoluny täzeden düşündirýär. Bizden öňki nesilleri görkezýän dizaýn, göze görünmeýän kökden ösýän ýaly. Stol aýaklary, kitap bilen gabat gelýän planşet saklamak üçin ýetip, bu umumy ýadroga gönükdirilendir. Gaty Europeanewropaly hoz agajy paýhas we ösüş manysy üçin saýlandy. Mebel öndürijiler tarapyndan taşlanan agaç, işlemek üçin kynçylyklary üçin ulanylýar. Düwünler, çatryklar, ýel titreýär we täsin aýlawlar agajyň durmuşy hakda gürrüň berýär. Agajyň özboluşlylygy, bu hekaýany maşgala miras mebelleriniň bir böleginde ýaşamaga mümkinçilik berýär.