Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Abzallaşdyrylan Akustiki Paneller

University of Melbourne - Arts West

Abzallaşdyrylan Akustiki Paneller Gysgaça, dürli ululyk, burç we şekilli köp sanly mata bilen örtülen akustiki panelleri üpjün etmek we gurmakdy. Başlangyç prototipler dizaýnda we bu panelleri diwarlardan, potoloklardan we basgançaklaryň aşaky böleginden gurnamagyň we asmagyň fiziki usullarynda üýtgeşmeler bolup geçdi. Hut şu pursatda potol panelleri üçin häzirki eýeçilik asma ulgamlarynyň zerurlyklarymyz üçin ýeterlik däldigine düşündik we özümiziňkini düzdük.

Taslamanyň ady : University of Melbourne - Arts West , Dizaýnerleriň ady : Peter Rattle for CUS (Vic) Pty Ltd, Müşderiniň ady : Commercial Upholstery Solutions (Vic) Pty Ltd.

University of Melbourne - Arts West  Abzallaşdyrylan Akustiki Paneller

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.