Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gaplama Dizaýny Gaplamanyň

Milk Baobab Baby Skin Care

Gaplama Dizaýny Gaplamanyň Esasy düzümi bolan süýtden ylham alýar. Süýt paketiniň görnüşiniň özboluşly konteýner dizaýny önümiň aýratynlyklaryny görkezýär we hatda ilkinji gezek sarp edijiler üçinem tanyş bolmak üçin döredildi. Mundan başga-da, polietilen (PE) we rezin (EVA) -dan ýasalan material we pastel reňkiň ýumşak aýratynlyklary deriniň gowşak çagalary üçin ýumşak önümdigini bellemek üçin ulanylýar. Tegelek şekil, enäniň we çaganyň howpsuzlygy üçin burça ulanylýar.

Naharhana

Elizabeth's Tree House

Naharhana Bejeriş işinde arhitekturanyň roluny görkezýän Elizelizaweta agaç öýi Kildare şäherindäki bejeriş lageri üçin täze naharhana. Çyn kesellerden gutulýan çagalara hyzmat etmek, dub tokaýynyň ortasynda agaç oazisini emele getirýär. Dinamiki, ýöne işleýän agaç diagrid ulgamy, daş-töweregi köl we tokaý bilen gepleşik döredýän içerki nahar meýdançasyny döredip, täsirli üçegi, giň aýnany we reňkli çybyk örtügini öz içine alýar. Levelshli derejelerdäki tebigat bilen çuňňur baglanyşyk ulanyjynyň rahatlygyny, dynç almagyny, sagalmagyny we jadygöýligini ýokarlandyrýar.

Köp Söwda Meýdançasy

La Moitie

Köp Söwda Meýdançasy Taslamanyň ady “La Moitie” fransuz diliniň terjimesinden gelip çykýar we dizaýn muny garşydaş elementleriň: inedördül we tegelek, ýagty we garaňky deňagramlylykda ýerlikli görkezýär. Çäklendirilen giňişligi göz öňünde tutup, topar iki garşydaş reňk ulanmak arkaly iki aýry bölek ýeriň arasynda baglanyşyk we bölünişik döretmäge synanyşdy. Gülgüne we gara giňişlikleriň araçägi aýdyň bolsa-da, dürli nukdaýnazardan bulaşyk. Spiral basgançak, ýarym gülgüne we ýarym gara, dükanyň merkezinde ýerleşýär we üpjün edýär.

Mahabat Kampaniýasy Mahabatyň

Feira do Alvarinho

Mahabat Kampaniýasy Mahabatyň Feira do Alvarinho, Portugaliýanyň Monkao şäherinde her ýyl geçirilýän çakyr oturylyşygydyr. Wakany habarlaşmak üçin gadymy we toslama bir şalyk döredildi. Öz ady we siwilizasiýasy bilen Monkao Alvarino şerabynyň beshigi hökmünde tanalýandygy üçin Alvarino Patyşalygy Monkonyň hakyky taryhynda, ýerlerinde, ajaýyp adamlarynda we rowaýatlarynda ylham aldy. Bu taslamanyň iň uly kynçylygy, territoriýanyň hakyky hekaýasyny keşp dizaýnyna geçirmekdi.

Çap Edilen Dokma

The Withering Flower

Çap Edilen Dokma Guran gül, gül keşbiniň güýjüniň baýramçylygydyr. Gül, hytaý edebiýatynda şahsyýet hökmünde ýazylan meşhur mowzuk. Gülleýän gülüň meşhurlygyndan tapawutlylykda, çüýrän gülüň şekilleri köplenç jyns we gadaganlyk bilen baglanyşyklydyr. Collectionygyndy, jemgyýetiň beýik we ýigrenji zatlara bolan garaýşyny emele getirýän görnüşlere seredýär. 100 sm-den 200 sm uzynlykdaky týul köýnekleri, aç-açan matalarda ýüpek ekranly çap edilen dokma usuly, yzlary aç-açan we meshde uzaltmaga mümkinçilik berýär, bu bolsa howada yzlaryň görünmegini döredýär.

Lukmançylyk Gözellik Merkezi

LaPuro

Lukmançylyk Gözellik Merkezi Dizaýn gowy estetika däl. Bu giňişligiň ulanylyş usulydyr. Lukmançylyk merkezi birleşdirilen görnüş we işleýär. Ulanyjylaryň isleglerine düşünmek we olara rahatlyk we çyn ýürekden alada edýän daş-töwerekdäki ähli inçe täsirleri başdan geçiriň. Dizaýn we täze tehnologiýa ulgamy ulanyja çözgütleri üpjün edýär we dolandyrmak aňsat. Saglygy, abadançylygy we medisina meselesini göz öňünde tutup, merkez ekologiýa taýdan durnukly materiallary kabul etdi we gurluşyk işlerine gözegçilik etdi. Elementshli elementler ulanyjylar üçin hakykatdanam amatly dizaýna birleşdirildi.