Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

Mobius

Lampa Mobius halkasy Mobius lampalarynyň dizaýnyna ylham berýär. Bir çyra zolagynda iki taraplaýyn yşyklandyryş islegini kanagatlandyrjak ters we ters iki kölegeli ýüz (ýagny iki taraply ýüz) bolup biler. Specialörite we ýönekeý görnüşinde syrly matematiki gözellik bar. Şonuň üçin has ritmiki gözellik öý durmuşyna getiriler.

Monjuklar We Gulakhalkalar

Ocean Waves

Monjuklar We Gulakhalkalar Okean tolkunlarynyň monjugy häzirki zaman şaý-sepleriniň ajaýyp bölegi. Dizaýnyň esasy ylhamy okeandyr. Bu giňlik, janlylyk we arassalyk monjukda görkezilen esasy elementlerdir. Dizaýner, ummanyň tolkunlaryny çaýkamak görnüşini görkezmek üçin gök we ak deňagramlylygy ulandy. 18K ak altyndan elde ýasalan we göwher we gök ýakut bilen bezelendir. Monjuk gaty uly, ýöne näzik. Egin-eşikleriň ähli görnüşlerine gabat gelmek üçin döredilen, ýöne bir-biriniň üstünden düşmejek boýun bilen jübütlenmäge has laýykdyr.

Sergi

City Details

Sergi Gorag elementleri üçin dizaýn çözgütleriniň sergisi 2019-njy ýylyň 3-nji oktýabryndan 5-nji oktýabry aralygynda Moskwada geçirildi. 15 000 inedördül metr meýdanda çylşyrymly elementler, sport we oýun meýdançalary, yşyklandyryş çözgütleri we amatly şäher sungat desgalary barada ösen düşünjeler görkezildi. Sergi meýdançasyny guramak üçin täzeçillik çözgüdi ulanyldy, hatda hatar hatar sergi stendleriniň ýerine şäheriň işleýän miniatýura modeli guruldy: şäher meýdançasy, köçeler, köpçülik bagy.

Atrium

Sberbank Headquarters

Atrium Şweýsariýanyň binagärlik ofisi “Evolution Design” rus arhitektura studiýasy T + T arhitektorlary bilen bilelikde Moskwadaky Sberbankyň täze baş edarasynda giň köpugurly atrium dizaýn etdi. Gündiz suw basan atrium öýlerinde dürli iş ýerleri we kofe bar, asylan göwher şekilli mejlisler otagy içerki howlynyň merkezi boldy. Aýnanyň şöhlelenmesi, syrçaly içki fasad we ösümlikleriň ulanylmagy giňlik we üznüksizlik duýgusyny goşýar.

Ofis Dizaýny

Puls

Ofis Dizaýny Nemes in engineeringenerçilik kompaniýasy Puls täze jaýlara göçdi we bu pursatdan peýdalanyp, kompaniýanyň içinde täze hyzmatdaşlyk medeniýetini göz öňüne getirmek we höweslendirmek üçin peýdalandy. Täze ofis dizaýny, esasanam gözleg we ösüş we beýleki bölümleriň arasynda içerki aragatnaşygyň ep-esli ýokarlanandygyny habar berýän toparlar medeni üýtgeşmä itergi berýär. Şeýle hem, kompaniýa gözleg we ösüş innowasiýalarynda üstünlik gazanmagyň esasy görkezijilerinden biri hökmünde bilinýän öz-özünden resmi däl ýygnaklaryň köpelendigini gördi.

Ýaşaýyş Jaýy

Flexhouse

Ýaşaýyş Jaýy Flexhouse Şweýsariýanyň Sýurih kölünde bir maşgalaly jaý. Demir ýol bilen ýerli giriş ýolunyň arasynda gysylan çylşyrymly üçburç ýer böleginde gurlan Flexhouse köp binagärlik kynçylyklaryny ýeňip geçmegiň netijesidir: çäkli aralyklar we binanyň göwrümi, meýdançanyň üçburç görnüşi, ýerli dillerdäki çäklendirmeler. Giň aýna diwarlary we lenta meňzeş ak fasadly bina şeýle bir ýeňil we ykjam görnüşde, kölden ýüzüp, gämi duralgasy üçin tebigy ýeri tapýan futuristik gämä meňzeýär.

Günüň dizaýn söhbetdeşligi

Dünýä belli dizaýnerler bilen söhbetdeşlik.

Dizaýn journalisturnalisti we dünýä belli dizaýnerler, suratkeşler we arhitektorlaryň arasynda dizaýn, döredijilik we täzelik barada iň soňky söhbetdeşlikleri we gepleşikleri okaň. Meşhur dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň we täzelikçileriň iň soňky dizaýn taslamalaryna we baýrakly dizaýnlaryna serediň. Döredijilik, innowasiýa, sungat, dizaýn we arhitektura barada täze düşünjeleri öwreniň. Ajaýyp dizaýnerleriň dizaýn prosesleri barada öwreniň.