Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi Otagy, Bölek Satuw, Kitap Dükany

World Kids Books

Sergi Otagy, Bölek Satuw, Kitap Dükany Kiçijik aýak yzynda durnukly, doly işleýän kitap dükanyny döretmek üçin ýerli kompaniýa tarapyndan ylhamlanan RED BOX ID, ýerli jemgyýeti goldaýan täze bölek satuw tejribesini dizaýn etmek üçin “açyk kitap” düşünjesini ulandy. Kanadanyň Wankuwer şäherinde ýerleşýän “World Kids Books” sergi zaly, ikinjisi bölek kitap dükany, üçünji ýerde onlaýn dükan. Goňur kontrast, simmetriýa, ritm we reňk popy adamlary özüne çekýär we dinamiki we gyzykly giňişlik döredýär. Içerki dizaýn arkaly işewürlik ideýasynyň nädip ösdürilip bilinjekdiginiň ajaýyp mysalydyr.

Şäher Täzelenişi

Tahrir Square

Şäher Täzelenişi Tahrir meýdany Müsüriň syýasy taryhynyň diregi bolup durýar we şonuň üçin şäher dizaýnyny janlandyrmak syýasy, daşky gurşaw we jemgyýetçilik desideratumdyr. Baş meýilnama käbir köçeleri ýapmagy we ulag akymyny bozmazdan bar bolan meýdança birleşdirmegi göz öňünde tutýar. Soňra dynç alyş we täjirçilik funksiýalaryny, şeýle hem Müsüriň häzirki syýasy taryhyny bellemek üçin ýadygärlik ýerleşdirmek üçin üç taslama döredildi. Meýilnama gezelenç etmek we oturmak üçin ýeterlik ýer we şäheriň reňkini tanatmak üçin ýaşyl meýdanyň ýokary derejesini göz öňünde tutdy.

Meýdança

Brieven Piazza

Meýdança Bu dizaýnyň ylhamy, Mondrian abstraksiýasynyň we simwolizmiň ýönekeýligine we düşünjesine, taryhy meýdançada Kufic kalligrafiýasynda görkezilen häsiýet we hakykylyga täsir etmekdir. Bu dizaýn, gözüň gözi bilen baglanyşykly gapma-garşylykly ýaly görünýän stili garyşdyrmak mümkinçiliginiň bardygyny öňe sürýän stilleriň arasynda bitewi birleşmäniň ýüze çykmasydyr, şol bir wagtyň özünde pelsepä çuňňur göz aýlanyňyzda, bitewi sungat eserine sebäp boljak meňzeşlikler bolar. aýdyň düşünmekden has özüne çekiji.

Gozgalmaýan Emläk Gullugy

The Float

Gozgalmaýan Emläk Gullugy Bu taslamada arhitekturany, içerki we peýza .y dizaýn edýäris. Kazyýet “Gozgalmaýan emläk gullugy”, hakyky adyň ady “Sky villa”, şonuň üçin düşünjäni başlangyç nokady hökmünde göz öňüne getiriň. Taslama Sýamen şäheriniň merkezinde ýerleşýär, bazanyň töweregindäki şertler amatsyz, köne kwartiralar we gurluşyk meýdançalary bar, tersine mekdep, peýza .y gurşap almaýar. Netijede, [Float] düşünjesi bilen satuw merkezini 2F beýiklige çekiň we öz peýzacapeyňyzy, basgançakly howuz dörediň, şonuň üçin satuw merkezi suwda ýüzmegi halaýar we myhmanlar uly meýdandan geçýärler. howuzdan we satuw ofisiniň birinji gatyndan yzky basgançaklara çykyň we satuw zalyna çykyň. Gurluşyk polat gurluşdyr, binanyň dizaýny we içerki dizaýn tehnikada birleşmegi we bitewiligi gözleýär.

Jaý

Geometry Space

Jaý Bu taslama, Şanhaýyň etegindäki [SAC Beigan Hill International Arts Centre] ýerleşýän villa taslamasy, jemgyýetde köp sanly medeni çäräni hödürleýän sungat merkezi bar, villa ofis ýa-da studiýa ýa-da öý bolup biler, jemgyýetçilik gözleg merkezinde uly köl bar. , bu model göni kölüň boýunda. Binanyň aýratyn aýratynlyklary, ýapyk giňişlige dizaýnda iň uly üýtgeşikligi we döredijiligi berýän, şeýle hem giňişligiň erkinligi we üýtgemegi sebäpli içerki gurluş, dizaýn usuly has üýtgeýär, giňelip bilýän geometriýa, sütünsiz ýapyk giňişlikdir. [Sungat merkezi] tarapyndan döredilen döredijilik pikirlerine laýyklykda içerki giňişlik döredýär. Bölünen derejeli gurluş görnüşi we esasy basgançaklar içki giňişligiň ortasynda, çep we sag taraplar ikä bölünen basgançaklar, şonuň üçin giňişligi birleşdirýän jemi bäş dürli basgançakly meýdança.

Gozgalmaýan Emläk Gullugy

The Ribbon

Gozgalmaýan Emläk Gullugy Açyk giňişlikdäki, “Lentanyň tansy” ýaly umumy meýdany ak, mebel ýerleşdirmek düşünjesini ulanyň, giňişlik bilen baglanyşyk guruň, iň aýratyn zat diwar bilen kabinetiň arasyndaky gatnaşyk, birleşmek potolok we ýer bilen stol, tertipsiz geometriýa bilen bilkastlaýyn bölüň, diňe şöhläniň aşa köp kemçiliklerini ýapman, eýsem ýagtylygyň şöhlelenmesi arkaly lentanyň egri görnüşli abstrakt ideýasyny görkezip, häzirki zaman düşünjesini görkezýär.