Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kokteýl Bar

Gamsei

Kokteýl Bar “Gamsei” 2013-nji ýylda açylanda, giper-lokalizm şol wagta çenli esasan azyk meýdançasy bilen çäklenýän tejribe ugry bilen tanyşdyryldy. Gamseýde kokteýller üçin ingredientler ýabany ot-iým ýa-da ýerli artezian daýhanlary tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýär. Içki çyzgy, bu pelsepäniň aýdyň dowamydyr. Kokteýller ýaly, Buero Wagner hem ähli materiallary ýerli satyn aldy we ýerli çözgütler öndürmek üçin ýerli öndürijiler bilen ýakyn hyzmatdaşlykda işledi. “Gamsei”, kokteýl içmek hadysasyny täze bir tejribä öwürýän doly birleşdirilen düşünje.

Korporatiw Arhitektura Düşünjesi

ajando Next Level C R M

Korporatiw Arhitektura Düşünjesi ajando Loft düşünjesi: Maglumat Unilemimiziň gurluşyk materialy. Germaniýanyň Mannheim duralgasynda gaty üýtgeşik bir jaý döredildi. Doly ajando topary 2013-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap şol ýerde ýaşar we işlär. Arhitektor Piter Stasek we Karlsruhe şäherinde ýerleşýän beýik binagärlik binasy binanyň korporatiw binagärlik düşünjesiniň arkasynda durýar. Wheeleriň kwant fizikasy, Iosif M. Hoffmanyň arhitekturasy we elbetde, ajandonyň maglumat tejribesi: "Maglumat dünýäni tegelek edýär". Ilona Kogliniň erkin journalisturnalisti

Uniwersitet Kafesi

Ground Cafe

Uniwersitet Kafesi Täze “ounder” kafesi diňe bir in engineeringenerçilik mekdebiniň mugallymlarynyň we okuwçylarynyň arasynda jemgyýetçilik jebisligini döretmek üçin däl, eýsem uniwersitetiň beýleki bölümleriniň agzalary bilen özara gatnaşyklary höweslendirmek üçin hem hyzmat edýär. Dizaýnymyzda, hoz tagtalarynyň, deşikli alýuminiň we kosmosyň diwarlarynyň, pollarynyň we potoloklarynyň üstünden palitrany goýup, öňki seminar otagynyň örtülmedik beton göwrümini çekdik.

Içki Giňişlik Içerki

Chua chu kang house

Içki Giňişlik Içerki Bu jaýdaky akupunktur nokady, ýapyk meýdany asudalygyň täze görnüşine birleşdirmekdi. Bulary etmek bilen, jaýyň boşlugyny goramak üçin belli bir taryhy we çig jady dikeldilýär. Täze ýaşaýyş jaýy içerki bir täsinlik bilen tamamlanýar; gury we çyg aşhana aşhananyň içinde we aşhananyň içinde nahar. Livingaşaýyş meýdançasy, elektrik simleriniň şahsy ýaşaýyş jaýyna öwrülen täsirli sungat hüjümi bilen kesildi. Umumy ünsi doldurmak üçin, ähli reňkli diwarlara reňkli yşyk çyralary gerek.

Restoran

Osaka

Restoran Itaim Bibi goňşusynda (Sao Paulo, Braziliýa) ýerleşýän Osaka, arhitekturasyna buýsanç bilen görkezýär we dürli ýerlerde ýakyn we amatly gurşaw hödürleýär. Köçäniň gapdalyndaky açyk eýwan, ýaşyl we döwrebap howlynyň girelgesi, içki, daşky we tebigatyň arasyndaky baglanyşykdyr. Hususy we çylşyrymly estetika agaç, daş, demir we dokma ýaly tebigy elementleri ulanmak bilen materiallaşdyryldy. Garaňky yşyklandyryjy Lamella üçek ulgamy we agaçdan ýasalan işler içerki sazlaşykly dizaýny tamamlamak we dürli gurşaw döretmek üçin üns bilen öwrenildi.

Çakyr Synag Desgasy

Grapevine House

Çakyr Synag Desgasy Üzümçilik hakda garaşylýan mugt diýen ýaly abstrakt üzüm görnüşindäki üzüm öýi. Sanly ýasalan sütünden emele gelen esasy goldaw elementi, köne üzüm köküne hormat goýmagy aňladýar. Üzüm öýüniň öňündäki üznüksiz aýnalar hemme taraplaýyn açyk we üzümçiligiň derrew peýza. Tejribesini üpjün edýär. Testinghli synag çakyrlarynyň wizual tagamy bu görnüşde berilmelidir.