Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi We Gepleşik Meýdançasy

All Love in Town Sales Center

Sergi We Gepleşik Meýdançasy Söwda meýdançasy, teatr we muzeý ýaly sungat we estetika bilen doly işewürlige gönükdirilen iş meýdany bolup biler. Dizaýnerleriň köpüsi, adamlaryň we daş-töweregiň intensiw utgaşmasynyň garaşyşymyzdan has möhüm boljakdygyny hiç wagt pikir etmediler. Içerki giňişlik döretdik, arzan bahaly materiallardan çyra lampalary, Ping Pong we Ro Christmasdestwo bezeg şarlaryndan has köp peýdalanyp, adamlar içeri girip, özüne çekiji täsir galdyrdy. Aýry-aýry dizaýn sebäpli şol döwürde tutuş pudakda.

Kino

Wuhan Pixel Box Cinema

Kino “Piksel” şekilleriň esasy elementidir, dizaýner bu dizaýnyň mowzugy bolmak üçin hereket we piksel gatnaşyklaryny öwrenýär. “Piksel” kinoteatryň dürli ugurlarynda ulanylýar. Kassanyň uly zalynda 6000-den gowrak poslamaýan polat panellerden emele gelen ägirt uly egri konwert bar. Aýratynlyk diwary diwardan çykýan köp mukdarda inedördül zolaklar bilen bezelip, kinonyň ajaýyp adyny görkezýär. Bu kinoteatryň içinde her kim “Pixel” elementleriniň birleşmegi netijesinde döredilen sanly dünýäniň ajaýyp atmosferasyndan lezzet alardy.

Ofis

White Paper

Ofis Kanwasa meňzeş içerki dizaýnerleriň döredijilik goşandy üçin giňişlik döredýär we dizaýn işiniň köp sanly sergisine mümkinçilik döredýär. Her taslama durmuşa geçirilende diwarlar we tagtalar gözleg, dizaýn eskizleri we prezentasiýa bilen örtülendir, her dizaýnyň ewolýusiýasyny ýazga alýar we dizaýnerleriň gündeligine öwrülýär. Gündelik ygtybarly ulanmak üçin özboluşly we batyrgaý ulanylýan ak pollar we bürünç gapy, kompaniýanyň ösüşine şaýat bolup, işgärlerden we müşderilerden aýak yzlaryny we barmak yzlaryny ýygnaýar.

Kafe

Aix Arome Cafe

Kafe Kafe, bu ýere gelýänleriň ummanlar bilen bilelikde ýaşaýandygyny duýýar. Spaceeriň içinde ýerleşýän ullakan ýumurtga şekilli gurluş, şol bir wagtyň özünde kassir we kofe üpjünçiligi hökmünde işleýär. Çadyryň ikoniki görnüşi, garaňky we garaňky görünýän kofe noýbasyndan ylham alýar. “Uly noýbanyň” iki gapdalyndaky iki sany uly açyk howa çalşygy we tebigy ýagtylyk çeşmesi bolup hyzmat edýär. Kafe bir topar oktopus we köpürjik ýaly uzyn stol bilen üpjün etdi. Tötänleýin asylan çilimler balyklaryň suwuň ýüzüne meňzeşine meňzeýär, ýalpyldawuk süýümler giň ak asmandan rahat gün şöhlesini siňdirýär.

Ýol Görkeziş Sergisi

Boom

Ýol Görkeziş Sergisi Bu, moda markasynyň Hytaýdaky moda sergisi üçin sergi dizaýn taslamasy. Bu ýol görkezişiniň mowzugy ýaşlaryň öz keşbini bezemek mümkinçiligini görkezýär we bu ýol görkezişiniň köpçülige ýetirýän partlaýjy sesini alamatlandyrýar. Zigzag görnüşi esasy wizual element hökmünde ulanyldy, ýöne dürli şäherlerdäki stendlerde ulanylanda dürli konfigurasiýalar bilen. Sergi stendleriniň gurluşy hemmesi zawodda taýýarlanan we ýerinde oturdylan “bölekler”. Roadol görkezişiniň indiki duralgasy üçin täze stend dizaýnyny döretmek üçin käbir bölekleri gaýtadan ulanyp ýa-da üýtgedip bolýar.

Satuw Bölümi

Chongqing Mountain and City Sales Office

Satuw Bölümi “Dag”, Çongçiniň geografiki fonundan ylham alýan bu satuw ofisiniň esasy temasy. Onerdäki çal mermer nagşy üçburç görnüşde emele gelýär; “dag” düşünjesini görkezmek üçin aýratynlyk diwarlarynda we tertipsiz şekilli kabul ediş hasaplaýjylarynda köp geň we ýiti burçlar we burçlar bar. Mundan başga-da, pollary birleşdirýän basgançaklar gowagyň üstünden geçmek üçin niýetlenendir. Şol bir wagtyň özünde, ähli täsirleri ýumşatmak üçin jülgedäki ýagyş sahnasyna öýkünip, tebigy duýgyny görkezip, potolokdan yşyklandyryjylar asylýar.