Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýapon Restorany

Moritomi

Ýapon Restorany Japaneseapon aşhanasyny hödürleýän “Moritomi” restoranynyň dünýä mirasy Himeji galasynyň ýanyna göçürilmegi materializm, görnüş we adaty binagärlik düşündirişiniň arasyndaky baglanyşyklary öwrenýär. Täze giňişlik, gala daş berkitme nagşyny dürli materiallarda gödek we ýalpyldawuk daşlar, gara oksid bilen örtülen polat we tatami mata ýaly köpeltmäge synanyşýar. Ownuk rezin bilen örtülen şygyrlardan ýasalan pol, gala çukuryny görkezýär. Ak we gara iki reňk daşardan suw ýaly akýar we kabul edilen zalda agaç panjara bilen bezelen gapydan geçýär.

Maşgala Ýaşaýyş Jaýy

Sleeve House

Maşgala Ýaşaýyş Jaýy Bu hakykatdanam özboluşly jaý, meşhur binagär we alym Adam Daýem tarapyndan taslanyldy we ýakynda Amerikan-Arhitektorlar ABŞ-nyň ýylyň binasy bäsleşiginde ikinji ýeri eýeledi. 3-BR / 2,5 wannaly jaý açyk, togalanýan çemenliklerde, şahsy durmuşy üpjün edýän ýerde, şeýle hem ajaýyp jülge we dag görnüşlerinde ýerleşýär. Amaly bolşy ýaly, gurluş diagramma taýdan iki kesişýän ýeň ýaly göwrüm hökmünde kabul edildi. Dowamly ýanýan agaç fasad jaýy gödek, howa şertli, Hudson jülgesindäki köne ammarlaryň häzirki zaman düşündirişi bilen üpjün edýär.

Sungat Giňişligi

Surely

Sungat Giňişligi Bu sungat, tötänleýin we bölek satuwlaryň hemmesi bir giňişlikde birleşýär. Arurtda dolandyrylýan egin-eşik çeňňek zawody. Bütin bina diwaryň çyzylan gurluşyny saklaýar, giňişligiň gatlak gurluşy hökmünde, daşardan tapawutly kontrast döredýär, şeýle hem kosmos tejribesini döredýär. Gaty bezegden ýüz öwüriň, rahatlamak duýgusyny döredýän ýumşak bezeg ulandy. Döredijilik bilen irki tapgyryň arasyndaky tapawut, geljekde giňişligiň durnukly ösmegi üçin has çeýe.

Satuw Merkezi

Shuimolanting

Satuw Merkezi Hytaýyň bu görnüşi, bazardaky gara kofe gyzyl ýer daşyny we pol penjiresiniň tebigy yşyklandyryşynyň boş ýerini kabul edýär we ýagtylyk bilen kölegäniň, wirtual bilen hakyky arasynda tapawut döredýär. Wirtual we alýumin agaç panjaralary, suw sahnasyndaky mis çeper lotos ýaprak bölekleri we galan ýerlerde hytaý nyşan gurluşyny gurmak sungaty & quot; syýa orkide kazyýetiniň nokady & quot; ýagdaý. Hususan-da, çüýşe keseliniň täze materiallaryny ulanmak, adaty ýagdaýda, ýöne ýeriň bahasyny ussatlyk bilen peseldýär.

Hammam Sergi Otagy

Agape

Hammam Sergi Otagy Ordinaryönekeý sergi giňişliginden tapawutlandyrmak üçin bu giňişligi harytlaryň gözelligini artdyryp biljek fon hökmünde kesgitleýäris. Bu kesgitleme boýunça, harytyň öz-özünden şöhle saçyp biljek wagt tapgyryny döretmek isleýäris. Şeýle hem, bu giňişlikde görkezilen her önümi dürli wagtdan ýasamak üçin wagt okuny döredýäris.

Halkara Mekdep

Gearing

Halkara Mekdep Halkara Debrecen mekdebiniň konseptual tegelek görnüşi goragy, agzybirligi we jemgyýeti alamatlandyrýar. Dürli funksiýalar birleşdirilen dişli, ýaýda ýerleşdirilen setirdäki pawilionlar ýaly görünýär. Spaceeriň bölünmegi synp otaglarynyň arasynda dürli jemgyýetçilik ýerlerini döredýär. Täze kosmos tejribesi we tebigatyň hemişe bolmagy okuwçylara döredijilikli pikirlenmäge we pikirlerini görkezmäge kömek edýär. Daşarky bilim baglaryna we tokaýa alyp barýan ýollar, gurlan we tebigy gurşawyň arasynda gyzykly geçiş döredýän tegelek düşünjäni tamamlaýar.