Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Taryhy Binanyň Durkuny Täzelemek

BrickYard33

Taryhy Binanyň Durkuny Täzelemek Taýwanda, taryhy binanyň durkuny täzelemek ýaly käbir ýagdaýlar bar bolsa-da, onuň taryhy ähmiýeti bar, öň ýapyk ýer, indi hemmeleriň öňünde açylýar. Bu ýerde nahar iýip bilersiňiz, bu ýerde gezelenç edip bilersiňiz, şu ýerde çykyş edip bilersiňiz, bu ýerdäki sahnalardan lezzet alyp bilersiňiz, bu ýerde aýdym diňläp bilersiňiz, leksiýalar, toý edip bilersiňiz, hatda BMW we AUDI awtoulag görkezişini köp funksiýa bilen tamamlap bilersiňiz. Bu ýerde garrylaryň ýatlamalaryny tapyp bilersiňiz, ýatlamalary döretmek üçin ýaş nesil bolup biler.

Ýaşaýyş Jaýynyň Içerki Dizaýny

Urban Twilight

Ýaşaýyş Jaýynyň Içerki Dizaýny Taslama ulanylýan materiallar we jikme-jiklikler boýunça giňişlik dizaýn baýlygyndan doly. Bu kwartiranyň meýilnamasy giňişligi häsiýetlendirýän, ýöne kärendeçiler üçin giň we jomart giňişlik duýgusyny döretmek üçin kyn Z görnüşidir. Dizaýner, açyk meýdanyň dowamlylygyny kesmek üçin diwar bermedi. Bu amal bilen içerki tebigaty gün şöhlesini alýar, ol otagy ýagtylandyrýar we giňişligi amatly we giň edýär. Hünär ussatlygy bilen giňişligi jikme-jik görkezýär. Demir we tebigat materiallary dizaýnyň düzümini emele getirýär.

Atçylyk Pawiliony

Oat Wreath

Atçylyk Pawiliony At pawiliony täze döredilen atçylyk merkeziniň bir bölegidir. Obýekt medeni mirasda ýerleşýär we serginiň taryhy ansamblynyň medeni sebiti bilen goralýar. Esasy binagärlik düşünjesi, aç-açan agaç krujka elementleriniň peýdasyna ullakan kapital diwarlary aýyrmakdyr. Fasad bezeginiň esasy maksady bugdaý gulaklary ýa-da süle görnüşindäki stilleşdirilen ritmiki nagyşdyr. Inçe metal sütünler, atyň kellesiniň stilleşdirilen silueti görnüşinde ýokary galdyrylan ýelimlenen agaç üçegiň ýagty şöhlelerini duýman diýen ýaly goldaýar.

Hususy Jaý

The Cube

Hususy Jaý Arap medeniýeti tarapyndan talap edilýän howanyň talaplaryny we şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini üpjün etmek bilen Kuweýtdäki ýaşaýyş jaýynyň keşbini täzeden kesgitlemek, dizaýneriň öňünde durýan esasy kynçylyklardy. Kub öýi, kubyň içine goşmak we aýyrmak esasynda dört gatly beton / polat gurluş binasy bolup, ýylyň dowamynda tebigy ýagtylykdan we peýzacape görnüşinden lezzet almak üçin içerki we daşarky giňişlikleriň arasynda dinamiki tejribe döredýär.

Ferma Jaýy

House On Pipes

Ferma Jaýy Gaýradylan görnüşde goýlan inçe polat turbalar, ýaşaýyş meýdanyny ýokarda saklamak üçin berkligi we durnuklylygy üpjün etmek bilen binanyň yzyny azaldýar. Minimalist ikona çemeleşmesine laýyklykda, bu ferma jaýy içerki ýylylygyň ýokarlanmagyny azaltmak üçin bar bolan agaçlaryň çäginde döredildi. Mundan başga-da, binanyň tebigy sowadylmagy bilen ýüze çykýan boşluk we kölege bilen Fly kül bloklarynyň fasadda bilkastlaýyn gopmagy kömek etdi. Jaýy beýgeltmek, peýza .yň üznüksiz bolmagyny we görnüşleriň çäklendirilmezligini üpjün etdi.

Jaý

Basalt

Jaý Rahatlyk bilen bir hatarda owadan bolmak üçin gurlan. Bu dizaýn hakykatdanam içerde we daşarda özüne çekiji we ajaýyp. Aýratynlyklary dub agajyny, köp gün şöhlesini getirmek üçin ýasalan penjireleri öz içine alýar we gözleri rahatlandyrýar. Gözelligi we tehnikasy bilen haýran galdyrýar. Bu öýde bolanyňyzdan soň, rahatlygy we oazis duýgusyny duýup bilmersiňiz. Agaçlaryň şemaly we gün şöhleleri bilen daş-töweregi bu jaýy şäher durmuşyndan uzakda ýaşamak üçin ajaýyp ýere öwürýär. Bazalt jaýy dürli adamlary göwnünden turmak we ýerleşdirmek üçin guruldy.