Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kaşaň Sergi Otagy

Scotts Tower

Kaşaň Sergi Otagy Skotts diňi Singapuryň merkezinde ýerleşýän ilkinji ýaşaýyş jaýy bolup, öýde işleýän telekeçileriň we ýaş hünärmenleriň sanynyň köpelmegi bilen şäher ýerlerinde ýokary baglanyşykly, ýokary wezipeli ýaşaýyş jaýlaryna bolan islegi kanagatlandyrmak üçin döredildi. Binagär - UNStudio-dan Ben van Berkeliň, adatça şäher blokunyň üstünden keseligine aýlanjak aýratyn zolaklary bolan “dik şäher” barlygyny görkezmek üçin giňişlikleriň üýtgäp bilýän “giňişlikde boşluklar” döretmegi teklip etdik. dürli ýagdaýlara çagyrylýar.

Öý Bagy

Oasis

Öý Bagy Şäher merkezindäki taryhy villanyň töweregindäki bag. Boýy 7 m bolan uzyn we dar sýu plotet. Meýdany 3 derejä bölündi. Iň aşaky bag, konserwatoryň we häzirki bagyň talaplaryny birleşdirýär. Ikinji dereje: Iki sany gazebo bilen dynç alyş bagy - ýerasty howuzyň we garaageyň üçeginde. Üçünji dereje: Wudlend çagalar bagy. Taslama ünsi şäheriň şowhunyndan sowup, tebigata gönükdirmegi maksat edinýärdi. Şonuň üçin bagda suw basgançaklary we suw diwary ýaly gyzykly suw aýratynlyklary bar.

Dükan

Munige

Dükan Binanyň daşky we içki böleginden tutuşlygyna beton ýaly materiallardan doly, gara, ak we birnäçe agaç reňkleri bilen doldurylýar we bilelikde ajaýyp äheň döredýär. Kosmosyň merkezindäki basgançaklar esasy rol oýnaýar, dürli burçly eplenen şekiller edil ikinji gatyň hemmesini goldaýan konus ýaly bolup, birinji gatda giňeldilen platforma bilen birleşýär. Boş ýer doly bölek ýalydyr.

Restoran We Bar

Kopp

Restoran We Bar Restoranyň dizaýny müşderiler üçin özüne çekiji bolmaly. Içerki dizaýn täze geljek tendensiýalary bilen täze we özüne çekiji bolmaly. Adaty däl materiallary ulanmak, müşderileri bezeg bilen gyzyklandyrmagyň bir usulydyr. Kopp bu pikir bilen döredilen restoran. Goerli Goan dilinde Kopp bir stakan içgini aňladýar. Içgini stakanda garyşdyrmak arkaly emele gelen “Whirlpool” bu taslama düzülende düşünje hökmünde göz öňüne getirildi. Onda modul döredýän nagyşlary gaýtalamagyň dizaýn pelsepesi şekillendirilýär.

Ýaşaýyş Jaýy

DA AN H HOUSE

Ýaşaýyş Jaýy Ulanyjylara esaslanýan özleşdirilen ýaşaýyş jaýy. Içerki açyk meýdan, ýaşaýyş otagyny, naharhanany we okuw meýdançasyny erkinlik akymynyň üsti bilen birleşdirýär, şeýle hem balkondan ýaşyl we yşyk getirýär. Haýwanlar üçin aýratyn derwezäni her bir maşgala agzasynyň otagynda tapyp bilersiňiz. Tekiz we päsgelçiliksiz ulag akymy, gapynyň az dizaýny bilen baglanyşykly. Aboveokardaky dizaýnlar, ulanyjy endiklerine, ergonomiki we ideýalaryň döredijilik utgaşmasyna laýyk gelmelidir.

Gözellik Salony

Shokrniya

Gözellik Salony Dizaýner deluxe we ylham beriji gurşawa gönükdirilen we şol bir wagtyň özünde tutuş bir gurluşyň bölekleri bolan dürli funksiýaly aýratyn ýerleri öndürmegi maksat edinýän dizaýner, taslama ideýasyny ösdürmek üçin Eýranyň deluxe reňkleriniň biri hökmünde Bej reňki saýlandy. Boşluklar 2 reňkdäki gutular görnüşinde peýda bolýar. Bu gutular hiç hili akustiki ýa-da olfabriki bozulmalar bolmazdan ýapyk ýa-da ýarym ýapyk. Müşderä hususy katwolkany başdan geçirmek üçin ýeterlik ýer bolar. Equeterlik yşyklandyryş, ösümlikleri dogry saýlamak we degişli kölegäni ulanmak beýleki materiallar üçin reňkler möhüm kynçylyklardy.