Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Öý Arhitekturasynyň Dizaýny Arhitekturanyň

Bienville

Öý Arhitekturasynyň Dizaýny Arhitekturanyň Bu işleýän maşgalanyň maddy-tehniki üpjünçiligi, uzak wagtlap öýde bolmagyny talap edýärdi, bu bolsa işden we mekdepden başga-da olaryň saglygyna zyýan ýetirýärdi. Köp maşgalalar ýaly, daş-töwerege göçmek, açyk howany giňeltmek üçin has uly howly üçin şäher amatlyklaryna ýakynlyk alyşmak zerurmy ýa-da ýokmy diýip pikir edip başladylar. Uzaklara göçmegiň deregine, kiçijik şäher ýerlerinde içerki öý durmuşynyň çäklendirmelerine täzeden seredjek täze jaý gurmak kararyna geldiler. Taslamanyň guramaçylyk ýörelgesi, jemgyýetçilik ýerlerinden mümkin boldugyça açyk howany açmakdy.

Toý Ybadathanasy

Cloud of Luster

Toý Ybadathanasy Ustaponiýanyň Himeji şäherindäki toý dabarasy zalynda ýerleşýän toý ybadathanasydyr. Dizaýn, häzirki zaman toý dabarasynyň ruhuny fiziki giňişlige öwürmäge synanyşýar. Ybadathananyň hemmesi ak reňkli, daş-töweregi bag we suw howdanyna açýan egri aýna bilen örtülen bulut şekili. Sütünler minimalistik potolok bilen rahat birleşdirýän kelleler ýaly giperboliki paýtagtda ýerleşdirilýär. Basseýn tarapyndaky kapellanyň aýlawy, giperboliki egridir, tutuş gurluşy suwuň üstünde ýüzýän ýaly görünmäge we ýeňilligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Dermanhana Paýlamak

The Cutting Edge

Dermanhana Paýlamak Kesiş gyrasy, Japanaponiýanyň Himeji şäherindäki goňşy Daýiçi umumy hassahanasy bilen baglanyşykly dermanhana. Bu görnüşli dermanhanalarda müşderiniň bölek satuw görnüşindäki ýaly önümlere göni girip bilmeýär; Has dogrusy, dermanlary lukmançylyk reseptini berenden soň, dermanhanaçy tarapyndan howluda taýýarlanar. Bu täze bina, ösen lukmançylyk tehnologiýasyna laýyklykda ýokary tehnologiýaly ýiti keşbi girizmek arkaly hassahananyň abraýyny ýokarlandyrmak üçin döredildi. Ak minimalistik, ýöne doly işleýän giňişlige getirýär.

Flagman Dükany

WADA Sports

Flagman Dükany 30 ýyllygyny bellemek üçin WADA Sports täze gurlan baş edara we flagman dükanyna göçýär. Dükanyň içinde binany goldaýan ullakan elliptik metal gurluş bar. Elliptiki gurluşyň aşagynda raketa önümleri ýörite taýýarlanan gural bilen deňleşdirildi. Raketler yzygiderli ýerleşdirilip, birin-birin eliňe almak aňsatlaşdyrylýar. Oveokarda elliptik şekil, ýurduň dürli künjeklerinden ýygnalan we dükanyň içini raketanyň muzeýine öwürmek üçin dürli gymmatly üzüm we döwrebap raketalary görkezmek üçin ulanylýar.

Ofis

The Duplicated Edge

Ofis Gaýtalanýan gyra, Japanaponiýanyň Kawanishi şäherindäki “Toshin” hemra taýýarlaýyş mekdebiniň dizaýny. Mekdep pes potolokly 110 inedördül metrlik otagda täze kabul ediş, maslahat we konferensiýa meýdançalaryny isledi. Bu dizaýn, boşlugy funksional subýektlere bölýän ýiti üçburçly kabul ediş we maglumat hasaplaýjy bilen bellenen açyk meýdany teklip edýär. Hasap ýuwaş-ýuwaşdan ýokarlanýan ak metal örtük bilen örtülendir. Bu kombinasiýa, howly diwaryndaky aýnalar we boşlugy has giň ölçeglere çenli uzadýan potolokda şöhlelendiriji alýumin panelleri bilen köpeldilýär.

Sergi Otagy

Origami Ark

Sergi Otagy “Origami Ark” ýa-da “Sun Show” deri pawiliony Japanaponiýanyň Himeji şäherinde Sanşo deri öndürmek üçin sergi zaly. Kynçylyk, gaty çäklendirilen ýerde 3000-den gowrak önüm görkezmäge we sergi zalyna baranda müşderä dürli önümlere düşünmäge mümkinçilik berýän giňişlik döretmekdi. “Origami Ark”, üç ölçegli labirent döretmek üçin 1,5x1.5x2 m3 83 sany kiçi birligi yzygiderli birleşdirip, jeňňel sport zalyny öwrenmäge meňzeş myhmany we tejribäni üpjün edýär.