Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Dynç Alyş Öýi

Chapel on the Hill

Dynç Alyş Öýi 40 ýyldan gowrak wagt bäri kemsidilensoň, Angliýanyň demirgazygyndaky könelişen Metodist ybadathanasy 7 adamlyk öz-özi iýmitlenýän dynç alyş öýüne öwrüldi. Binagärler asyl aýratynlyklaryny - beýik Got penjirelerini we esasy ýygnak zalyny sakladylar - ybadathanany gündizine suw basan sazlaşykly we amatly ýere öwürdiler. Bu XIX asyr binasy, iňlis oba ýerlerinde ýerleşip, aýlawly depelere we ajaýyp oba ýerlerine panoramaly görnüşleri hödürleýär.

Ofis

Blossom

Ofis Ofis meýdançasy bolsa-da, dürli materiallaryň batyrgaý kombinasiýasyny ulanýar we gök ekiş gurluşy gündizine perspektiwany berýär. Dizaýner diňe giňişlik berýär, giňişligiň ýaşaýyş güýji tebigatyň güýjüni we dizaýneriň özboluşly stilini ulanyp, eýesine baglydyr! Ofis indi ýekeje funksiýa däl, dizaýn has köpdürli we adamlar bilen daşky gurşawyň arasynda dürli mümkinçilikleri döretmek üçin uly we açyk meýdanda ulanylar.

Ofis

Dunyue

Ofis Gepleşik wagtynda dizaýnerler dizaýna diňe bir içerki giňişlik bölünişigini däl-de, eýsem şäher / kosmos / adamlary birleşdirmek üçin dizaýna ýol açýarlar, şonuň üçin şäherde pes gurşaw we giňişlik gapma-garşy bolmaz, gündiz a köçede gizlin fasad, gije. Soň bolsa şäherdäki aýna çyrasyna öwrülýär.

Naharhana

Elizabeth's Tree House

Naharhana Bejeriş işinde arhitekturanyň roluny görkezýän Elizelizaweta agaç öýi Kildare şäherindäki bejeriş lageri üçin täze naharhana. Çyn kesellerden gutulýan çagalara hyzmat etmek, dub tokaýynyň ortasynda agaç oazisini emele getirýär. Dinamiki, ýöne işleýän agaç diagrid ulgamy, daş-töweregi köl we tokaý bilen gepleşik döredýän içerki nahar meýdançasyny döredip, täsirli üçegi, giň aýnany we reňkli çybyk örtügini öz içine alýar. Levelshli derejelerdäki tebigat bilen çuňňur baglanyşyk ulanyjynyň rahatlygyny, dynç almagyny, sagalmagyny we jadygöýligini ýokarlandyrýar.

Köp Söwda Meýdançasy

La Moitie

Köp Söwda Meýdançasy Taslamanyň ady “La Moitie” fransuz diliniň terjimesinden gelip çykýar we dizaýn muny garşydaş elementleriň: inedördül we tegelek, ýagty we garaňky deňagramlylykda ýerlikli görkezýär. Çäklendirilen giňişligi göz öňünde tutup, topar iki garşydaş reňk ulanmak arkaly iki aýry bölek ýeriň arasynda baglanyşyk we bölünişik döretmäge synanyşdy. Gülgüne we gara giňişlikleriň araçägi aýdyň bolsa-da, dürli nukdaýnazardan bulaşyk. Spiral basgançak, ýarym gülgüne we ýarym gara, dükanyň merkezinde ýerleşýär we üpjün edýär.

Lukmançylyk Gözellik Merkezi

LaPuro

Lukmançylyk Gözellik Merkezi Dizaýn gowy estetika däl. Bu giňişligiň ulanylyş usulydyr. Lukmançylyk merkezi birleşdirilen görnüş we işleýär. Ulanyjylaryň isleglerine düşünmek we olara rahatlyk we çyn ýürekden alada edýän daş-töwerekdäki ähli inçe täsirleri başdan geçiriň. Dizaýn we täze tehnologiýa ulgamy ulanyja çözgütleri üpjün edýär we dolandyrmak aňsat. Saglygy, abadançylygy we medisina meselesini göz öňünde tutup, merkez ekologiýa taýdan durnukly materiallary kabul etdi we gurluşyk işlerine gözegçilik etdi. Elementshli elementler ulanyjylar üçin hakykatdanam amatly dizaýna birleşdirildi.