Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Atrium

Sberbank Headquarters

Atrium Şweýsariýanyň binagärlik ofisi “Evolution Design” rus arhitektura studiýasy T + T arhitektorlary bilen bilelikde Moskwadaky Sberbankyň täze baş edarasynda giň köpugurly atrium dizaýn etdi. Gündiz suw basan atrium öýlerinde dürli iş ýerleri we kofe bar, asylan göwher şekilli mejlisler otagy içerki howlynyň merkezi boldy. Aýnanyň şöhlelenmesi, syrçaly içki fasad we ösümlikleriň ulanylmagy giňlik we üznüksizlik duýgusyny goşýar.

Ofis Dizaýny

Puls

Ofis Dizaýny Nemes in engineeringenerçilik kompaniýasy Puls täze jaýlara göçdi we bu pursatdan peýdalanyp, kompaniýanyň içinde täze hyzmatdaşlyk medeniýetini göz öňüne getirmek we höweslendirmek üçin peýdalandy. Täze ofis dizaýny, esasanam gözleg we ösüş we beýleki bölümleriň arasynda içerki aragatnaşygyň ep-esli ýokarlanandygyny habar berýän toparlar medeni üýtgeşmä itergi berýär. Şeýle hem, kompaniýa gözleg we ösüş innowasiýalarynda üstünlik gazanmagyň esasy görkezijilerinden biri hökmünde bilinýän öz-özünden resmi däl ýygnaklaryň köpelendigini gördi.

Ýaşaýyş Jaýy

Flexhouse

Ýaşaýyş Jaýy Flexhouse Şweýsariýanyň Sýurih kölünde bir maşgalaly jaý. Demir ýol bilen ýerli giriş ýolunyň arasynda gysylan çylşyrymly üçburç ýer böleginde gurlan Flexhouse köp binagärlik kynçylyklaryny ýeňip geçmegiň netijesidir: çäkli aralyklar we binanyň göwrümi, meýdançanyň üçburç görnüşi, ýerli dillerdäki çäklendirmeler. Giň aýna diwarlary we lenta meňzeş ak fasadly bina şeýle bir ýeňil we ykjam görnüşde, kölden ýüzüp, gämi duralgasy üçin tebigy ýeri tapýan futuristik gämä meňzeýär.

6280.ch Iş Merkezi

Novex Coworking

6280.ch Iş Merkezi Ajaýyp Merkezi Şweýsariýada daglaryň we kölleriň arasynda ýerleşýän 6280.ch iş merkezi Şweýsariýanyň oba ýerlerinde çeýe we elýeterli iş ýerlerine barha artýan zerurlyga jogapdyr. Localerli erkin işleýänlere we kiçi kärhanalara 21-nji asyryň iş durmuşynyň tebigatyny berk kabul edip, bukoliki saýtlardan ylham alýan we senagat geçmişine hormat goýýan interýerler bilen häzirki zaman iş ýerini hödürleýär.

Ofis Dizaýny

Sberbank

Ofis Dizaýny Bu taslamanyň çylşyrymlylygy, gaty çäkli wagtyň içinde ägirt uly iş ýerini dizaýn etmek we ofis ulanyjylarynyň fiziki we emosional zerurlyklaryny elmydama dizaýnyň merkezinde saklamakdy. Täze ofis dizaýny bilen Sberbank, iş ýerleriniň düşünjesini döwrebaplaşdyrmak ugrunda ilkinji ädimleri ätdi. Täze ofis dizaýny işgärlere öz işlerini iň amatly iş şertlerinde ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär we Russiýada we Gündogar Europeewropada öňdebaryjy maliýe guramasy üçin täze binagärlik aýratynlygyny döredýär.

Ofis

HB Reavis London

Ofis IWBI-iň WELL Gurluşyk standartyna laýyklykda döredilen HB Reavis UK-nyň ştab-kwartirasy, pudaklaýyn siloslaryň dargamagyny höweslendirýän we dürli toparlaryň üstünde işlemegi has ýönekeý we elýeterli edýän taslama esasly işi öňe sürmäge gönükdirilendir. WELL Gurluşyk standartyna eýerip, iş ýeriniň dizaýny, hereketiň ýoklugy, yşyklandyryşyň erbetligi, howanyň pesligi, azyk önümleriniň saýlanmagy we stres ýaly häzirki zaman ofisleri bilen baglanyşykly saglyk meselelerini çözmäge gönükdirilendir.