Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy

SV Villa

Ýaşaýyş Jaýy “SV Villa” jaýy, häzirki zaman dizaýny ýaly oba ýerleriniň artykmaçlyklary bolan şäherde ýaşamakdyr. Barselona şäheriniň, Montjuik dagynyň we Ortaýer deňziniň fonunda deňeşdirip bolmajak görnüşleri bolan bu sahypa adaty bolmadyk yşyklandyryş şertlerini döredýär. Jaý, ýokary derejeli estetikany saklamak bilen bir hatarda ýerli materiallara we adaty önümçilik usullaryna ünsi jemleýär. Sahypasyna duýgurlygy we hormaty bolan jaý

Ýaşaýyş Jaýlary

The Square

Ýaşaýyş Jaýlary Dizaýn ideýasy, hereket edýän birlikler ýaly döretmek üçin bilelikde düzülen dürli şekilleriň arasyndaky binagärlik gatnaşyklaryny öwrenmekdi. Taslama 6 birlikden ybarat bolup, biri-birine L şekilli massany emele getirýän 2 sany ýük daşaýan konteýner bolup durýar. daşky gurşaw. Esasy dizaýn maksady, gijesi köçelerde öýi we jaýy bolmadyklar üçin kiçijik jaý döretmekdi.

Hytaý Restorany

Ben Ran

Hytaý Restorany Ben Ran, Malaýziýanyň Wangohh Eminent, Lýuks myhmanhanasynda ýerleşýän çeper taýdan sazlaşykly Hytaý restorany. Dizaýner, restoranyň hakyky tagamyny, medeniýetini we ruhuny döretmek üçin gündogar stiliniň içerki we gysga görnüşlerini ulanýar. Akyl aýdyňlygynyň nyşany, abadanlary terk etmek we asyl aňyňyza tebigy we ýönekeý dolanyp gelmek. Içeri tebigy we çylşyrymly. Gadymy düşünjäni ulanmak bilen restoranyň ady Ben Ran bilen sinhronlyk, asyl we tebigaty aňladýar. Restoran takmynan 4088 inedördül metr.

Aýak Köprüleriniň Kuwwatly Işjeňleşdirilmegi

Solar Skywalks

Aýak Köprüleriniň Kuwwatly Işjeňleşdirilmegi Dünýädäki paýtagtlar, Pekin ýaly, köp hereketli arteriýalardan geçýän köp sanly köpri bar. Olar köplenç özüne çekiji bolup, umumy şäher täsirini peseldýärler. Dizaýnerleriň aýak köprülerini estetiki, güýç öndürýän PV modullary bilen örtmek we olary özüne çekiji şäher nokatlaryna öwürmek pikiri diňe bir dowamly bolman, eýsem şäher keşbinde özüne çekiji heýkeltaraşlyk dürlüligini döredýär. Aýak köprüleriniň aşagyndaky elektron awtoulag ýa-da E-welosiped zarýad beriş stansiýalary gün energiýasyny göni ýerinde ulanýarlar.

Saç Salony

Vibrant

Saç Salony Botanika keşbiniň düýp manysyny ele alýan asman bagy tutuş geçelgede döredildi, myhmanlary märekäniň arasyndan uzaklaşyp, girelgesinden garşy alyp, derrew basmak üçin garşy alýar. Kosmosa has giňişleýin göz aýlap, daralan düzüliş jikme-jik altyn degirmenler bilen ýokaryk uzalýar. Botanika metaforalary otagda henizem joşgunly beýan edilýär, köçelerden gelýän sesleriň ýerini alýar we bu ýerde gizlin bag bolýar.

Hususy Ýaşaýyş Jaýy

City Point

Hususy Ýaşaýyş Jaýy Dizaýner şäher landşaftyndan ylham gözledi. Metropoliten temasy bilen taslamany häsiýetlendirýän, şäher giňişliginiň sahnalary ýaşaýyş meýdanyna “giňeldi”. Ajaýyp wizual effektleri we atmosferany döretmek üçin goýy reňkler ýagtylyk bilen tapawutlanýar. Belent binalar bilen mozaikany, suratlary we sanly yzlary kabul etmek bilen, içerki şäherde häzirki zaman şäheri barada täsir galdyrdy. Dizaýner, esasanam işlemäge gönükdirilen giňişlik meýilnamalaşdyrylyşyna köp tagalla etdi. Netijede, 7 adama hyzmat etmek üçin ýeterlik giň we kaşaň jaý boldy.