Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Stadionyň Myhmansöýerligi

San Siro Stadium Sky Lounge

Stadionyň Myhmansöýerligi Täze “Sky” otaglarynyň taslamasy, “Milan” we “Internazionale”, Milan şäher häkimligi bilen bilelikde San Siro stadionyny hemmesini kabul etmäge ukyply köpugurly desgada öwürmek maksady bilen amala aşyrýan ägirt uly abatlaýyş maksatnamasynyň ilkinji ädimidir. “Milano” -nyň ýetip gelýän EXPO 2015-de ýüzbe-ýüz boljak möhüm wakalary. “Skybox” taslamasynyň şowly bolmagyndan soň, “Ragazzi & Partners” San Siro stadionynyň esasy stendiniň üstünde myhmansöýerlik meýdançalary barada täze düşünje döretmek pikirini amala aşyrdy.

Ofis Kiçi Göwrümli

Conceptual Minimalism

Ofis Kiçi Göwrümli Içerki dizaýn estetiki, ýöne funksional minimalizm däl. Açyk meýilnama giňişligi arassa çyzyklar, köp gün şöhlesine girmäge mümkinçilik berýän uly syrçaly açyklyklar, çyzyk we uçar esasy gurluş we estetiki elementlere öwrülmäge mümkinçilik berýär. Dogry burçlaryň ýoklugy, giňişlige has dinamiki görnüşi kabul etmegiň zerurlygyny kesgitledi, açyk reňk palitrasynyň material we dokma dürlüligi bilen utgaşmagy giňişlige we işlemäge mümkinçilik berýär. Tamamlanmadyk beton, ak-ýumşak we gödek-çal arasynda tapawut goşmak üçin diwarlara çykýar.

Bag

Tiger Glen Garden

Bag Tiger Glen bagy, Jonson sungat muzeýiniň täze ganatynda gurlan oýlanma bagydyr. Igerolbars Gleniň üç gülküsi diýilýän hytaý tymsalyndan ylham alýar, bu ýerde üç adam dostluk jebisligini tapmak üçin mezhep tapawudyny ýeňip geçýär. Bag, ýapon dilinde karesansui diýlip atlandyrylýan ajaýyp görnüşde bezelip, daşlaryň ýerleşdirilmegi bilen tebigatyň şekili döredilipdir.

Döredijilik Taýdan Täzeden

Redefinition

Döredijilik Taýdan Täzeden Taslama gysgaça, dagyň ýaşaýyş tipologiýalarynyň rustiki ýatlamalaryny goýmazdan, dag kontekstini saklamakdy. Bu adaty dag jaýynyň düýpli abatlanylmagyny öz içine alýardy. Hemme zat esasy materiallar metal, sosna agajy we mineral agregatlar, adam zähmeti we tejribe hökmünde ulanylar. Munuň esasy pikiri, eýeleriň peýdaly we tanyş bolanyndan soň, obýektleriň ulanylmagyna we duýgur bahasyna eýe bolmak, şeýle hem materiallaryň üýtgeýän güýjüni göz öňünde tutmak bilen dizaýn etmekdi.

Restoran

100 Bites Dessert

Restoran Dizaýn mowzugy, grafiki portretler, diş modelleri, meşhurlaryň baş wizuallary, her bir müşderiniň tagamyny güýçlendirmek üçin esasy aýratynlyklardyr. Ajaýyp goňur we ak grafiki potolokdan başlap, ak super grafiki diwara, tertipli öndürilen önüm ekrany diwaryna, dürli onýyllyklary görkezýän 100 sany dişleme nyşany bilen bilelikde baý dizaýn edilen gara gülkünç tagam bulaşdyrýar.

Korporatiw Dizaýn

Vivifying Minimalism

Korporatiw Dizaýn Elýeterli, klassiki spa bejergisini hödürlemek bilen ösen tehnologiýalara esaslanýan bejeriş usullaryny özleşdirýän häzirki zaman giňişligini döretmekdi. Netijede, ýyly klassiki interýerleriň tanyş manylaryny goşmak bilen ylmy laboratoriýalaryň tygşytlylygyny döredýän dinamiki giňişlik döretmek boldy. Grounder lobbisine ylham zen filosofiýasyndan we kosmosyň ajaýyp tebigatyndan gelip çykypdyr. Kliniki ak we ylmy sebäbini görkezýän ak lavaplaster, klassiki palitradan şokolad goňur, adam islegleriniň ýakymly manylaryny görkezýär.