Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Nahar Iýmek We Işlemek

Eatime Space

Nahar Iýmek We Işlemek Adamlaryň hemmesi wagt we ýat bilen baglanyşmaga haklydyr. Iýmit sözi hytaý dilinde wagt ýaly bolup görünýär. Iýmit wagty adamlary rahatlyk bilen iýmäge, işlemäge we ýatlamaga höweslendirýän ýerleri hödürleýär. Wagt düşünjesi wagtyň geçmegi bilen üýtgeşmelere şaýat bolan ussahana bilen ýakyn aragatnaşyk saklaýar. Seminar stiline esaslanyp, dizaýn giňişlik gurmak üçin esasy elementler hökmünde senagat gurluşyny we daşky gurşawy öz içine alýar. Iýmit wagty, çig we taýýar bezege karz berýän elementleri gizlin garyşdyryp, iň arassa dizaýn görnüşine hormat goýýar.

Äýnek Dükany

FVB

Äýnek Dükany Aýna dükany özboluşly bir ýer döretmäge synanyşýar. Rekombinasiýa we gatlak arkaly dürli ululykdaky deşikler bilen giňeldilen meshden gowy peýdalanmak we binagärlik diwaryndan içki potolka çenli ulanmak arkaly konkaw obýektiwiň häsiýeti - arassalamagyň we düşnüksizligiň dürli täsirleri görkezilýär. Burç dürlüligi bilen konkaw linzanyň ulanylmagy bilen, potolok dizaýnyna we displeý şkafyna şekilleriň bükülen we egilen täsirleri görkezilýär. Isleg boýunça obýektleriň ululygyny üýtgedýän konweks obýektiwiň häsiýeti sergi diwarynda görkezilýär.

Villa

Shang Hai

Villa Bu villa “Beýik Gatsbi” filmi bilen ylham aldy, sebäbi erkek eýesi hem maliýe pudagynda we stýuardessa 1930-njy ýyllaryň köne Şanhaý Art Deco stilini halaýar. Dizaýnerler binanyň fasadyny öwrenenden soň, onuň “Art Deco” stiliniň bardygyna düşündiler. Olar eýesiniň iň gowy görýän 1930-njy ýyllardaky “Art Deco” stiline laýyk gelýän we häzirki zaman ýaşaýyş durmuşyna laýyk gelýän ajaýyp giňişlik döretdiler. Kosmosyň yzygiderliligini saklamak üçin 1930-njy ýyllarda dizaýn edilen käbir fransuz mebellerini, lampalaryny we esbaplaryny saýladylar.

Villa

One Jiyang Lake

Villa Bu, Günorta Hytaýda ýerleşýän hususy villa, dizaýnerler dizaýny ýerine ýetirmek üçin Zen Buddizm teoriýasyny iş ýüzünde alýarlar. Gereksizleri terk edip, tebigy, içgin materiallary we gysga dizaýn usullaryny ulanmak bilen dizaýnerler häzirki zaman gündogar ýaşaýyş ýerini ýönekeý, asuda we rahat döretdiler. Amatly häzirki zaman gündogar ýaşaýyş meýdany, içerki giňişlik üçin ýokary hilli italýan häzirki zaman mebelleri ýaly ýönekeý dizaýn dilini ulanýar.

Lukmançylyk Gözellik Klinikasy

Chun Shi

Lukmançylyk Gözellik Klinikasy Bu taslamanyň dizaýn düşünjesi "klinikadan tapawutlylykda klinika" bolup, käbir ownuk, ýöne owadan çeperçilik galereýalaryndan ylham aldy we dizaýnerler bu lukmançylyk klinikasynyň galereýa häsiýetine eýe diýip umyt edýärler. Şeýlelik bilen myhmanlar stresli kliniki gurşawy däl-de, owadan gözelligi we rahat atmosferany duýup bilerler. Gapyda örtük we çäksiz gyrada howuz goşdular. Howuz köl bilen wizual birleşýär we binagärçiligi we gündiz şöhlesini görkezýär, myhmanlary özüne çekýär.

Iş Otagy

Rublev

Iş Otagy Zalyň dizaýny rus konstruktiwizmine, Tatlin diňine we rus medeniýetine esaslanýar. Kärdeşler arkalaşygynyň diňleri zalda göz açýanlar hökmünde ulanylýar, bu belli bir sebitleşdiriş görnüşi hökmünde zalda dürli boşluklary döredýär. Tegelek şekilli gümmezler sebäpli umumy meýdany 460 orunlyk dürli zolakly amatly ýer. Meýdan nahar iýmek üçin dürli oturgyçlar bilen görünýär; işlemek; rahatlyk we rahatlyk. Tolkunly potolokda ýerleşýän tegelek ýagty gümmezler gündizine üýtgeýän dinamiki yşyklandyryşa eýe.