Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Howly We Bag Dizaýny

Shimao Loong Palace

Howly We Bag Dizaýny Tebigy we erkin dilde peýza .y tertipli guramakdan peýdalanyp, howly biri-birine köp ölçegde birikdirilýär, biri-birine aralaşýar we rahat öwrülýär. Wertikal strategiýany ussatlyk bilen ulanyp, 4 metr beýiklikdäki tapawut taslamanyň esasy we aýratynlygyna öwrüler we köp derejeli, çeper, ýaşaýyş, tebigy howly peýza .yny döreder.

Taslamanyň ady : Shimao Loong Palace, Dizaýnerleriň ady : Beijing Miland International Landscape Planning and Design Co., Ltd. China, Müşderiniň ady : Beijing Miland InternationalLandscape Planning andDesign Co., Ltd..

Shimao Loong Palace Howly We Bag Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.