Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Monjuk We Broşka

I Am Hydrogen

Monjuk We Broşka Dizaýn, kosmosyň ähli derejelerinde birmeňzeş nagyşlary görüp, makrokosmosyň we mikrokosmosyň Neoplatonik pelsepesi bilen ylham alýar. Altyn gatnaşyga we fibonacci yzygiderliligine salgylanyp, monjukda günebakar, papatika we beýleki dürli ösümliklerde görkezilişi ýaly tebigatda syn edilýän filotaks nagyşlaryny meňzeýän matematiki dizaýn bar. Altyn torus, giňişlik wagtynyň matasy bilen örtülen verselemi aňladýar. "Men wodorod" bir wagtyň özünde "Univershliumumy dizaýn yzygiderliligi" we verselemiň özi modelini görkezýär.

Şaý-Sepler

Clairely Upcycled Jewellery

Şaý-Sepler Kleýr de Lune Çandelieriň önümçiliginden galyndy materiallaryny ulanmak zerurlygy sebäpli döredilen owadan, düşnükli, ýokary derejeli şaý-sepler. Bu setir köp sanly kolleksiýa öwrüldi - hemmesi hekaýalary aýdyp berýär, hemmesi dizaýneriň filosofiýasyna gaty şahsy göz aýlaýar. Aç-açanlyk dizaýnerleriň öz pelsepesiniň möhüm bölegi bolup, ulanylýan akriliň saýlanmagy bilen şöhlelenýär. Özüniň ýagtylygy görkezýän ulanylýan aýna akrilinden başga-da material elmydama aç-açan, reňkli ýa-da düşnüklidir. CD gaplamasy gaýtadan kesgitlemek düşünjelerini güýçlendirýär.

Halka

The Empress

Halka Ajaýyp gözellik daşy - pirop - onuň düýp manysy ajaýyplygy we dabaralylygy getirýär. Daşyň gözelligi we özboluşlylygy, geljekki bezeg üçin niýetlenen şekili kesgitledi. Ony howada göterjek daş üçin özboluşly çarçuwany döretmegiň zerurlygy bardy. Daş saklanýan metalyň daşyndan çekildi. Bu formula duýgur hyjuw we özüne çekiji güýç. Şaý-sepleriň häzirki zaman düşünjesini goldaýan nusgawy düşünjäni saklamak möhümdi.

Broşka

The Sunshine

Broşka Bu şaý-sepleriň aýratynlygy, bu ýerde göze görünmeýän (howa) çarçuwada goýlan uly daş çylşyrymly şekiliň ulanylmagydyr. Şaý-sepleriň dizaýny görnüşi diňe gurnama tehnologiýasyny gizleýän daşlary açýar. Daşyň özi göwher bilen sepilen iki sany göze ilmeýän gural we inçe plastinka bilen saklanýar. Bu tabak ähli goldaýan gurluş broşkalarynyň esasyny düzýär. Ol ikinji daşy saklaýar. Compositionhli kompozisiýa esasy üweýji daşdan soň mümkin boldy.

Halka

Pollen

Halka Her bir eser tebigatyň bir bölegini düşündirmekdir. Tebigat gymmat bahaly daşlara durmuş bermek, dokuma çyralary we kölegeler bilen oýnamak üçin bahana bolýar. Maksat, gymmat bahaly daşlary tebigat duýgurlygy we duýgurlygy bilen bezär ýaly düşündirilen şekiller bilen üpjün etmekdir. Pieceshli bölekler şaý-sepleriň dokumalaryny we aýratynlyklaryny ösdürmek üçin elde taýýarlanýar. Stil ösümlikleriň ýaşaýyş maddasyna ýetmek üçin arassa. Netijede, tebigata çuňňur baglanyşykly özboluşly we wagtlaýyn bir eser berýär.

Uýgunlaşdyrylan Şaý-Sepler

Gravity

Uýgunlaşdyrylan Şaý-Sepler 21-nji asyrda häzirki zaman tehnologiýalarynyň, täze materiallaryň ýa-da aşa täze görnüşleriň ulanylmagy köplenç täzelikler etmeli bolýar, Gravity munuň tersini subut edýär. Agyrlyk güýji diňe ýüplügi, gaty köne usuly we agyrlyk güýjüni, tükeniksiz çeşmäni ulanyp uýgunlaşdyrylan şaý-sepleriň ýygyndysydyr. Theygyndy dürli dizaýnly köp sanly kümüş ýa-da altyn elementlerden durýar. Olaryň her biri göwher ýa-da daş ýüpler we maýatnikler bilen baglanyşykly bolup biler. Theygyndy dürli gymmat bahaly daşlaryň çäksizligine öwrülýär.