Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Myhmansöýerlik Toplumy

Serenity Suites

Myhmansöýerlik Toplumy “Serenity Suites”, Gresiýanyň Çalkidiki şäherindäki Sitoniýa şäherçesinde ýerleşýär. Toplum ýigrimi otagly we basseýnli üç bölümden ybarat. Gurluşyk bölümleri deňze optimal görnüşleri hödürlemek bilen giňişlik gözýetiminiň çuň görnüşini belleýär. Basseýn, ýaşaýyş jaýy we köpçülik üçin amatly şertleriň özenidir. Myhmansöýerlik toplumy, içki häsiýetleri bolan daşarky gabyk hökmünde sebitde möhüm ähmiýete eýe.

Uv Sterilizator

Sun Waves

Uv Sterilizator “SunWaves” mikroblary, galyplary, bakteriýalary we wiruslary bary-ýogy 8 sekuntda ýok edip bilýän sterilizator. Kofe käseleri ýa-da souslar ýaly ýüzlerde bar bolan bakteriýa ýüküni döwmek üçin niýetlenendir. “SunWaves”, kafede çaý içmek ýaly bir hereketden lezzet almak üçin “COVID-19” ýagdaýyny göz öňünde tutup oýlanyp tapyldy. Ony hünär we öý şertlerinde hem ulanyp bolýar, sebäbi ýönekeý bir hereket bilen uzak ömri we minimal hyzmaty bolan UV-C çyrasy arkaly gysga wagtyň içinde sterilizasiýa edilýär, şeýle hem bir gezek ulanylýan materialy azaltmaga kömek edýär.

Baýrak

Nagrada

Baýrak Bu dizaýn, öz-özüni izolýasiýa etmekde durmuşyň kadalaşmagyna goşant goşmak we onlaýn ýaryşlaryň ýeňijileri üçin ýörite baýrak döretmek üçin amala aşyrylýar. Baýragyň dizaýny, oýunçynyň küşt ugrundaky ösüşini ykrar etmek üçin lombardyň şa aýalyna öwrülmegini aňladýar. Baýrak, bir käsäni emele getirýän dar ýerler sebäpli biri-birine salynýan şa aýal we lombard ýaly iki sany tekiz şekilden ybarat. Baýrak dizaýny poslamaýan poladyň kömegi bilen çydamly we ýeňijini poçta bilen daşamak üçin amatlydyr.

Eşik Asmak

Linap

Eşik Asmak Bu ajaýyp eşik asmak, iň uly meseleleriň çözgüdini tapýar - dar ýakasy bilen eşik salmagyň kynlygy, içki eşikleri asmagyň kynlygy we berkligi. Dizaýn üçin ylham, üznüksiz we çydamly kagyz klipden gelip çykdy we materialyň soňky görnüşi we saýlanylmagy bu meseleleriň çözgüdi sebäpli boldy. Netijede, ahyrky ulanyjynyň gündelik durmuşyny ýeňilleşdirýän ajaýyp önüm we butik dükanynyň ajaýyp esbaplary.

Ykjam Oýun Oýnaýan Ekran Goragçysy

Game Shield

Ykjam Oýun Oýnaýan Ekran Goragçysy “Monifilm” -iň “Game Shield” 5G ykjam enjamlary ERA üçin öndürilen 9H Tempered aýna ekrany goraýjydyr. Ultra Ekranyň tekizligi bilen ulanyjynyň optimal tizlik we takyklyk bilen süpürmek we ellemek üçin ykjam oýunlar we güýmenje üçin amatly bolmagy üçin diňe 0.08 mikrometr gödeklik bilen ekrany intensiw we uzaltmak üçin optimallaşdyrylýar. Şeýle hem, “Zero Red Sparkling” we uzak wagtlap tomaşa etmek rahatlygy üçin “Anti Blue Light” we “Anti-Glare” ýaly gözüň gorag aýratynlyklary bilen 92,5 göterim geçiriş ekrany aýdyňlygyny üpjün edýär. “Game Shield” “Apple iPhone” we “Android” telefonlary üçin ýasalyp bilner.

Ylgawçynyň Medallary

Riga marathon 2020

Ylgawçynyň Medallary Riga halkara marafon kursunyň 30 ýyllyk ýubileý medaly iki köprini birleşdirýän simwoliki görnüşe eýe. 3D egrilen ýüz bilen şekillendirilen çäksiz üznüksiz şekil, doly marafon we ýarym marafon ýaly medalyň aralygyna görä bäş ululykda düzülendir. Pellehana mat bürünç bolup, medalyň arka tarapy ýaryşyň ady we aralygy ýazylýar. Lenta Riga şäheriniň reňklerinden ybarat bolup, häzirki zaman nagyşlarynda derejeler we adaty Latwiýa nagyşlary bar.