Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Myhmanhana

Yu Zuo

Myhmanhana Bu myhmanhana Taý dagynyň düýbünde, Dai ybadathanasynyň diwarlarynyň içinde ýerleşýär. Dizaýnerleriň maksady, myhmanlara rahat we amatly ýaşaýyş jaýy bermek we şol bir wagtyň özünde myhmanlara bu şäheriň täsin taryhyny we medeniýetini başdan geçirmäge mümkinçilik bermek üçin myhmanhananyň dizaýnyny üýtgetmekdi. Simpleönekeý materiallary, ýeňil äheňleri, ýumşak yşyklandyryşy we seresaplylyk bilen saýlanan çeper eserleri ulanmak bilen, giňişlik taryhyň we häzirki döwrüň manysyny görkezýär.

Taslamanyň ady : Yu Zuo, Dizaýnerleriň ady : Guoqiang Feng and Yan Chen, Müşderiniň ady : Feng and Chen Partners Design Shanghai.

Yu Zuo Myhmanhana

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.